Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Anna Böhmerová

Publikácie vo WK: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Počet článkov autora: 55


Asistent učiteľa A

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pedagogický asistent patrí medzi kategórie pedagogických zamestnancov. Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, sa pedagogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií: asistent učiteľa...

ČLENSTVO - Člen rady školy na rodičovskej dovolenke N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

Dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia A

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školskej praxi interpretuje rôznym spôsobom. Zásadným je však vymedzenie pojmu  školským zákonom, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

EDUZBER 2015

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysel zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú po...

EDUZBER 2016 N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Aj v roku 2016 sa uskutočňuje zber údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je prístupná na internetovej adrese http://www.vykazy.sk (odkaz Zber údajov pre normatí...

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej...

Ideme na výlet ... N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Kniha mesiaca MÁJ - Koncepcia rozvoja školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová , PhDr. Anna Böhmerová

Publikácia Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia autoriek Anny Böhmerovej a Márie Stanislavovej svojim obsahom voľne nadväzuje na druhé aktualizované vydanie úspešnej príručky Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Cieľ...

Komisionálna skúška v inej škole N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás vykonať,...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk