Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment školy a školského zariadenia. Ide o vážne povinnosti, ktorých splnenie je dôležité tak pre školu a školské zariadenie ako zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Povinnosti mzdovej úradníčky na začiatku roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2019 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na začiatku roka 2020. Vykonanie týchto úkonov je dôležité pre školu, školské zariadenie, pre zamestnávateľa, aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve a o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, rozpočtové a štatistické výkazy.

Príspevky v diskusii: 0

Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

V príspevku chceme manažment škôl a školských zariadení upozorniť na významnú zmenu v oblasti verejného obstarávania. 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zrušil zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom je upriamiť pozornosť škôl a školských zariadení na povinnosti v procese verejného obstarávania a problematiku obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou v školách a v školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016

Dátum: Rubrika: Financovanie Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Základná finančná kontrola – praktický výkon v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o finančnej kontrole, ktorý manažment škôl a školských zariadení musí v školách a školských zariadeniach uplatňovať a dodržiavať. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali. Cieľom aktuálneho príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na zmeny vo výkone základnej finančnej kontroly od 1. januára 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Účtovníctvo a výkazníctvo v školách a školských zariadeniach v roku 2016

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť financovanie a správu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré sú im zverené. Jednou z mnohých povinností, ktoré zabezpečujú prostredníctvom svojich odborných zamestnancov je vedenie účtovníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania v školách a školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Kontrola Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Vykonávanie finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali. Cieľom aktuálneho príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na nový zákon o finančnej kontrole účinný od 1. januára 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

V príspevku pokračujeme v objasnení problematiky sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Poukážeme na možnosti použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu v prospech zamestnancov školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné riadenie škôl a školských zariadení (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Na začiatku kalendárneho roka školy a školské zariadenia dostávajú od zriaďovateľov rozpis schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Súčasťou schváleného rozpočtu škôl a školských zariadení sú okrem prostriedkov štátneho rozpočtu aj prostriedky rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať práve problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné riadenie škôl a školských zariadení (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Koniec roka je v znamení schvaľovania rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ktorých súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať problematike financovania škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk