Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020

Vydanie 3/2020

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 10. 3. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

Proces nášho vzájomného porozumenia predpokladá komunikáciu. Formovanie procesu sa týka zmeny správania, pocitov, vyjadrenia želaní, ale aj zrozumiteľné zdôvodnenie toho, čo chceme zmeniť. V prípade zmeny správania si potrebujeme overiť, či to, čo si myslím ja ako vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec, si myslia aj ľudia v mojom tíme. V rovine zmeny pocitov je dôležitý čas na prijatie, spracovanie podnetov v logickej aj v emocionálnej rovine. Ak si niečo želáme, potrebujeme to jasne sformulovať. Otázku prečo je niečo dôležité, si kladieme, keď hľadáme zdôvodnenie. Správaniu, pocitom, potrebám, želaniam, zdôvodneniam sa venujeme v 3. čísle časopisu.

Aké je právne postavenie škôl a školských zariadení? Čo znamená právna subjektivita? Aké sú základné práva a povinnosti školy, školského zariadenia, ich zriaďovateľa? Na otázky odpovie Ingrid Konečná Veverková v článku „Právne postavenie škôl a školských zariadení“.

S rastom pedagogických a psychologických poznatkov, so zvyšujúcimi sa nárokmi na edukáciu a jej výsledky sa učebným štýlom začala venovať väčšia pozornosť, začali sa v edukačnej praxi viac doceňovať. Téme učebných štýlov sa venuje Erich Petlák.

Podľa správy Media Literacy Index 2019, ktorú každoročne vydáva medzinárodný Inštitút otvorenej spoločnosti v Sofii, je Slovensko zo skúmaných 35-ich európskych krajín na 23. mieste odolnosti voči dezinformáciám, falošným správam, konšpiráciám, ktoré sú zodpovedné za polarizáciu spoločnosti, šírenie nenávisti a nedôvery voči verejným inštitúciám. Tému rozobrala Eva Koprena v príspevku „Mediálna gramotnosť ako základná zručnosť v digitálnej spoločnosti“. Pokračovanie príspevku...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk