Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Dátum: Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger Rubrika: Vzdelávanie

Parlament na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2021 schválil zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) s nadobudnutím účinnosti od 1. januára 2022. V príspevku sa venujeme tej časti novely zákona, ktorá reflektuje oblasť vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. 

Dôvodom úpravy ustanovenia § 40 zákona č. 138/2019 Z. z. je potreba spresnenia účelu profesijného rozvoja o ďalší účel, ktorým je rozvíjanie profesijných kompetencií. Dochádza k posunu chápania odbornej stáže ako k osobitej forme vzdelávania využiteľného v inovačnom, špecializačnom a predatestačnom vzdelávaní. Novela reaguje na potrebu precizovania postupov spojených s plánovaním profesijného rozvoja, aby boli rešpektované oprávnené záujmy profesie, kvality výchovy a vzdelávania školy, školského zariadenia, zriaďovateľa a pedagogických a odborných zamestnancov. Spružňuje sa systém plánovania profesijného rozvoja. Zmena umožňuje pružne reagovať na meniace sa okolnosti a aktuálne vzdelávacie potreby školy, resp. školského zariadenia.

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, resp. školského zariadenia. Riaditeľ vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená, so súhlasom zástupcov zamestnancov a po schválení zriaďovateľom najmenej na jeden školský rok a najviac na päť školských rokov. Po prerokovaní možno plán dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy, resp. školského zariadenia.Vzdelávanie sa organizuje prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho prenosu. Špecializačné, predatestačné a inovačné vzdelávanie [§ 42 ods. 1 písm. c), e), f)] sa môže organizovať formou odbornej stáže. Vzdelávanie sa môže organizovať aj v inom ako štátnom jazyku (§ 42 ods. 5).

Kvalifikačné vzdelávanie

Rozšíril sa okruh oprávnených poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania aj na iné právnické osoby, ktoré priamo poverí ministerstvo školstva. Poskytovateľom (§ 43 ods. 2) je:

  • vysoká škola uskutočňujúca študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii/podkategórii pedagogického zamestnanca, resp. v príslušnej kategórii odborného zamestnanca;
  • vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v študijnom odbore, ktorý obsahovo nadväzuje na niektorý z odborov vzdelávania;
  • organizácia zriadená ministerstvom školstva alebo
  • iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania.

Návrh úpravy § 43 vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje vytvoriť podmienky na skvalitnenie vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov aj prostredníctvom neštátnych subjektov.

Zmena v ustanovení § 43 ods. 1 písm. c) podľa ktorej „cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného vzdelávacieho programu“, je z dôvodu potreby spresnenia možností kvalifikačn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály