Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Prestup z bilingválneho štúdia do kvarty osemročného štúdia N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Môže žiak 1. ročníka bilingválneho štúdia prestúpiť do kvarty 8- ročného gymnázia?

Kritéria na prijímacie skúšky N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Riaditeľ školy navrhuje kritériá pre prijatie podľa § 65 školského zákona. Uchádzač si môže podať dve prihlášky i na jednu školu na dva študijné odbory. Moja otázka znie, či je možné takýchto uchádzačov, ktorí týmto prejavujú skutočný emin...

Prestup z bilingválneho gymnázia na umelecký štúdijný odbor N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Môže riaditeľ školy prijať žiaka prestupom z bilingválneho gymnázia (2. ročník) na umelecký študijný odbor (propagačné výtvarníctvo) do 1. ročníka. Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie talentových skúšok. Na bilingválne gymnáziu...

Neprospievanie a prihláška na SŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V deviatom ročníku máme dvoch žiakov, ktorí budú hodnotení  na polroka z troch predmetov známkou nedostatočný. Môžu podávať prihlášku a byť prijatí na strednú školu? Alebo musia zopakovať ročník?

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odm...

Zrušenie riaditeľského voľna zriaďovateľom

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže zriaďovateľ zakázať riaditeľovi udeliť riaditeľské voľno?

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade uč...

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hod...

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk