Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo BOZP


Ako funguje záchranná zdravotná služba? N

Autor/i: Mgr. Boris Chmel , Bc. Radovan Hríbik

Záchranná zdravotná služba zasahuje pri stavoch, kedy došlo k náhlemu ohrozeniu života, náhlym zmenám zdravia, či vážnej nehode s väčšími následkami. 

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Desatoro BOZP žiaka/študenta N

Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

Desatoro bezpečnosti práce pre žiakov/študentov predstavuje návod na predchádzanie nebezpečným situáciám a návod na bezpečné správanie sa na pracovisku zamestnávateľa alebo v školských dielňach.

Hygiena vyučovania N

Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD.

Dovoľuje hygiena vyučovania, aby mali žiaci buď pred odborným výcvikom alebo po ňom (po šiestich hodinách) ešte jednu nultú alebo siedmu hodinu?

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem „chrípkové prázdniny“ nie je oficiálnym pojmom používaným v školskej legislatíve, je to však pojem pre odbornú i laickú verejnosť zrozumiteľný, a preto aj bežne používaný. V prípade chrípkových prázdnin ide o prerušenie výchovno-vzdelávacej ...

OZ PŠaV na Slovensku - kontrola BOZP na školách a školských zariadeniach N

Autor/i: -

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované.

Počty žiakov v laboratóriách na stredných školách N

Autor/i: Ing. Tamara Paceková

Ako je to s počtom žiakov na strednej skole v laboratóriu? Dnes už neplatná norma určovala maximálny počet  žiakov 10, ale po jej zrušení nemôžeme nikde nájsť tento údaj. Nevieme ani, či to v súčasnosti nejaká norma rieši. Pridŕžame sa starej norm...

Používanie osobných ochranných prostriedkov pri praktickom vyučovaní N

Autor/i: Ing. Daniela Gecelovská

Otázka: Kto je povinný poskytovať OOPP pri praktickom vyučovaní žiakov na pracovisku zamestnávateľa?

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom (kontakt s chemikáliami) N

Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Otázka: Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Právna úprava osobných ochranných pracovných prostriedkov N

Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

Právne predpisy v oblasti osobnej ochrany pri práci na Slovensku sú v súčasnosti aktuálne, keďže sú harmonizované s legislatívou EÚ a spĺňajú požiadavky na BOZP. Ochrana zamestnancov pri práci je upravená najmä Zákonníkom práce, v právnych predpis...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované:

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?