Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zákony, nariadenia

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky N

Autor/i: -

Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Dokument na vytlačenie je aj pod textom.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole N

Autor/i: -

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná v čase od 1. apríla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.

Úvodný ročník a prípravný ročník základnej školy N

Autor/i: -

Úvodný ročník bol do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) zavedený zákonom č. 182/2023 Z. z. súčinnosťou od 9. mája 2023.

Zriadenie elokovaného pracoviska v CVČ N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V CVČ prebieha krúžková činnosť na adrese zariadenia a vo vlastných priestoroch. Ak zamestnanci CVČ vyučujú krúžkovú činnosť v inom priestore, na inej adrese v pravidelnom časovom intervale , je potrebné zriadenie elokovaného pracoviska pre dané C...

Pozastavená účinnosť § 63 bod 1f) Zákonníka práce N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dočítali sme sa v novele Zákonníka práce - § 63, bod 1 f) pozastavená účinnosť od 29.12.2021.**) Poznámka redakcie: Uznesenie Ústavného súdu uverejnené pod č. 539/2021 Z. z. pozastavilo účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce v z...

Určenie zodpovednej osoby na oznamovanie protispoločenskej činnosti v súkromnej škole N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Sme súkromná ZUŠ s 30 zamestnancami. Musíme určiť zodpovednú osobu a vytvoriť vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti?

Oznámenie protispoločenskej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Učiteľka ZŠ podala oznámenie hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osobe, v ktorom sa sťažovala na nespravodlivé rozhodnutie riaditeľa o výške jej osobného príplatku. Ide o oznámenie protispoločenskej činnosti?

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v škole N

Autor/i: -

Zákon č. 182/2023 Z. z. z 9. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upresn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Citové vydieranie v pedagogickom tíme N

Publikované:

Citové vydieranie patrí k manipulatívnemu druhu správania. Môžeme sa s ním stretnúť aj v pedagogických tímoch medzi kolegami. Jeho cieľom je snaha vyvolať  strach, nutnosť pomoci, výčitky svedomia. Ten, kto sa pokúša takto manipulovať, často moralizuje a snaží sa apelovať na povinnosť pomoci. Obeť manipulátora, ak nemá vybudované obranné mechanizmy a nevie s manipuláciou účinne bojovať, má zväčša pocity viny, napätia, frustrácie, ale aj stresu a výčitiek. Prežíva sklamanie. Snahou manipulátora je vyvolať súcit obete s jeho problémami, jeho situáciou.