Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Čitateľská gramotnosť

Inovatívne prístupy k rozvíjaniu jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD

Na Pedagogickej fakulte UMB sa v bakalárskom štúdiu Predškolská a elementárna pedagogika pripravujú odborníci na profesiu vychovávateľov v školských kluboch detí (ďalej len "ŠKD"). Cieľom ŠKD je nadväzovať na rozvíjanie kompetencií žiakov príslušn...

Podnecovanie čitateľskej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní (2.)

Metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní Učiteľ primárneho vzdelávania má množstvo príležitostí k tomu, aby cielene rozvíjal čitateľskú gramotnosť svojich žiakov počas všetkých vyučovacích hodín, na ktorých žiak pracuje s ...

Podnecovanie čitateľskej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní (1.)

Príspevok rieši problematiku rozvíjania a podnecovania čitateľskej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní. Prezentuje jednotlivé úrovne porozumenia textu pre literárny zážitok a pre získavanie informácií. Poskytuje metódy a stratégie rozvíjania...

Metodika Sfumato ® - Splývavé čítanie ® - skúsenosť z praxe

Skúsenosť z praxe (ZŠ Záhorácka, Malacky) - Metodika Sfumato ® -  Splývavé čítanie ®, ktorej autorkou je PaedDr. Mária Navrátilová, v plnej miere využíva hru ako najúčinnejší prostriedok ako dieťa naučiť krásne čítať, vypestovať u neho lásku ku kn...

Špecifikácia metód nácviku čítania

Potreba vyváženého uplatňovania rôznych metód vyučovania čítania a písania so zohľadnením špecifických potrieb v dôsledku postihnutia dieťaťa pri zachovaní individuálneho prístupu sa ukazuje byť nutnosťou.  Kým takáto situácia nastane v našich ško...

Stratégia E-U-R na hodinách SLJ v 1. ročníku stredných škôl

Komunikačný model vyučovania a učenia E-U-R je jednou zo stratégií, pomocou ktorej sa vyučovanie dá realizovať v praxi tak, aby sa čo najviac priblížilo situáciám spontánneho učenia sa. Cieľom príspevku je predstaviť model vyučovania, využiteľný n...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk