Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Skúsenosť z praxe

Hospitačná činnosť v materskej škole

Riaditeľky materských škôl majú zodpovednosť za dodržiavanie učebných plánov, osnov, vzdelávacích štandardov. Sú zodpovedné za zvyšovanie odbornej a pedagogickej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre skvalitnenie činnosti a plnenie úloh vyplýv...

Sebapoznávanie v tíme – Mgr. Soňa Koreňová

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE - Prečo sú tímy v niektorých zborovniach nevýkonné a nemotivované? Prečo sa boja na poradách vysloviť názor? Čo môže priniesť zásadnú zmenu v týchto a podobných situáciách?

Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie pojmu informačné a komunikačné technológie a na zhodnotenie ich využívania v edukačnom procese, pričom dôraz kladieme na interview, ktoré sme realizovali v rámci nášho kvalitatívneho prieskumu, kde sme metó...

Interaktívne aktivity v online priestore

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premysli...

Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole

Článek ukazuje možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole především členům metodických orgánů, ale i vedení, interním mentorům a skupinám zapálených učitelů. V jeho první části uvádíme podmínky pro vytvoření bezpečného i a inspirat...

Medzinárodný program Primary Yers Programme a komplexné rozvíjanie osobnosti žiaka

Medzinárodný program Primary Years Programme poskytuje organizácia International Baccalaureate. Žiaci vzdelávaní podľa tohto programu sa učia, ako prevziať kontrolu nad svojím učením, učitelia vzájomne spolupracujú pri prehlbovaní učenia sa žiakov...

Odborno-didaktická pripravenosť absolventov učiteľstva na výkon povolania v praxi

Kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti manažovania vyučovacieho procesu sú odborno-didaktické kompetencie. Z kompetencií predstaven...

Questing vo vzdelávaní – s kráľovskými korunkami spoznávame Bratislavu

V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu vedomostí je frekventovanou témou v poslednom desaťr...

Zásady práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v procese inklúzie

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme inklúzie rómskych detí z marginalizovaných komunít a prepojenému vzťahu socioekonomického prostredia, z ktorého dieťa pochádza a výsledkov, ktoré v škole dosahuje. Opíšeme príčiny zlyhávania žiakov z marginal...

Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu

Současná společnost jednoznačně staví na vzdělanostní společnosti. Zvyšují se standardy pro výkon různých povolání, diskutuje se problematika nutného vysokoškolského vzdělání u řady profesí, kde stačilo vzdělání středoškolské, rozšiřují se požadav...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk