Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

BOZP, zdravie, prvá pomoc

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto určuje aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdrav...

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pracovná situácia: Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia...

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 22. 6. 2020

Autor/i: -

Všetky ustanovenia majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne s materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6.

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Podanie injekcie v MŠ

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom požití aler...

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Peter Konečný

Príspevok má za cieľ upozorniť manažment škôl a školských zariadení na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Podpisovanie cestovného príkazu

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto podpisuje riaditeľovi školy s právnou subjektivitou cestovný príkaz? Je to starosta obce? Môže to byť aj zástupca riaditeľa školy? Je potrebný nejaký interný predpis na pracovnú cestu a používanie súkromného motorového vozidla?

Školské aktovky a ich váha

Autor/i: -

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča rodičom dbať aj na prevenciu rizikového faktora veľkej hmotnosti školských aktoviek.

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o dobrovoľní...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk