Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019

Vydanie 10/2019

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 4. 10. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Princíp jedného zodpovedného

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za vydané rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej praxe. Platí tu princíp jedného zodpovedného, a tým je riaditeľ školy.

Nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení je poznanie legislatívnych noviniek v novom školskom roku. Ponúkame vám ich v príspevku Oľgy Pivarníkovej s názvom „Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach“.

Ingrid Konečná Veverková sa v článku „Vnútorné predpisy pre školy a školské zariadenia“ zamerala na predpisy, ktoré spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia.

Škola v prírode je jednou zo žiadaných a každoročne pripravovaných a realizovaných aktivít materských škôl. Simonetta Holešová sa v príspevku sústredila na zimnú školu v prírode v materskej škole, ktorej výhodou je možnosť realizovať kurzy zimných sezónnych činností.

Výkon dieťaťa má veľmi často vo svojich rukách pedagóg.  Ak je dieťa v strese, má to vážny dopad nielen na zdravie, ale aj na školský výkon. Tejto téme sa v článku „Stres a jeho vliv na výkon ve škole“ věnovala Markéta Švamberk Šauerová. Opísuje najčastejšie príčiny stresu u žiakov a ponúka aj konkrétne kazuistiky s ich analýzou.

Pokračovanie príspevku...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk