Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Kultúra školy

Kolegiálna evalvácia – výzvy pre rozvoj kvality školy a učiteľa

Príspevok je zameraný na jednu z inovatívnych foriem evalvácie školy – kolegiálnu evalváciu. Sú v ňom vysvetlené všetky súvisiace pojmy: evalvácia, autoevalvácia, kolegiálna evalvácia. Venujeme sa najmä procesu kolegiálnej evalvácie a faktorom,kto...

Internalizácia - prvý krok riaditeľa k premene tradičnej školy na školu charakteru a kritického myslenia

Prijatie myšlienky integrity kritického a morálneho usudzovania je základom budovania zodpovednejšej spoločnosti. Riaditeľ ako leadership, ktorý sa vyznačuje hodnotným morálnym profilom – disponuje vysokým stupňom morálneho poznania, morálnym cito...

Leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia

Leadership národnej školy charakteru musí spĺňať profil morálne autonómnej a zodpovednej osoby. Sám musí vedieť vnímať a hodnotiť vlastnú zdatnosť (self-efficacy) ako úsudok o svojej potencialite dosiahnuť požadované výsledky pri riadení, a to nie...

Argumentačné fauly

V príspevku sa pokúsime predstaviť vybrané druhy argumentačných faulov a následne spôsob, akým ich možno problematizovať. Zároveň predstavíme nástroje, akými sa dá vyhnúť tomu, aby sme sa dostali do argumentačnej núdze. Príspevok má slúžiť na zamy...

Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Procesy autoevalvácie v pedagogických tímoch nie sú obľúbené. Vyvolávajú pocit, že sa idú hľadať chyby a bude sa trestať. Kultúra hodnotenia je spojená s hľadaním chýb, čím si tieto procesy vyslúžili zlé meno. V príspevku ukážeme, že nad autoevalv...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možn...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale t...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (2.)

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výber školy, je kultúra školy, imidž, otvorenosť, spôsoby komunikácie školy s verejnosťou. Tieto atribúty sa dajú zhmotniť v etickom kódexe, ktorý vymedzuje spôsoby, akými škola komunikuje dovnútra aj navonok. 

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, nie vždy však boli spokojní s vývojom spoločnosti. ...

Vysokoefektívne učenie a bezpečná klíma v škole

V príspevku poukazujeme na význam vytvárania neohrozujúceho školského prostredia pre zefektívnenie procesu edukácie. Ponúkame náhľad do teórie ľudských potrieb ako základu inovatívnej pedagogickej koncepcie Vysoko efektívneho učenia. Predstavíme p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály