Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

BOZP, zdravie, prvá pomoc

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Podanie injekcie v MŠ

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom požití aler...

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Peter Konečný

Príspevok má za cieľ upozorniť manažment škôl a školských zariadení na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Podpisovanie cestovného príkazu

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto podpisuje riaditeľovi školy s právnou subjektivitou cestovný príkaz? Je to starosta obce? Môže to byť aj zástupca riaditeľa školy? Je potrebný nejaký interný predpis na pracovnú cestu a používanie súkromného motorového vozidla?

Školské aktovky a ich váha

Autor/i: -

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča rodičom dbať aj na prevenciu rizikového faktora veľkej hmotnosti školských aktoviek.

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o dobrovoľní...

Hygiena vyučovania

Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD.

Dovoľuje hygiena vyučovania, aby mali žiaci buď pred odborným výcvikom alebo po ňom (po šiestich hodinách) ešte jednu nultú alebo siedmu hodinu?

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci

Autor/i: -

Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nadobudol účinnosť 1.12.2017.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk