Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Financovanie profesijného rozvoja predagogických a odborných zamestnancov

Dátum: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová Rubrika: Financovanie

V príspevku ponúkame pohľad na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva z finančného hľadiska. Poukážeme na podporu zamestnávateľa v oblasti profesijného rozvoja a upozorníme na úpravy v súvislosti s prijímanými legislatívnymi zmenami zadefinovanými v novele zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prechodných ustanoveniach.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) definuje profesijný rozvoj ako proces rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavanie profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon vedúceho zamestnanca pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získanie vzdelania pre potreby plnenia kvalifikačných predpokladov, proces využívania a hodnotenia získaných pracovných činností. Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a uskutočňuje sa prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti alebo sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti.

Plán profesijného rozvoja prerokovaný a schválený zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená, vydáva riaditeľ. Obdobným postupom ho možno meniť či dopĺňať podľa aktuálnych potrieb školy. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy sa organizuje ako kvalifikačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, predatestačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie. Ciele, obsah, formy či organizáciu jednotlivých vzdelávaní definujú právne predpisy.

Financovanie profesijného rozvoja

Financovanie profesijného rozvoja je upravené v zákone č. 138/2019 Z. z. a v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Zamestnávateľ hradí náklady spojené s:

 • aktualizačnýmvzdelávaním,
 • adaptačným vzdelávaním okrem prípadu, keď pedagogický zamestnanec, resp. odborný zamestnanec neúspešne ukončil adaptačné vzdelávanie a požiadal o vykonanie adaptačného vzdelávania organizáciu zriadenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

Zamestnanec hradí náklady spojené s:

 • kvalifikačným vzdelávaním,
 • základným programom, ktorý nie je v súlade s plánom profesijného rozvoja,
 • adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej MŠVVaŠ SR (podľa § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 • predatestačným vzdelávaním.

Zamestnancom, zamestnávateľom, zriaďovateľom, poskytovateľom alebo z prostriedkov fyzickej, resp. právnickej osoby sú hradené náklady v súvislosti s:

 • modulmi rozširujúceho programu,
 • špecializačným vzdelávaním,
 • inovačných vzdelávaním,
 • vykonávaním atestácii,
 • základným programom (v súlade s plánom profesijného rozvoja).

Profesijný rozvoj zamestnancov reflektuje potreby školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnej pomoci, odborné a spoločenské požiadavky na výkon pracovnej činn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály