Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Rozhovor

Riaditeľ by mal krízové situácie zvládať s rozvahou

Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave  Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, pedagogickú fakultu, študijný odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Pôsobila ako učiteľka primárneho vzdelávania v základn...

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Univerzitné vzdelanie získal v odbore pedagogika, liečebná pedagogika, PhD. v odbore pedagogická psychológia. Absolvoval výcvik v skupinovej psychoterapii, tréning v Rogeriánskej psychoterapii, kurz Ericksonovs...

Úsmev a spokojnosť ľudí v tíme umožňuje slobodu tvoriť

Rozhovor s PaedDr. Drahoslavou Vaščákovou, riaditeľkou Spojenej školy internátnej v Prakovciach Vyštudovala pedagogiku na PF UKF v Nitre a špeciálnu pedagogiku - pedagogiku mentálne postihnutých na PF UK v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka v Spoje...

Školy nemôžu dobiehať dobu a učitelia musia byť pripravení na inovácie

ROZHOVOR S Mgr. Silviou Oleníkovou Vyštudovala UPJŠ v Prešove, učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ. Neskôr si štúdium doplnila o predmet etická výchova a anglický jazyk. V praxi sa venovala overovaniu inovatívnych metód vo vyučovaní so zameraním na r...

Najhlavnejším nositeľom zmien je škola a učitelia

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.  Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venuje sa predovšetkým didaktike a možnostiam zvyšova...

Cieľom iniciatívy „#somtu“ je vnášať fakty a ľudskosť do nenávistných diskusií

Mgr. Veronika Pavlíková Klindová Je absolventkou Filozofickej fakulty UKF v Nitre, vyštudovala žurnalistiku. Dva roky pôsobila v programe Teach for Slovakia (ďalej len „TFS“) ako učiteľka, dnes pracuje v TFS ako komunikačná a marketingová manažérk...

Čaká nás intenzívnejšie zapájanie žiakov do procesov spolurozhodovania

Mgr. Gabriela Aláčová  Je riaditeľkou Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci už druhé volebné obdobie. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, predmety v kombinácii nemecký jazyk a filozofia. V Základnej škole...

Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom

Mgr. Milan Kuzma, Štátny inštitút odborného vzdelávania Je projektovým manažérom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Študoval sociológiu a 15 rokov pôsobil v nadnár...

Hlavným nástrojom manažovania kvality je riadenie

Mgr. Zdenko Krajčír  Je riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, neskôr aj špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakult...

Práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim

RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – fyzika. Viac ako dvadsať rokov učila na stredných školách, najdlhšie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály