Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Administratíva

Právne postavenie školy a školského zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V článku sa zameriame na právne postavenie škôl a školských zariadení. Vysvetlíme, čo znamená právna subjektivita školy a školského zariadenia. Upozorníme nielen na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia, ale aj na práva a povinnosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vnútorné predpisy pre školy a školské zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V článku sa zameriame na oblasť vnútorných predpisov škôl a školských zariadení. Vnútorné predpisy spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia. Tvorba vnútorných predpisov úzko súvisí s činnosťou škôl a školských zariadení a vychádza z potrieb ich prevádzky a riadenia. 

Príspevky v diskusii: 0

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V článku sa venujeme aktuálnej téme, ktorá súvisí s odovzdávaním a preberaním funkcie riaditeľa školy. Podnetom k odovzdaniu a preberaniu funkcie je ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy, ktoré môže nastať uplynutím jeho funkčného obdobia, jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie pred uplynutím funkčného obdobia.

Príspevky v diskusii: 0

Zapožičiavanie čestných názvov školám a školským zariadeniam

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

V platnej školskej legislatíve sa podmienky zapožičania a používania čestného názvu školy nedefinujú, napriek tomu v praxi existujú školy s čestnými názvami a MŠVVaŠ SR administruje procesy zapožičania čestných názvov školám. V tomto procese používa interné postupy a určuje podmienky zapožičania čestných názvov. Žiadosti o zapožičanie čestného názvu spracúva komisia pri MŠVVaŠ SR.

Príspevky v diskusii: 0

Zákon o e-Governmente

Dátum: Autor/i: Ing. Erika Kusyová , JUDr. Ivana Gajdošíková Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Na Slovensku od 1. novembra 2013 platí zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov čiže "zákon o e-Governmente". Government – po anglicky vláda. Malé „e“ predtým znamená, že ide o vládu elektronickú. Používajú sa informačné technológie na zabezpečenie už existujúcich procesov, ktoré sa doteraz vykonávali iba klasicky písomne. Všetky úkony, procesy, ktoré úrad používa na realizáciu toho čo potrebuje – výkonu verejnej moci, sa zrealizujú bez toho, aby dáta – žiadosť, rozhodnutie a pod. vôbec opustili počítač.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk