Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Rozhovory

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

Dátum: Autor/i: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Rubrika: Rozhovor Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - Univerzitné vzdelanie získal v odbore pedagogika, liečebná pedagogika, PhD. v odbore pedagogická psychológia. Absolvoval výcvik v skupinovej psychoterapii, tréning v Rogeriánskej psychoterapii, kurz Ericksonovskej hypnoterapie. Pôsobil ako mediátor a facilitátor pri riešení sporov. Je trénerom v oblasti mediácie, komunikácie, skupinovej dynamiky, prezentačných zručností, zvládania stresu, psychohygiény a pod. Publikoval množstvo článkov, kníh, vysokoškolských učebníc. Je autorom cvičení, hier a simulácií určených pre interaktívne vzdelávanie dospelých. Poskytuje koučing a konzultácie aj pre riadiacich pracovníkov. Je držiteľom ocenenia Mediátor roka 2019 za celoživotný prínos v mediácii. 

Príspevky v diskusii: 0

Školy nemôžu dobiehať dobu a učitelia musia byť pripravení na inovácie

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

ROZHOVOR S Mgr. Silviou Oleníkovou

Vyštudovala UPJŠ v Prešove, učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ. Neskôr si štúdium doplnila o predmet etická výchova a anglický jazyk. V praxi sa venovala overovaniu inovatívnych metód vo vyučovaní so zameraním na rozvoj vyššej úrovne myslenia dieťaťa a vytváranie pozitívneho, mozog podporujúceho prostredia pre učenie sa. Pôsobila ako učiteľka a dlhé roky ako riaditeľka ZŠ s MŠ v Poprade s autorským inovatívnym modelom, neskôr ako zriaďovateľka slovensko-anglického gymnázia a aj ako riaditeľka ZŠ s MŠ v Podolinci.

Príspevky v diskusii: 0

Najhlavnejším nositeľom zmien je škola a učitelia

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venuje sa predovšetkým didaktike a možnostiam zvyšovania efektívnosti vyučovania. V súčasností pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa vedecko-výskumnej činnosti a má bohatú publikačnú činnosť doma aj v zahraničí.

Príspevky v diskusii: 0

Cieľom iniciatívy „#somtu“ je vnášať fakty a ľudskosť do nenávistných diskusií

Dátum: Autor/i: Mgr. Veronika Pavlíková Klindová Rubrika: Rozhovor Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Mgr. Veronika Pavlíková Klindová

Je absolventkou Filozofickej fakulty UKF v Nitre, vyštudovala žurnalistiku. Dva roky pôsobila v programe Teach for Slovakia (ďalej len „TFS“) ako učiteľka, dnes pracuje v TFS ako komunikačná a marketingová manažérka. Je zakladateľkou iniciatívy „#somtu“ na Slovensku. Spoluorganizuje sériu diskusií SOMTU offline na aktuálne témy na sociálnych sieťach. Spolu s Indícia Roadshow precestovala v roku 2017 Slovensko, aby učiteľom predstavila, čo sú to hoaxy, konšpiračné teórie, fake news a tipy, ako viesť žiakov ku kritickému mysleniu a k mediálnej gramotnosti. Venuje sa témam vzdelávania a komunikácie.

Príspevky v diskusii: 0

Čaká nás intenzívnejšie zapájanie žiakov do procesov spolurozhodovania

Dátum: Autor/i: Mgr. Gabriela Aláčová Rubrika: Rozhovor Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Mgr. Gabriela Aláčová 

Je riaditeľkou Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci už druhé volebné obdobie. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, predmety v kombinácii nemecký jazyk a filozofia. V Základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pôsobí od roku 2005, z toho tri roky pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy a od roku 2014 je riaditeľkou školy. V súčasnosti uspela vo výberovom konaní a druhé funkčné obdobie bude napĺňať vízie zadefinované v koncepcii riadenia školy. Mottom jej koncepčného zámeru školy je „Poďme spoločne stavať mosty!“

Príspevky v diskusii: 0

Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Mgr. Milan Kuzma, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Je projektovým manažérom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Študoval sociológiu a 15 rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Je tajomníkom Rady zamestnávateľov pre Systém duálneho vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Hlavným nástrojom manažovania kvality je riadenie

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Rozhovor Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Mgr. Zdenko Krajčír 

Je riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, neskôr aj špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor psychopédia. Bol učiteľom, vychovávateľom, vedúcim vychovávateľom a riaditeľom Výchovného ústavu pre mládež, pracoval aj v súkromnom sektore a dlhé roky pôsobil na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MSVVaŠ SR“) ako poradca ministra, a aj ako odborný referent, riaditeľ odboru a generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – fyzika. Viac ako dvadsať rokov učila na stredných školách, najdlhšie na gymnáziu. Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sa stala v decembri 2009. Základnou filozofiou školy je krédo „Škola, do ktorej chodíme radi, je pre žiaka základným pilierom osobného rastu, pre rodiča partnerom pri výchove detí, pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie a pre obec centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry a spoločenského života“.

Príspevky v diskusii: 0

Vědět, co je kvalita a směřovat k ní

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Mgr. Saša Dobrovolná, Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Vyštudovala český jazyk a dejepis na FF UP v Olomouci. Od roku 1997 sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, zvlášť témam, ktoré sú spojené s ich osobnostným rozvojom, metódami aktívneho učenia a koučingom. Viac než 10 rokov sa zaoberá mentoringom vo vzdelávaní. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný garant v Společnosti pro kvalitu školy, z. s. (Česká republika) a realizuje niekoľko projektov zameraných na zvyšovanie kvality výuky prostredníctvom zavádzania interného mentoringu do škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Hľadanie efektívnych nástrojov pre rozvoj žiakov

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka Základnej školy, Veľká Ida

Riaditeľkou základnej školy od roku 2009. Prešla mnohými funkciami – od triednej učiteľky, výchovnej poradkyne, zástupkyne riaditeľa školy až po súčasnú pozíciu riaditeľky školy. Základná škola vo Veľkej Ide patrí medzi najväčšie školy v okrese Košice – okolie. Má 651 žiakov. Sú v nej žiaci rôzneho náboženského vierovyznania, národnostného zloženia, aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola má 450 Rómov, ale ani jeden z nich sa oficiálne k rómskej národnosti nehlási.

 

Príspevky v diskusii: 0

Júlia Jánošíková: Nechaj svoje myšlienky lietať

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Rozhovor Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

Mgr. Júlia Jánošíková, účastníčka programu Honeywell Educators at Space Academy

Je učiteľkou fyziky. V rámci programu Honeywell Educators at Space Academy strávila 5 dní v NASA v Marshall Space Flight Center v Alabame, kde zažila simulovaný výcviku letu na Mars a do vesmírneho priestoru. Je súčasťou celosvetového programu MIEE (Microsoft Inovative Educator Expert) a len nedávno bola vybraná neziskovou organizáciou LEAF do mentoringového programu IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

Príspevky v diskusii: 0

Rozhovor so Soňou Koreňovou : Láskavo, ale nekompromisne

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová Rubrika: Rozhovor Vydanie: 6/2017 Ročník: 2017

Je vyštudovanou politologičkou. Popri štúdiu absolvovala niekoľko zahraničných pobytov, neskôr aj stáží. Po skončení štúdia sa zapojila do 1. ročníka programu Teach for Slovakia, dva roky pracovala v škole s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súčasnosti pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde sa venuje podporným programom pre stredoškolákov a vysokoškolákov z marginalizovaného prostredia. Spolu s ďalšími nadšencami založila občianske združenie Cesta mladých, kde prostredníctvom mentoringu, coachingových stratégií a emocionálneho učenia rozvíja kompetencie mladých ľudí z marginalizovanej komunity.

Príspevky v diskusii: 0

ROZHOVOR: Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

Dátum: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová Rubrika: Rozhovor Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

 JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka, lektorka

Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad, prezidentkou Asociácie mediačných centier na Slovensku, absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku, aj v Čechách. Spolupracuje s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Je lektorkou aj autorkou akreditovaných vzdelávacích programov. V spoločnosti Securitas, s r. o. vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavné právo a Zákon o ochrane osobných údajov.

Príspevky v diskusii: 0

Zodpovědnost za edukaci dítěte mají učitelé i rodiče

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Rubrika: Rozhovor Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť, VŠTVS Palestra, Praha

Je vysokoškolskou pedagogičkou, poradenskou psychologičkou, lektorkou, koučkou, arteterapeutkou. Pôsobí na katedre pedagogiky a psychológie VŠTVS PALESTRA v Prahe, kde sa venuje výuke predmetov pedagogicko psychologickej povahy. Je odbornou garantkou medzinárodnej vedeckej konferencie Zážitková pedagogika. Aktívne sa podieľa na príprave a realizácii množstva grantových projektov. Je autorkou úspešných publikácií odborného i popularizačného charakteru.

Príspevky v diskusii: 0

Rozhovor s Milanom Kotíkom - Šikanovanie v školách

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

Mgr. Milan Kotík, manažer projektu Minimalizace šikany Aisis, o.s., Česká republika

Je spoluautorom vzdelávacích programov „Dokážu to!“, Minimalizace šikany, Školy v pohybu a networku ředitelů škol „Trvalá Obnova Školy“, Mediace do škol. Bol členom výboru Fund For Education (Fond pre vzdelávanie), International School of Prague, výkonným riaditeľom AISIS o. s. a v súčasnosti je výkonným riaditeľom Inovace Výuky o. p. s. Je členom výboru Stálé konference asociací ve vzdelávaní, členom iniciatívy Úspěch pro každého žáka. V rozhovore sme sa venovali téme šikanovania a prevencii pred šikanovaním (www.minimalizacesikany.cz).

Príspevky v diskusii: 0

Na vadu charakteru ešte legislatívu nevymysleli

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Rozhovor Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Mgr. Miroslav Sopko

Po voľbách do NR SR sa stal poslancom, je členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Je jedným zo zakladateľov Slovenskej komory učiteľov a dlhé roky bol jej viceprezidentom. Bol členom predmetovej komisie občianskej náuky pri Štátnom pedagogickom ústave. Z pôvodne facebookovej skupiny Učitelia občianskej náuky vytvoril nielen pre učiteľov a žiakov/študentov občianskej náuky portál internetovej komunity Občiankari.sk, kde vznikol priestor pre zverejňovanie námetov, aktivít, pracovných listov, vzájomné inšpirovanie sa.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávať treba v súlade s tým, ako žijú mladí ľudia mimo školu

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Mgr. Marcela HavrilováJe riaditeľkou pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia. Propaguje moderné informačné technológie, venuje sa osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, problematike transformácie škôl, tvorbe stratégií reformy škôl, trénuje prezentačné zručnosti, líderstvo. Je absolventkou Katedry vzdelávania dospelých na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Manažérske vzdelanie získala na The Open University Business School. Je členkou mnohých expertných pracovných skupín v rezorte školstva, pôsobila ako externá poradkyňa na ministerstve školstva, je jednou z mentoriek Komenského inštitútu.

Príspevky v diskusii: 0

Ľ. Jägrová - Základom spolupráce rodiča a učiteľa je vzájomná dôvera

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Rozhovor Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Je riaditeľkou Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave, kde sa venuje žiakom s mentálnym hendikepom, ale dlhé roky sa venovala aj sluchovo postihnutým deťom, najskôr ako vychovávateľka, potom ako učiteľka a riaditeľka školy. Je držiteľkou ocenenia Europrojekt 2011 za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy za projekt Komunikácia ako cesta k vzdelaniu samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov. V roku 2012 sa stala Slovenkou roka za oblasť Vzdelávanie a podpora mladých talentov. V školách, kde pôsobila/pôsobí je pre ňu vytváranie kvalitného rodinného prostredia pre výchovu a vzdelávanie detí dôležité.

Príspevky v diskusii: 0

Čo si o školách, učiteľoch a moderných technológiách myslia žiaci, študenti?

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

V rubrike Rozhovor kladieme otázky a zisťujeme názory riaditeľov škôl, alebo iných odborníkov na výchovu a vzdelávanie na „horúce“ témy, ktoré hýbu slovenským školstvom. Právo na rešpektujúci názor však bezpochyby patrí aj žiakom. Zisťovali sme, čo si ich generácia myslí o slabnúcom rešpekte žiakov voči učiteľom, o povinnostiach riaditeľov škôl, o moderných technológiách vo výučbe, ale aj o vzájomných vzťahoch medzi nimi a  motivácií žiakov. Sára končí deviaty ročník a v novom školskom roku z nej bude gymnazistka. Adam je ôsmak, ktorý sa vo voľnom čase venuje športovým aktivitám. Obaja sú vo svojich školách aj rovesníckymi mediátormi. Peter je čerstvým absolventom strednej školy, víťazom mnohých súťaží a budúcim študentom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Príspevky v diskusii: 0

Bádaj, hľadaj, skúmaj a vysvetli mi, k čomu si dospel

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

PaedDr. Viera Grohová, riaditeľka Spojenej školy, Letná v Poprade - je riaditeľkou Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade, ktorá v sebe spája materskú školu, základnú školu, školský klub detí, a základnú umeleckú školu. Škola experimentálne overuje inovačný vzdelávací program s celodennou starostlivosťou s názvom Škola pre každého žiaka – škola na každý deň, v ktorej sa žiaci učia pre úspešný a napĺňajúci život. Pridanou hodnotou školy je učiteľ, jeho odborná a metodická práca a zdravé, šťastné deti, ktoré sa budú môcť v rodine i v škole rozvíjať podľa svojich možností a potrieb. Škola pestuje u žiakov potrebné pracovné návyky a sociálne zručnosti tak, aby dokázali prijímať vo svojom živote správne rozhodnutia.

Príspevky v diskusii: 0

Ľudia z Teach for Slovakia - most medzi školou a vonkajším svetom

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Stanislav Boledovič, zakladateľ a riaditeľ Teach for Slovakia - je jedným zo 16 zástupcov Slovenska, ktorí získali uznanie v rámci rebríčka lídrov v oblasti inovácií v strednej a východnej Európe, vytvoreného organizáciou Res Publika spolu so spoločnosťou Google a Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s Financial Times. Známy je aj vďaka iniciatíve Učiteľ 2020, ktorej cieľom je naštartovať zvýšenie atraktivity povolania učiteľa na Slovensku tak, aby každé dieťa raz malo kvalitného pedagóga. Je riaditeľom programu Teach for Slovakia, ktorý je súčasťou prestížnej medzinárodnej siete Teach For All fungujúcej vo viac ako tridsiatich krajinách sveta. 

Príspevky v diskusii: 0

Riaditeľ by mal mať jasné vízie a nemal by byť „sám vojak v poli“

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Peter Halák - Je manažérom a riaditeľom školy Félix v Bratislave, ktorá vznikla ako elokované pracovisko pri Súkromnej základnej škole u Filipa (Banská Bystrica). Stojí pri zrode množstva projektov, ktoré sa venujú deťom, mládeži, učiteľom, aj riaditeľom škôl. Založil P-MAT a v roku 2011 pomohol na svet dnes úspešnej neziskovej organizácii Indícia, n. o., ktorej poslaním je vytvárať príležitosť na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Úspešné aktivity pod hlavičkou tejto organizácie ako Roadshow Moderný učiteľ, konferencia Učíme pre život, letné školy Moderných učiteľov, sústredenia sú dôkazom toho, že dopyt po vzájomnej inšpirácii medzi učiteľmi stále existuje.

Príspevky v diskusii: 0

Učitelia môžu byť tými, čo vzbudia záujem o remeslo

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Mgr. Dana Kľučárová, PhD.Je absolventkou etnológie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a odboru etnochoreológie na Ústave hudobnej vedy SAV. Od roku 2012 zastáva funkciu generálnej riaditeľky UĽUVu. Aktívne sa venuje folklóru či už ako umelecká vedúca, autorka choreografií, členka programových rád folklórnych festivalov aj ako vysokoškolský pedagóg. Porozprávali sme sa s ňou aj o aktivitách ľudovoumeleckej tvorby, ktoré sú adresované deťom.

Príspevky v diskusii: 0

Ak chce človek niečo dosiahnuť, musí si veriť

Dátum: Autor/i: Mgr. Veronika Vojtechovská , PaedDr. Bc Roman Vojtechovský Rubrika: Rozhovor Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Manželia Vojtechovskí – obaja majú sluchový hendicep, vyštudovali špeciálnu pedagogiku, sú členmi Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave, sú moderátormi Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTVS). Aká bola ich cesta za vzdelávaním a čo odporúčajú pedagógom, ktorí vzdelávajú aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Príspevky v diskusii: 0

Strach nás odrádza od dobrých rozhodnutí

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Je riaditeľkou Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach. Škola pod jej vedením sa úspešne zapája do projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Vzdelávanie, Comenius, nadáciami Renovabis, Pontis, Orange konto a iných. Škola získala v roku 2012 ocenenie MŠVVaŠ SR − Príklad dobrej praxe. Žiaci dosahujú výborné vzdelávacie výsledky. Riaditeľka školy tvrdí, že nič čo robia, nie je len formálne a centrom ich snaženia je žiak. Zisťovali sme, v čom spočíva tajomstvo  ich úspechu.

Príspevky v diskusii: 0

Práva dieťaťa by mali byť každodennou súčasťou života školy

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Ing. Zuzana Čačová - UNICEF Slovensko, manažér pre školské programy 

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva UK v Bratislave a počas materskej dovolenky Bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte v Bratislave. V roku 1998 začala pracovať ako dobrovoľník pre UNICEF Slovensko, od roku 1999 ako koordinátor dobrovoľníkov. Z tohto programu sa neskôr vyvinula spolupráca so školami a program „Škola priateľská k deťom“. Žije v Bratislave, má dve deti 10-ročného Jakuba, 4-ročnú Hanku. Práva dieťaťa, ich chápanie a uplatňovanie v školskom systéme sú jej srdcovou témou.

Príspevky v diskusii: 0

Špeciálna pedagogika je o zodpovednom individuálnom prístupe k žiakom

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

PhDr. Miroslavovi Kuricovi, riaditeľovi OU na Dúbravskej ceste v Bratislave, bola v januári tohto roka udelená Medaila prezidenta Slovenskej republiky za celoživotné významné zásluhy o rozvoj školstva. Už tri desaťročia sú jeho životným osudom deti so zdravotnými problémami. Vraví, že problémom slovenského školstva je aj nedocenenie významu odborných učilíšť, chýbajúci postihnuteľný systém nesprávnej diagnostiky žiaka, a že prvou a zásadnou podmienkou v službách verejnosti je morálka. K rozhovoru spontánne prizval aj svojho zástupcu, Mgr. Eduarda Fila.

Príspevky v diskusii: 0

Regionálne školstvo z pohľadu zriaďovateľa

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Mgr. Peter Švaral je starostom obce Rohožník už druhé volebné obdobie. Je absolventom Pedagogickej aj Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval dejepis, etickú a občiansku výchovu. Do roku 2010 vyučoval ako externista základy práva pre katedru etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Popri „starostovaní“ je súčasne poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.

Príspevky v diskusii: 0

Ako rozprúdiť debatu v školstve - KAMPAŇ ČESKO MLUVÍ O VZDELÁVANÍ

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Mgr. Zdeněk Slejška je lídrom kampane „Česko mluví o vzdělávání“ a manažérom spoločnosti EDUin. Spolu s Tomášom Feřtekom rozprúdili v Čechách debatu o vzdelávaní. Podarilo sa im zrealizovať zaujímavé projekty, ako napríklad „Rodiče vítáni“, „Extratřída“, alebo elektronický týždenník „beduin“, ktorý prináša aktuality z oblasti školstva. Závery kampane si vyžiadali ďalšie aktivity zamerané na zlepšovanie vzdelávania vytváraním lokálnych partnerstiev, posilňovania prestíže učiteľstva, sieťovania partnerských organizácií, ktoré sa chcú hlásiť ku kvalite vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie detí zo sociálne vylúčeného prostredia

Dátum: Rubrika: Rozhovor Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Eleonóra Liptáková, učiteľka z Dobšinej, ktorá spolu so svojou kolegyňou Erikou Polgáriovou našli odvahu otvoreným listom poukázať na problémy vzdelávania detí zo sociálne vylúčeného prostredia. Opis situácie bol ich zúfalým volaním o pomoc a upozornením na neúnosný stav v slovenskom školstve.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk