Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Anna Böhmerová

Odborník na odborné a metodické činnosti v školstve

Publikácia WK: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Počet článkov autora: 58


Asistent učiteľa N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pedagogický asistent patrí medzi kategórie pedagogických zamestnancov. Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, sa pedagogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií: asistent učiteľa...

Dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia A

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školskej praxi interpretuje rôznym spôsobom. Zásadným je však vymedzenie pojmu  školským zákonom, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

EDUZBER 2015 N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysel zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú po...

EDUZBER 2016 N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Aj v roku 2016 sa uskutočňuje zber údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je prístupná na internetovej adrese http://www.vykazy.sk (odkaz Zber údajov pre normatí...

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem „chrípkové prázdniny“ nie je oficiálnym pojmom používaným v školskej legislatíve, je to však pojem pre odbornú i laickú verejnosť zrozumiteľný, a preto aj bežne používaný. V prípade chrípkových prázdnin ide o prerušenie výchovno-vzdelávacej ...

Ideme na výlet ... N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Kniha mesiaca MÁJ - Koncepcia rozvoja školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová , PhDr. Anna Böhmerová

Publikácia Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia autoriek Anny Böhmerovej a Márie Stanislavovej svojim obsahom voľne nadväzuje na druhé aktualizované vydanie úspešnej príručky Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Cieľ...

Komisionálna skúška v inej škole N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás vykonať,...

Kompetencie odboru školstva okresného úradu v sídle kraja N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Zákonom č. 345/2011 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zrušené krajské štátne správy, medzi nimi aj krajské školské úrady. Kompetencie z uvedených zrušených krajských úradov špecia...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Zverejnenie mena sťažujúceho sa zamestnanca N

Publikované:

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade oznámiť pedagógom menovite osobu, ktorá podala sťažnosť na našu školu, ako zamestnávateľa? Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

VZOR - Odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov A

Publikované: Aktualizované:

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám. Súčasťou usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov, vzorové zmluvy so sprostredkovateľom, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí, žiakov a poslucháčov ako aj vzorový text  na zapracovanie do pracovných zmlúv zamestnancov, keď prídu pri plnení svojich pracovných  povinností do styku s osobnými údajmi. 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) N

Publikované:

Nový právny predpis o ochrane údajov platný pre celú Európsku úniu nahrádza súčasnú smernicu o ochrane údajov, ktorá bola v platnosti od roku 1995. GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a dotkne sa každého, kto zhromažďuje alebo inak spracováva osobné údaje občanov EÚ.