Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

BOZP, zdravie, prvá pomoc

Povinnosti prevádzkovateľov zotavovacích podujatí N

Autor/i: -

Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú presne vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. 

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež alebo predškolské zariadenia majú povinnosti prevádzkovateľa.

Základné zásady bezpečnej jazdy na elektrickej kolobežke N

Autor/i: -

Nerešpektovanie pravidiel, riskantná jazda a preceňovanie schopností často končia zranením. Lekári na urgentných príjmoch nemocníc tak čoraz častejšie riešia zlomeniny či otrasy mozgu.

Donášková služba a maturita N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Môžu maturanti cez prestávku počas maturitných skúšok opustiť budovu školy, napríklad ísť si kúpiť jedlo do mesta? Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež hovorí o tom...

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež N

Autor/i: -

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia,...

Opatrenia na zníženie spotreby energií vo verejných budovách N

Autor/i: -

Vo verejnej správe je vyše 2500 administratívnych budov s významným potenciálom úspor energií. Úsporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na administratíve budovy vo vlastníctve štátu. Opatrenia sa nevzťahujú na špeciálne priestory ako napríklad n...

COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

ÚVZ SR prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav N

Autor/i: -

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. 

Aj lepšia akustika v triedach môže pomôcť deťom „dohnať“ vymeškané v čitateľskej gramotnosti N

Autor/i: -

Školy patrili medzi prvé inštitúcie, ktoré museli kvôli COVID-19 zavrieť svoje brány a zostali zatvorené dlhé mesiace. Podľa správy UNESCO tým vážne utrpela čitateľská gramotnosť detí v nižších ročníkoch základných škôl. Kým za bežných okolností b...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ