Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Elena Skalská Rubrika: Funkčné vzdelávanie

Základný modul, resp. program funkčného vzdelávania ponúka aj tému kompetencií zriaďovateľa a riaditeľa. V príspevku prinášame reakcie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov na opísanie spolupráce so zriaďovateľom školy, resp. školského zaradenia. Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi, ako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi upravuje zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zriaďovateľ vymenúva a odvoláva riaditeľa školy, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vydáva organizačné pokyny, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, poskytuje právne poradenstvo riaditeľom a môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia, vedie personálnu agendu riaditeľov a vybavuje sťažnosti. Zriaďovateľ prerokúva s riaditeľom školy koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia, návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených obvodným školským úradom v sídle kraja a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia, spôsob úhrady nákladov zvýšených z dôvodu počtov prijímaných žiakov v škole alebo školskom zariadení, ako aj správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole. Zároveň vykonáva štátnu správu v 1. stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. V 2. stupni ju obec ako školský úrad vykonáva vo veciach, v ktorých na prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom.

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie členov rady školy, návrh rozpočtu, návrh na počty prijímaných detí/žiakov, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy, rozhodnutia o neprijatí a odvolaní, výkazy o škole a jej súčastiach, podklady na dohodovacie konanie. Riaditeľ sa môže zúčastňovať na zasadnutiach školskej komisie a obecnom/mestskom zastupiteľstve. Podáva tiež majetkové priznanie a informuje o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pozitíva spolupráce riaditeľ - zriaďovateľ

(1) So zriaďovateľom spolupracujem prostredníctvom pracovníčky školského úradu, ktorá ochotne odpovedá na moje otázky.

(2) Silné stránky spolupráce: pružnosť a rýchlosť reagovania zriaďovateľa na potreby školy, dobrá komunikácia či už prostredníctvom emailu alebo telefonicky, v prípade potreby aj osobnou návštevou a prediskutovaním problému. Ďalšou silnou stránkou je dobrá informovanosť o špecifikách a špecifických potrebách školy, dobrá znalosť odborných pracovníkov zriaďovateľa o školskej problematike a hlavne školskej legislatíve, dobrý prehľad o situácii škôl v podmienkach mestskej časti.

(3) Vo funkcii zástupkyne riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania som necelý rok. Už tretí rok využívame možnosť študovať cudzie jazyky v Jazykovej škole. Osobne tento benefit považujem za najlepší, aký nám kedy zriaďovateľ poskytol. Ku koncu školského roka pripravím zoznam záujemcov o štúdium. Kurzy v plnej výške hradí zriaďovateľ. Preplatenie nákladov na DPŠ považujem za motivačné a podporujúce.

(4) V prípade krízovej/

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály