Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Rozhovory

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Univerzitné vzdelanie získal v odbore pedagogika, liečebná pedagogika, PhD. v odbore pedagogická psychológia. Absolvoval výcvik v skupinovej psychoterapii, tréning v Rogeriánskej psychoterapii, kurz Ericksonovs...

Školy nemôžu dobiehať dobu a učitelia musia byť pripravení na inovácie

ROZHOVOR S Mgr. Silviou Oleníkovou Vyštudovala UPJŠ v Prešove, učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ. Neskôr si štúdium doplnila o predmet etická výchova a anglický jazyk. V praxi sa venovala overovaniu inovatívnych metód vo vyučovaní so zameraním na r...

Najhlavnejším nositeľom zmien je škola a učitelia

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.  Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venuje sa predovšetkým didaktike a možnostiam zvyšova...

Cieľom iniciatívy „#somtu“ je vnášať fakty a ľudskosť do nenávistných diskusií

Mgr. Veronika Pavlíková Klindová Je absolventkou Filozofickej fakulty UKF v Nitre, vyštudovala žurnalistiku. Dva roky pôsobila v programe Teach for Slovakia (ďalej len „TFS“) ako učiteľka, dnes pracuje v TFS ako komunikačná a marketingová manažérk...

Čaká nás intenzívnejšie zapájanie žiakov do procesov spolurozhodovania

Mgr. Gabriela Aláčová  Je riaditeľkou Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci už druhé volebné obdobie. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, predmety v kombinácii nemecký jazyk a filozofia. V Základnej škole...

Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom

Mgr. Milan Kuzma, Štátny inštitút odborného vzdelávania Je projektovým manažérom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Študoval sociológiu a 15 rokov pôsobil v nadnár...

Hlavným nástrojom manažovania kvality je riadenie

Mgr. Zdenko Krajčír  Je riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, neskôr aj špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakult...

Práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim

RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – fyzika. Viac ako dvadsať rokov učila na stredných školách, najdlhšie...

Vědět, co je kvalita a směřovat k ní

Mgr. Saša Dobrovolná, Společnost pro kvalitu školy, z. s. Vyštudovala český jazyk a dejepis na FF UP v Olomouci. Od roku 1997 sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, zvlášť témam, ktoré sú spojené s ich osobnostným rozvojom, metódami aktívneho u...

Hľadanie efektívnych nástrojov pre rozvoj žiakov

Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka Základnej školy, Veľká Ida Riaditeľkou základnej školy od roku 2009. Prešla mnohými funkciami – od triednej učiteľky, výchovnej poradkyne, zástupkyne riaditeľa školy až po súčasnú pozíciu riaditeľky školy. Zákl...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály