Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment š...

Financovanie zariadení školského stravovania (1.)

V príspevku sa zameriame na problematiku financovania zariadení školského stravovania. Ide o aktuálnu tému, ktorá vyvoláva množstvo otázok, na ktoré sa pokúsime nájsť spoločné odpovede. Cieľom príspevku je objasniť túto problematiku manažmentu škô...

Finančné príspevky od rodičov v školách a školských zariadeniach

V systéme financovania regionálneho školstva sa ako s jedným zo zdrojov počíta s finančnými prostriedkami od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Cieľom príspevku je objasniť túto problematiku manažmentu...

Povinnosti mzdovej úradníčky na začiatku roku 2020

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2019 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školský...

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2017

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je po...

Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach

V príspevku chceme manažment škôl a školských zariadení upozorniť na významnú zmenu v oblasti verejného obstarávania. 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zrušil zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je po...

Základná finančná kontrola – praktický výkon v školách a školských zariadeniach

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o finančnej kontrole, ktorý manažment škôl a školských zariadení musí v školách a školských zariadeniach uplatňovať a dodržiavať. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minu...

Účtovníctvo a výkazníctvo v školách a školských zariadeniach v roku 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť financovanie a správu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne hospodárenie s finančnými prostr...

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Vykonávanie finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály