Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Administratíva

Povinné predprimárne vzdelávanie (5.)

V pokračovaní príspevku sa venujeme prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie. Definujeme podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Venujeme sa podmienkam pr...

Právne postavenie školy a školského zariadenia

V článku sa zameriame na právne postavenie škôl a školských zariadení. Vysvetlíme, čo znamená právna subjektivita školy a školského zariadenia. Upozorníme nielen na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia, ale aj na práva a povinn...

Vnútorné predpisy pre školy a školské zariadenia

V článku sa zameriame na oblasť vnútorných predpisov škôl a školských zariadení. Vnútorné predpisy spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia. Tvorba...

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

V článku sa venujeme aktuálnej téme, ktorá súvisí s odovzdávaním a preberaním funkcie riaditeľa školy. Podnetom k odovzdaniu a preberaniu funkcie je ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy, ktoré môže nastať uplynutím jeho funkčného obdobia, j...

Zapožičiavanie čestných názvov školám a školským zariadeniam

V platnej školskej legislatíve sa podmienky zapožičania a používania čestného názvu školy nedefinujú, napriek tomu v praxi existujú školy s čestnými názvami a MŠVVaŠ SR administruje procesy zapožičania čestných názvov školám. V tomto procese použí...

Zákon o e-Governmente

Na Slovensku od 1. novembra 2013 platí zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov čiže "zákon o e-Governmente". Government – po anglicky vláda. Malé „e“ predtým znamená, že ide o vl...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály