Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Klíma školy

Hodnotenie kvality školy z pohľadu komplexného manažérstva kvality – aplikačná prax

V príspevku zodpovieme otázky zamerané na zisťovanie názorov na kvalitu školy. Na základe aplikovania princípov manažérstva kvality školy ponúkame vzor a odporúčania, ako možno tento proces podporiť. Opisujeme nástroje na zisťovanie úrovne stavu š...

Edukačné prostredie a jeho vplyv na učenie sa žiakov

Všetky činnosti učiteľa a žiaka prebiehajú v prostredí, ktoré má isté špecifiká. Edukačné prostredie významne prispieva k tomu ako a za akých podmienok žiak získava vedomosti. V mnohých odborných a vedeckých štúdiách sa prioritne zdôrazňuje potreb...

Mediácia – metódy a formy jej prijatia v školskom prostredí

Mediácia v školskom prostredí má svoje špecifiká. V príspevku spomenieme rôzne metódy a organizačné formy, ktorými možno u pedagógov zvýšiť povedomie o alternatívnom riešení konfliktov a opíšeme metodiku krokov pri mediačnom konaní z hľadiska medi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk