Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2022

4/2022

Financovanie profesijného rozvoja predagogických a odborných zamestnancov

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V príspevku ponúkame pohľad na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva z finančného hľadiska. Poukážeme na podporu zamestnávateľa v oblasti profesijného rozvo...

Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionáln...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 4. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Farba našich myšlienok

„Duša sa zafarbí farbou svojich myšlienok.“ Marcus Aurelius

Akými myšlienkami sa zamestnávame? Ktoré podnety prevládajú? Vieme ponúknuť preladenie tým, ktorí to potrebujú? Vieme prinášať aj v náročných časoch radosť, pokoj a nádej? V akej miere nás uviaznutie v záplave negatívnych správ pohltí? Odpovede aj na tieto otázky potrebujeme hľadať v sebareflexii.

Farba našich myšlienok nám predurčí nálady, sny, mieru stresu, ale aj vyhorenie, ak negatívnych správ je viac ako zvládneme. Farebnosť myšlienok je dôležitá. Farebnosť tém, rubrík, príspevkov a autorov ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku s názvom Financovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ponúka pohľad na profesijný rozvoj zamestnancov z finančného hľadiska.

Ingrid Emmerová sa venuje prevencii v článku s názvom Vybrané zdravotné riziká online prostredia a možnosti prevencie. Upozorňuje, že efektívna prevencia je sústavná, dlhodobá, cielená a plánovaná činnosť.

Prípadovú štúdiu zameranú na riešenie konfliktu na pôde školy ponúka Jaroslava Hauptmanová. Analyzuje sporné vety v konflikte z pohľadu aktívneho počúvania, sebareflexie v problémovej situácii, opisu problémového javu, analýzy z hľadiska príčiny, cieľa a navrhuje riešenie konkrétnej situácie.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk