Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Kultúra školy

Kolegiálna evalvácia – výzvy pre rozvoj kvality školy a učiteľa

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Príspevok je zameraný na jednu z inovatívnych foriem evalvácie školy – kolegiálnu evalváciu. Sú v ňom vysvetlené všetky súvisiace pojmy: evalvácia, autoevalvácia, kolegiálna evalvácia. Venujeme sa najmä procesu kolegiálnej evalvácie a faktorom,ktoré ovplyvňujú jej úspech. V závere sú opísané niektoré jej metódy a nástroje.

Príspevky v diskusii: 0

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možnostiach vzdelávania sa v oblasti riešenia konfliktov, resp. v mediácii ako v odbornej metóde riešenia konfliktov. 

Príspevky v diskusii: 0

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale treba vytvoriť podmienky, aby si ľudia etické hodnoty zvnútornili.

Príspevky v diskusii: 0

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výber školy, je kultúra školy, imidž, otvorenosť, spôsoby komunikácie školy s verejnosťou. Tieto atribúty sa dajú zhmotniť v etickom kódexe, ktorý vymedzuje spôsoby, akými škola komunikuje dovnútra aj navonok. 

Príspevky v diskusii: 0

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, nie vždy však boli spokojní s vývojom spoločnosti. Školstvo nie je izolované od ostatných prvkov kultúry spoločnosti. Ak je v kríze spoločnosť, odrazí sa to aj v školstve. Vyše dvadsať ministrov školstva sa podieľalo na konzervovaní status quo. Neraz presadzovali parciálne záujmy politických strán, ktorých politiku reprezentovali. Ľudia postupne strácali dôveru v štát a jeho inštitúcie. Procesu zvýšenia dôvery v školu môže byť nápomocný aj etický kódex. 

Príspevky v diskusii: 0

Vysokoefektívne učenie a bezpečná klíma v škole

Dátum: Autor/i: Mgr. Renáta Brédová Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V príspevku poukazujeme na význam vytvárania neohrozujúceho školského prostredia pre zefektívnenie procesu edukácie. Ponúkame náhľad do teórie ľudských potrieb ako základu inovatívnej pedagogickej koncepcie Vysoko efektívneho učenia. Predstavíme príklad z reálnej praxe Základnej školy Park Angelinum v Košiciach, ktorá pri vytváraní bezpečnej klímy a podmienok efektívneho učenia využíva model Vysoko efektívneho učenia.

Príspevky v diskusii: 0

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Kvalita vzťahov v školskom prostredí Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme problémom, ktoré ohrozujú zdravú klímu v školskom prostredí. Rozoberieme nízku otvorenosť a chýbajúcu dôveru, upozorníme na nebezpečenstvo citového vydierania ako prejavu manipulatívneho správania. Opíšeme obranný mechanizmus projekcie a objasníme nevyhnutné kroky v procese zmeny klímy v škole. 

Príspevky v diskusii: 0

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme otázkam kvality vzťahov v školskom prostredí, rozoberieme aj etické, resp. neetické správanie členov pedagogického a odborného tímu. Upozorníme na faktory, ktoré ovplyvňujú spolupracujúce správanie, definujeme indikátory nedostatočnej otvorenosti a nízkej dôvery v tíme. Pomenujeme problémy, ktoré ohrozujú zdravú klímu v pracovnom tíme (nízka dôvera, chýbajúca otvorenosť, skupinové myslenie, citové vydieranie, projekcia). Objasníme nevyhnutné kroky v procese zmeny klímy v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Spoločenské podujatia a eventy v školách (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Spoločenské podujatia a eventy Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V druhej časti príspevku sa venujeme spoločenskej etikete pri spoločenských podujatiach a eventoch v školách a v školských zariadeniach. Opíšeme nároky na kvalitu a estetickosť úpravy prostredia a kultúry stolovania. Pripomenieme dôležité zásady etikety odievania pre dámy aj pánov.

Príspevky v diskusii: 0

Spoločenské podujatia a eventy (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Spoločenské podujatia a eventy Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme spoločenským podujatiam a eventom v školách, pričom upriamujeme pozornosť na silu prezentácie a vplyv pozitívnych emócií na klímu v škole. Opíšeme eventy realizované pre pedagogický tím v externom prostredí a poskytneme prehľad názvov spoločenských podujatí na Slovensku aj v iných krajinách v časovom rozmedzí ich uskutočňovania.  

Príspevky v diskusii: 0

Programy a fondy na podporu kultúry

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

V súčasnej postmodernej spoločnosti je človek formovaný kultúrnymprostredím, ktoré do istej miery ovplyvňuje jeho budúce smerovanie. Snahy človeka nadobúdať nové poznatky, vedomosti a zručnosti,sú limitované zvyklosťami komunít či spoločenskými normami. Kultúra sa považuje za duchovný základ spoločnosti, ktorý je meradlom jej vyspelosti a súčasťou národnej identity, zároveň chápe aj význam jej ekonomického potenciálu, ktorému sa v našich podmienkach  školstva zatiaľ nepripisuje adekvátny význam. Na školách sa čoraz častejšie stretávame so situáciou, že študent nie je schopný porovnať súčasné kultúrne súvislosti s minulosťou, opísať svoje estetické zážitky, vyjadriť svoj názor, prípadne vytvoriť svoju prácu podľa vybranej kultúrnej akcie. V záujme dosiahnutia vyššej kvality úrovne vzdelávania na školách, by mal pedagóg viac apelovať na motiváciu u študenta, aby lepšie porozumel kultúrnym artefaktom a využívaniu nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie či jeho komunikáciu, pri hodnotení študenta by sa mal pedagóg vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúťjeho osobnostného zamerania. Je dôležité, aby uplatňoval diferencovaný a individuálny prístup u každého študenta.

Príspevky v diskusii: 0

Motivácia žiaka v škole

Dátum: Autor/i: PhDr. František Godla Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Úlohou výchovy a vzdelávania mladej generácie je ich všestranná príprava pre život. Príprava žiaka na život a prácu v modernej a najmä čoraz náročnejšej spoločnosti sa musí realizovať v procese cieľavedomého vyučovania a výchovy. Preto musíme vedieť, akého človeka, s akými odbornými, sociálnymi a morálnymi vlastnosťami chceme v procese výchovy a vzdelávania formovať. Čím bude príprava žiakov kvalitnejšia, tým lepšie sa uplatnia v spoločnosti, a tým kvalitnejší bude ich život. To je základný predpoklad dobrého fungovania nášho školského systému.

Príspevky v diskusii: 0

Význam klímy školy a školskej triedy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ

Dátum: Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , Mgr. Štefan Petrík Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Cieľom príspevku je poukázať na význam klímy školy a školskej triedy v adaptačnom procese žiaka ZŠ. Začiatok školskej dochádzky býva často označovaný ako kardinálne obdobie v živote dieťaťa. V tomto období je jedným z najdôležitejších procesov práve adaptácia, čiže prispôsobenie sa sociálnemu prostrediu. Keďže školská trieda tvorí primárne sociálne prostredie pre žiaka prvého ročníka ZŠ, má svoje opodstatnenie obrátenia pozornosti na význam klímy školy a školskej triedy. Iba v triede, pre ktorú sú charakteristické pozitívne interpersonálne vzťahy, kde sa žiak cíti dobre, možno uvažovať o účinnom adaptačnom procese.

Príspevky v diskusii: 0

Kultúra prostredia v materskej škole (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová Zo seriálu: Kultúra prostredia v materskej škole Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry. Rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ovplyvňujú riadenie a manažment školy ako nosného piliera kultúry školy. Rozpracúva klímu, sociálne vzťahy a hodnoty školy nielen v oblasti teoretickej, ale aj prostredníctvom prelínania teoretických poznatkov s praxou.

Príspevky v diskusii: 0

Kultúra prostredia v materskej škole (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová Zo seriálu: Kultúra prostredia v materskej škole Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry najprv vo všeobecnosti. Následne rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Jedna kapitola sa venuje kultúre materskej školy. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Rozpracúva témy ako kultúra školy, jej klíma, riadenie, sociálne vzťahy a hodnoty školy nielen v oblasti teoretickej, ale aj prostredníctvom prelínania teoretických poznatkov s praxou.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk