Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2022

4/2022

Financovanie profesijného rozvoja predagogických a odborných zamestnancov

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V príspevku ponúkame pohľad na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva z finančného hľadiska. Poukážeme na podporu zamestnávateľa v oblasti profesijného rozvo...

Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionáln...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 4. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Editoriál

Farba našich myšlienok

„Duša sa zafarbí farbou svojich myšlienok.“ Marcus Aurelius

Akými myšlienkami sa zamestnávame? Ktoré podnety prevládajú? Vieme ponúknuť preladenie tým, ktorí to potrebujú? Vieme prinášať aj v náročných časoch radosť, pokoj a nádej? V akej miere nás uviaznutie v záplave negatívnych správ pohltí? Odpovede aj na tieto otázky potrebujeme hľadať v sebareflexii.

Farba našich myšlienok nám predurčí nálady, sny, mieru stresu, ale aj vyhorenie, ak negatívnych správ je viac ako zvládneme. Farebnosť myšlienok je dôležitá. Farebnosť tém, rubrík, príspevkov a autorov ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku s názvom Financovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ponúka pohľad na profesijný rozvoj zamestnancov z finančného hľadiska.

Ingrid Emmerová sa venuje prevencii v článku s názvom Vybrané zdravotné riziká online prostredia a možnosti prevencie. Upozorňuje, že efektívna prevencia je sústavná, dlhodobá, cielená a plánovaná činnosť.

Prípadovú štúdiu zameranú na riešenie konfliktu na pôde školy ponúka Jaroslava Hauptmanová. Analyzuje sporné vety v konflikte z pohľadu aktívneho počúvania, sebareflexie v problémovej situácii, opisu problémového javu, analýzy z hľadiska príčiny, cieľa a navrhuje riešenie konkrétnej situácie.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk