Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Personálny manažment

Zmena pracovnej pozície odvolaného riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ, obec, preradiť po ukončení PN učiteľa s dvomi atestáciami na pozíciu vychovávateľa v ŠKD? Odvolaný riaditeľ, učiteľ ZŠ bez právnej subjektivity sa vrátil z PN a zriaďovateľ, naša obec, ho navrhuje preradiť do ŠKD na pozíciu vyc...

Kvalifikácia – ESTETIKA – SLOVENSKÝ JAZYK N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov na základnej škole výtvarná výchova a hudobná výchova (na I. alebo II. stupni) učiteľka s ukončením vzdelaním v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii estet...

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Školský klub detí a otázky s ním súvisiace N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme dve oddelenia v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) a dve vychovávateľky. Počet zapísaných detí je v tomto školskom roku 45. Náklady na dve vychovávateľky enormne narástli. Od septembra 2020 poslanci schválili financie len na jedno oddeleni...

Postup pri prvom odchode do dôchodku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Aký je postup pri prvom odchode do dôchodku. Ide o zamestnanca, ktorý v júli 2020 dovŕši vek 65 rokov. Musí tento zamestnanec odísť do starobného dôchodku, napriek tomu, že sa vyjadril, že odísť do dôchodku nechce? Je zamestnávateľ povinný oznámiť...

Počet oddelení v ŠKD a súvisiace témy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme 2 oddelenia ŠKD a 2 vychovávateľky. Náklady na vychovávateľky nám enormne narástli. Môže byť v jednom oddelení ŠKD viac ako 25 detí? Ak sa mi ich zapíše viac, ako mám postupovať? Mám ostatné deti nezapísať alebo zapísať len tie, ktoré majú pr...

Uznanie vzdelania pri zmene vyhlášky - VYCHOVÁVATEĽ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Zamestnanec v pracovnej pozícii VYCHOVÁVATEĽ má ukončené SOU odevné s maturitou (od 1.11.2009), VŠZaSP - 1. stupeň (2011) a 2. stupeň (od 24.5.2013). Pedagogickú spôsobilosť ako vychovávateľ má od 10.9.2015, 1. atestáciu v kategórii vychovávateľ (...

Odborná kvalifikovanosť učiteľa 2. stupňa na 1. stupni N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebujeme učiteľovi 2. stupňa dať vyučovať na 1. stupni SJL (8. hod./týždeň). Učiteľ má vyštudovaný študijný odbor všeobecnovzdelávacích predmetov SJL, OBN. Prax má 36 rokov. Učiteľ by učil zároveň aj na 2. stupni, kde by si dopĺňal úväzok predm...

Prepustenie zamestnanca z organizačných dôvodov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Musíme s organizačných dôvodov prepustiť administratívnu pracovníčku. Má skrátený úväzok na 3 hod. 45 min. Zatiaĺ sme sa dohodli ústne že k 30. 6. 2020 skončí. Zamestnaná je od roku 2015 a  prijatá bola ako administratívna pracovníčka. V kolektívn...

Vykazovanie špeciálneho pedagóga v EDUZBERE N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Aká je pozícia školského špeciálneho pedagóga, ktorý podľa nového zákona je zaradený medzi pedagogických zamestnancov pri EDUZBERE? Vykazujeme tohto zamestnanca spolu s pedagogickými zamestnancami? Môžeme do tejto pozície obsadiť aj učiteľa, ktorý...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk