Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zákony, nariadenia

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v škole N

Autor/i: -

Zákon č. 182/2023 Z. z. z 9. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upresn...

Platové tarify od 1. 9. 2023 N

Autor/i: -

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 9. 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na platné ...

Pozastavená účinnosť § 63 bod 1f) Zákonníka práce N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dočítali sme sa v novele Zákonníka práce - § 63, bod 1 f) pozastavená účinnosť od 29.12.2021.**) Poznámka redakcie: Uznesenie Ústavného súdu uverejnené pod č. 539/2021 Z. z. pozastavilo účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce v z...

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. - Uvádzanie začínajúceho učiteľa N

Autor/i: -

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje aj podmienky...

Novela školského zákona N

Autor/i: -

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, poslanci schválili.

Kvalifikácia – školský digitálny koordinátor N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Máme kolegu, budúci školský rok končí DPŠ. Má úväzok ako nepedagogický zamestnanec "Správca siete" na 80 % a 40 % ako učiteľ informatiky. Vyštudoval odbor Materiálové inžinierstvo na TU A. Dubčeka. Môže po ukončení DPŠ v šk. roku 2024/2025 byť zar...

1. 1. 2023 - Financovanie originálnych školských kompetencií N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

1.1. 2023 - Zákon č. 396/2022 Z. z. mení a dopĺňa aj zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve N

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. januára 2023 zákonom č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa dochádza aj k zmenám v postihovaní záškoláctva. Súčasne týmto zákonom v článku II dochádza k novelizácii ...

1. 1. 2022 - Novela zákona č.138/2022 Z. z. - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ