Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

COVID-19 Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania N

Autor/i: -

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole. Treba rešpekto...

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky MŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom umi...

COVID-19 Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ - pomocný materiál N

Autor/i: -

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1.-5. roč. ZŠ a ŠKD od 1. 6. 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi sa môžu rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime ZŠ otvoria. 

Vykazovanie špeciálneho pedagóga v EDUZBERE N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Aká je pozícia školského špeciálneho pedagóga, ktorý podľa nového zákona je zaradený medzi pedagogických zamestnancov pri EDUZBERE? Vykazujeme tohto zamestnanca spolu s pedagogickými zamestnancami? Môžeme do tejto pozície obsadiť aj učiteľa, ktorý...

Sociálne štipendium N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Som žiakom 4. ročníka a poberám sociálne štipendium na strednej škole a keďže kvôli pandémii sa pre nás školský rok končí 7. mája,  mám ešte naň nárok aj za mesiac máj?

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - temíny N

Autor/i: -

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený za...

COVID-19 Hodnotenie absolventskej skúšky - príklady pre aritmetický prieme pre SOŠ (ŠIOV)

Autor/i: -

ŠIOV pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ pomôcku pre riaditeľov stredných odborných škôl. Príklady ako postupovať pri získaní aritmetického priemeru jednotlivých častí absolventskej skúšky. 

COVID-19 Hodnotenie, záverečná skúška, prijímacie konanie na ZUŠ (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Základnými princípmi hodnotenia sú zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby, motivácia a povzbud...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk