Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2016

Dni otvorených dverí na stredných školách v mesiaci február

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci fabruár majú: Obchodná akadémia na Bolečkovej v Nitre, Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej v Bratislave, Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej v Bratislave, Súkromné športové a umelecké gymnázium PHA (Jesenského) vo Zvolene, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Academy (Jesenského) vo Zvolene, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA vo Zvolene, Pedagogická a sociálna akadéma v Prešove (stredneskoly.sk).

Nech sa nám netúlajú

Kategória: Výzvy

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo organizujú XII. ročník grantového programu Nech sa nám netúlajú. Cieľom programu  je poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť. Vyplnený formulár treba zaslať s popisom súťažného projektu na adresu COOP Jednoty podľa časového harmonogramu uvedeného v priložených podmienkach do 29. 2.  2016 (coop.sk).

Spustenie 11. ročníka súťaže Junior Internet

Kategória: Výzvy

Súťaž Junior Internet, ktorej organizátorom je Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET umožní mladým nadšencom predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska môžu registrovať svoje projekty na webovej stránke súťaže Junior Internet najneskôr do 18. februára 2016 (juniorinternet.sk).

Termín na predkladanie projektových žiadostí ERASMUS+ pre oblasť mládeže je 2. 2. 2016

Kategória: Výzvy

V roku 2016 bude Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu podporovať aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti, inklúziu rómskej mládeže a podporu krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Zamerá sa aj na podporu prvožiadateľov, ktorí sa zúčastnili na národných projektoch zameraných na zvýšenie kvality práce s mládežou. Podporí zámery podporujúce prvky tolerancie, interkultúrneho dialógu, boja proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu, ideológiám popierajúcim základné ľudské a občianske práva, nadnárodné iniciatívy mládeže, rozvoj kvality a zavádzania nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev, aktivity štruktúrovaného dialógu v rámci témy predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016 (iuventa.sk).

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Kategória: Výzvy

Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen organizuje 9. ročník Ceny Karola Veľkého v Aachene. Cieľom je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva (charlemagneyouthprize.eu).

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za účelom podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre nasledovné účely: presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Posledným dňom na predkladanie žiadostí je 1. február 2016. (www.mzv.sk).

Zamestnanecký grantový program, ktorý pomáha zamestnávať ľudí

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový program Skills to Succeed, v ktorom pomáhajú neziskové organizácie zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Na jeden projekt je možné získať podporu vo výške 2.000 eur. Projekty môžete podávať do 8. februára 2016 (www.nadaciapontis.sk).

Výzva Fondu na podporu umenia - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (fpu.sk).

Dni otvorených dverí na stredných školách v januári

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci január majú:  Gymnázium, Park mládeže v Košiciach, Súkromné športové a umelecké gymnázium PHA vo Zvolene, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Academy vo Zvolene, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA vo Zvolene, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote, Stredná odborná škola elektrotechnická (Rybničná) v Bratislave (stredneskoly.sk).

Ocenenie “Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”

Kategória: Výzvy

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,” je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska, ktorým chce upozorniť verejnosť na komunity a samosprávy, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, kde sa cítia bezpečne a majú v ňom naplnené svoje potreby. Komunity a samosprávy môžete prihlásiť prostredníctvom nominačného formulára do 31. januára 2016 (www.codetipotrebuju.sk).

Tu žijeme a pomáhame

Kategória: Výzvy

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporí nápady, ktoré pomôžu dobrej veci v regióne zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, dobrovoľníctvo a aktivity v komunite. Termín prijímania žiadostí do 12. januára 2016 (karpatskanadacia.sk).

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2015

Kategória: Výzvy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania (minedu.sk).

Demokracia a ľudské práva

Kategória: Výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu, ktorý podporí žiadosti o grant zamerané na sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu. Termín do 8. 1. 2016 (osf.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk