Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Školstvo v zahraničí

Dynamika predškolského vzdelávania v Turecku

Slovensko už desaťročia sníva sen o vysokej kvalite predškolského vzdelávania, o takmer absolútnej kvalifikovanosti predškolských učiteľov a o akejsi bezproblémovej predškolskej pedagogike. Pozerajúc na všetky svetové strany naozaj nezostáva tvrdiť nič iné, len to, že ide o sen, z ktorého sa treba čím skôr prebudiť.

Príspevky v diskusii: 0

Podoby predškolského vzdelávania v Indii

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 je v Indii približne 159 miliónov detí vo veku od 0 do 6 rokov, teda asi 32-násobok celej populácie Slovenskej republiky. To je pre realitu predškolského vzdelávania naozaj riadna výzva, najmä ak sa zohľadní závažná skutočnosť – život v chudobe. Takmer polovica (približne 46 %) detskej populácie v Indii trpí podvýživou, 80 % detí do veku 3 rokov sú anemické, 57 detí z 1000 sa nedožije štyroch rokov (Kaul, Sankar, 2009). Oblasť starostlivosti a vzdelávania detí v ranom detstve v Indii sa borí skutočne s veľmi vážnymi výzvami, často celkom inými, ako si v oblasti predškolského vzdelávanie kladieme my, aj keď vízia zdravého vývinu a prosperujúceho života detí je nepochybne všade rovnaká.

Príspevky v diskusii: 0

Pohľad na možnosti kvalitného riadenia škôl

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Školy predstavujú centrum vzdelávacích systémov. Tvoria pilier pre budúcnosť spoločnosti. Sú dôležité pre prosperitu každého štátu EÚ. Kvalita školstva vo významnej miere závisí od schopnosti pedagógov implementovať poznatky a vedomostí pre budúce generácie. Za posledných 20 rokov školstvo a jeho reforma sa stali témou rôznych úvah, uskutočnilo sa mnoho zmien, avšak nemôžeme konštatovať spokojnosť v plnej miere. Zmenila sa dynamika a hierarchia hodnôt spoločnosti, vytvoril sa priestor pre podnikanie s odovzdávaním vedomosti, kreuje sa školská autonómia. Veľký dôraz sa kladie na zlepšenie riadenia vo verejných financiách, vrátané školských zariadení, ktoré súvisia zároveň s kvalitou výchovy a vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti vzdelávania v rámci krajín OECD

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Pre študentov je výber strednej a následne vysokej školy veľkým krokom v ich osobnom živote. V súčasnosti majú na výber z veľkého množstva škôl, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, prípadne môžu stráviť aspoň časť štúdia v zahraničí. Počet študentov, ktorí sa hlásia na štúdium na zahraničných školách, každý rok stúpa. Maturantov láka štúdium v zahraničí pre vysokú kvalitu vzdelania, širší výber študijných odborov a otvorenosť univerzít, vďaka ktorej sa študenti môžu dostať aj na študijné odbory, na ktoré sa doma nedostanú pre veľký počet uchádzačov a nižšie kapacity univerzít. Univerzity sú lepšie vybavené, vyučujúci sú prístupnejší a kontakt medzi nimi a študentmi je bezprostrednejší a menej formálny. Študijné programy sú viac zamerané na uplatnenie sa v praxi. Pre riadiacich pracovníkov škôl, či už stredoškolského alebo vysokoškolského typu, je dôležité nasledujúce informácie poznať a implementovať ich do poskytovania študijných možností aj pre zahraničných študentov.

Príspevky v diskusii: 0

Jedinečný a unikátny dánsky systém (2.)

Vláda v Dánsku venuje zvýšenú pozornosť mládežníckej politike. Pomáha mládeži stať sa aktívnymi demokratickými občanmi, ktorým umožňuje prakticky sa zúčastňovať na rozvoji spoločnosti a zároveň im umožňuje reálny vplyv a vyžaduje zodpovednosť pri riešení otázok, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Dánska demokracia sa zakladá na mládeži a preto každé nové pokolenie musí prehodnotiť demokraciu, pretože posledná nie je raz a navždy nájdenou formou riadenia, ale skôr spôsob života, ktorý každé nové pokolenie musí pre seba objaviť a hlboko si ho uvedomiť.

Príspevky v diskusii: 0

Dánsky vzdelávací systém (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Zo seriálu: Dánsky vzdelávací systém Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

 „Doba volá po osobnostiach, ale bude volať zbytočne tak dlho, pokiaľ nenecháme deti ako osobnosti žiť a učiť sa“. Ellen Keyová

Motto uvedené v záhlaví príspevku zverejnila jeho autorka Ellen Keyová, švédska spisovateľka a novinárka v roku 1900 v knihe „Storočie dieťaťa“ v silne willhelmovsky orientovanom Berlíne. Vyjadrila vtedajšie nejasné túžby učiteľov, rodičov a deti. V myšlienke vyjadrila koncepciu „novej výchovy v rodine a v škole“, založenej na odstránení výchovy vedúcej k poddanstvu, k výchove založenej na presadzovaní práv dieťaťa, na fyzické rešpektovanie a duchovnú samostatnosť, na podporu osobnej tvorivosti a za vzdelanie v súlade s prírodou (Rýdl, 2003). Sme toho názoru, že túto jej predstavu sa najlepšie podarilo naplniť v Dánsku.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk