Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Gymnázium (šport) – pracovný čas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Sme gymnázium - šport (naša škola nebola transformovaná na športovú strednú školu). Podľa nariadenia vlády č. 211/2019 Z. z. školský tréner má 60-minútovú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Základný úväzok trénera je 23 hodín, ...

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.

Zápis prváka po návrate zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak už dlhšiu dobu žije v zahraničí,  dovŕšil vek 6 rokov, ale neprišiel na zápis. Príde na Slovensko v októbri. Môže byť zapísaný dodatočne? Bude sa postupovať ako pri klasickom zápise alebo príde na zápis na budúci rok?

Neúčasť žiaka na komisionálnych skúškach

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ak žiak študujúci v zahraničí nepríde na komisionálne preskúšanie v deviatom ročníku, môže ešte pokračovať na danej škole tak, že bude 9. ročník opakovať? Ak áno, ako sa postupuje v takom prípade. Ak nie, aké možnosti má jeho zákonný zást...

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

Autor/i: -

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Delenie žiakov na skupiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Odmietnutie žiadosti rodiča o vyradenie dieťaťa z evidencie z dôvodu štátneho občianstva

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Dieťa má slovenské občianstvo, ale v Írsku žije, má tam aj trvalý pobyt (na Slovensku nemá trvalý pobyt) a plní si tam aj školskú dochádzku. Rodičia ho zapísali na školu na Slovensku len z dôvodu „čo ak sa tu niekedy vrátia“. Teraz ho chcú...

Komisionálne skúšky za každý ročník

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden pr...

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak s...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk