Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zákony, nariadenia

Základná finančná kontrola - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Základnou finančnou kontrolou škola/školské zariadenie overuje, v súlade s cieľmi finančnej kontroly a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, osobitnými predpismi, zmluvami uzatvo...

Triedny učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Autor/i: redakcia

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce šp...

Elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie si má škola a školské zariadenie zvoliť sama, napr. vo vnútornom predpise. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. sa pod elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dá...

Zverejňovanie zmlúv v školách a školských zariadeniach - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

S účinnosťou od 31. marca 2022 majú školy a školské zariadenia povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk.

Zákon č. 211/2000 Z. z. - Poskytovanie informácií v školách a školských zariadeniach N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súčasnosti platná právna úprava ukladá školám a školským zariadeniam ako povinným osobám v zmysle  § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znen...

Zákon č. 176/2022 Z. z. - Zmena zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

1. júna 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Novela školského zákona - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

Právna subjektivita ZUŠ N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

K 1. januáru 2022 získava naša ZUŠ právnu subjektivitu, už máme pridelené IČO. Ktoré úrady musíme navštíviť, čo všetko potrebujeme vybaviť, aby sme v januári bez stresu a problémov mohli začať pracovať? Ktoré interné smernice musíme mať vypracované?

Novela zákona č.138/2022 Z. z. - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ