Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD (2.)

Dátum: Rubrika: Vychovávateľ Zo seriálu: Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD

MOTIVÁCIA K VYTVÁRANIU SPOLUPRACUJÚCICH TÍMOV

Článok je pokračovaním príspevku v Didaktike 6/2023, kde sme sa venovali významu a vlastnostiam výchovného programu ŠKD, poukázali na legislatívne zmeny v kontexte realizovaných reformných krokov a navrhli postupné kroky v prípravnej fáze tvorby výchovného programu. V príspevku pokračujeme v nastavovaní odporúčanej štruktúry výchovného programu ŠKD. Našou ambíciou nie je vytvoriť metodický návod, ale poskytnúť informácie a odporúčania, motivovať vychovávateľov, aby riešili otázky výchovného programu ako spolupracujúce tímy, zdieľali najlepšie pedagogické skúsenosti a spoluvytvárali profesijné spoločenstvo.

Výchovný program predstavujeme ako koncepciu konkrétneho školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“), ktorá má perspektívu neustále sa dopĺňať a vyvíjať podľa potrieb, autonómie a tvorivosti vychovávateliek. V prvej časti príspevku1 sme uviedli: „Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia nie je prísne časovo uzavretý dokument, ktorý zväzuje až konzervuje v čase. Ide o živý organizmus, otvorený dokument rámcového charakteru, ktorý sa v priebehu školského roka vyvíja, upresňuje, dopĺňa. Je zostavovaný tak, aby umožňoval zmeny.“

Prečo môžeme výchovný program charakterizovať ako otvorený dokument?

Pri tvorbe výchovného programu školského výchovnovzdelávacieho zariadenia (ďalej len „VP ŠVVZ“) je dôležité vychádzať z výsledkov monitorovania očakávaní a požiadaviek na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠVVZ. VP ŠVVZ je dôležitým východiskom pre prácu vychovávateliek pri flexibilnom a operatívnom výbere metód, foriem a vlastných pedagogických stratégií výchovno-vzdelávacej práce. Je východiskom pri autonómnej plánovacej činnosti na základe možností zariadenia, požiadaviek detí/žiakov, rozvrhu hodín, príchodu-odchodu detí/žiakov, počasia, výkonnostnej krivky detí/žiakov a pod.

Je dôležitým informačným zdrojom o práci a fungovaní ŠKD a vychádza z legislatívnych podmienok fungovania ŠKD a ich špecifík:

  • prijímanie detí do týchto zariadení nepodlieha prijímaciemu konaniu,
  • účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti sa zakladá na rozhodnutí zákonných zástupcov dieťaťa,
  • činnosti a aktivity ŠKD vychádzajú zo záujmov detí, čím je vytváraný dostatočný priestor pre individuálny prístup a vlastné tempo činnosti,
  • časová voľnosť umožňuje flexibilitu vo využívaní rozmanitých foriem a metód práce a vo využívaní rozmanitých priestorov na ich realizáciu.

Spracovanie a forma spracovania obsahu VP ŠVVZ podlieha pravidlám tvorby verejného dokumentu a pravidlám tvorby interných predpisov školy, kde najzávažnejšou informáciou je doba platnosti dokumentu. Zmeny vo VP podliehajú schvaľovacím procedúram v pedagogickej rade školy a vo výchovnom programe sú publikované ako dodatky k jednotlivým zmeneným častiam výchovného programu. Požadovaná je ich určitá forma, jednoznačnosť, výpovednosť a zrozumiteľnosť.

Odporúčania k častiam obsahu

Obsah VP vychádza z dikcie § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) . Povinnými časťami sú: Názov, Poslanie a ciele, Formy výchovy a vzdelávania, Výchovný jazyk, Tematické oblasti výchovy.

Obsah vychádza z požiadavky komunikácie s verejnosťou, najmä rodičmi detí/žiakov, ktorá nesmie byť nad rámec platnej legislatívy. Informácie k prevádzke ŠKD a organizácii výchovy a vzdelávania v ŠKD možno publikovať po odsúhlasení riaditeľom školy (ŠKD je súčasťou školy, publikujeme tzv. nepovinné, doplnkové časti).

Obsah vychádza z novelizácie, aktualizovaného znenia zákona č. 245/2008 Z. z. ( k 1. januáru 2022), kde berieme do úvahy zrušenie častí VP, a to: výchovné osnovy, výchovné plány, výchovné štandardy – obsahové a výkonové štandardy.

Zrušené súčasti posilňovali „školastický“ systém práce v ŠKD, formálne vzdelávanie a vnímanie tematických oblastí výchovy ako výchovno-vzdelávacích predmetov, čo bolo v rozpore s vedeckým poznaním o výchove mimo vyučovania. Novotná (2023, str. 75 – 76) hovorí o potrebe aplikácie obsahu humanistickej výchovy pri zbavovaní sa mentorských prístupov a potrebe nahradiť prostriedky manipulatívnej výchovy prostriedkami komunikatívnej výchovy.

Odporúčania k častiam výchovného programu

NÁZOV VP navrhujeme spracovať v troch rovinách:

  1. Názov v kontexte legislatívnej dikcie – ŠKD je súčasťou školy: „Výchovný program ŠKD pri Základnej škole..., ulica, mesto“ – môžeme, ale aj nemusíme uviesť PSČ.
  2. Identifikačná a schvaľovacia doložka v zaužívanej tabuľkovej forme s obsahom: úradný názov ŠKD, miesto pôsobenia ŠKD, kontaktné údaje, zriaďovateľ, dátum schválenia v pedagogickej rade školy, platnosť dokumentu od – do (spravidla na štyri roky, podľa predpokladanej dĺžky dochádzky dieťaťa/žiaka do ŠKD). Môžeme uviesť aj meno vychovávateľa povereného zostavením VP. Pre optimalizáciu obsahu d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk