Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Súčasné trendy

Mediálna gramotnosť ako základná zručnosť v digitálnej spoločnosti

Dátum: Autor/i: Mgr. Eva Koprena, PhD. Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Záplava článkov, sledovanie udalostí v priamom prenose aj z opačného konca zemegule a obrovské množstvo informácií z rôznych komunikačných kanálov sa na nás valí každý deň a zo všetkých strán. Mediálna gramotnosť by sa tak v digitálnej spoločnosti mala stať našou základnou zručnosťou. To znamená, že by sme mali vedieť čítať a analyzovať mediálne obsahy, rozumieť im a využívať ich pre svoje potreby.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ – nové trendy a výzvy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Erika Novotná, PhD. Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme absencii transferu a flexibility vo vzdelávaní, ktoré majú vplyv na jeho kvalitu. Informujeme o dokumente Manifesto 15, ktorý obsahuje obraz nutnej radikálnej premeny vzdelávania. Venujeme sa téme príčin možnej slabej atraktivity učiteľského povolania a definujeme novú generáciu žiakov. Zamyslíme sa na tým, čo treba urobiť, aby naše školstvo bolo schopné prispôsobiť sa aktuálnym potrebám doby.

Príspevky v diskusii: 0

Pozitívna psychológia v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: Mgr. Petra Kaločayová Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

V príspevku opisujeme nevyhnutnosť začleňovania pozitívnej psychológie do slovenských škôl a školských zariadení. Informujeme o koncepte duševnej pohody, ktorého autorom je Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie. Uvádzame praktické návrhy a odporúčania, ako možno pozitívnu psychológiu využiť v školskom prostredí, kde pozitívne myslenie zohráva výraznú úlohu. 

Príspevky v diskusii: 0

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ktorý v súčasnosti predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúcu profesiu. Dokáže prinášať pozitívnu zmenu v kvalite práce riadiacich pracovníkov škôl, pedagogickému tímu, žiakovi. Žiak nemusí vnímať učiteľa len ako mentora a hodnotiteľa, ale aj ako kouča, ktorý ho bude sprevádzať na ceste za získavaním poznatkov, zlepšovaním výkonu, sebavedomia, na ceste k spokojnosti a k úspešnosti zo školskej práce. 

Príspevky v diskusii: 0

Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

Dátum: Autor/i: PaedDr. Boris Kapucian Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme gamifikovanému rozvoju strategických zručností, opíšeme gamifikované m-learningové riešenia. Ponúkneme tri piliere učenia (strategické hry, metakognitívne modely, sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí). Opíšeme výskumné projekty a zistenia a venujeme sa aj efektívnemu procesu učenia sa Accelium.  

Príspevky v diskusii: 0

Mentoring ve školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Saša Dobrovolná Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Mentoring se v poslední době stal v České republice velmi propagovanou formou profesního rozvoje pedagogů. Jako každá nová věc přicházející do poměrně konzervativního prostředí školství, má řadu nadšených opěvovatelů i odpůrců. 

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (2.)

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlaku na ich akceptovanie, začlenenie a spoluprácu. Multikulturalizmus ako nositeľ základnej myšlienky miešania kultúr, národov, etník a rás podporuje taký spôsob komunikácie a správania, ktorý umožňuje uplatnenie vlastných práv a záujmov, zároveň podporuje rešpektovanie individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo komunity iného kultúrneho celku.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí školy (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlaku na ich akceptovanie, začlenenie a spoluprácu. Multikulturalizmus ako nositeľ základnej myšlienky miešania kultúr, národov, etník a rás podporuje taký spôsob komunikácie a správania, ktorý umožňuje uplatnenie vlastných práv a záujmov, zároveň však podporuje rešpektovanie individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo komunity iného kultúrneho celku.

Príspevky v diskusii: 0

Podnikateľské zručnosti vo vyučovacom procese

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Významným poznaním, s ktorým sa v súčasnosti stotožňuje čoraz väčší počet riadiacich zamestnancov a personálnych odborníkov malých, stredných aj veľkých podnikov je skutočnosť, že ľudský faktor je jediným dynamickým predpokladom a tvorcom súčasného i budúceho úspechu podniku. Kvalifikovaný ľudský potenciál tvorený zručnosťami, schopnosťami, skúsenosťou a motiváciou nepretržite sa rozvíjajúcich zamestnancov predstavuje najdynamickejšiu silu budúceho rozmachu spoločnosti, rozhoduje o efektívnosti jej aktuálneho fungovania a strategického rozvoja. Vysokokvalifikovaní zamestnanci posúvajú organizáciu smerom k úspechu a predstavujú najvýznamnejšiu intelektovú silu podniku.

Príspevky v diskusii: 0

Sociálny pedagóg v slovenskej škole

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Profesia sociálneho pedagóga bola v SR legislatívne ukotvená v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V roku 2018 uplynie 10 rokov od jeho zaradenia medzi odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Napriek tomu ide o pomerne novú a v školskej praxi i laickej verejnosti málo známu profesiu. V základných školách sa vyskytuje pomerne zriedka, v stredných školách výnimočne. Ide pritom o odborníka, existenciu ktorého si v škole vyžiadala spoločenská situácia, aj vážne problémy vo výchove detí a mládeže.

Príspevky v diskusii: 0

Závislosť na videohrách - hrozba vs. mediálna hystéria

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Nedávne pokusy o zaradenie závislosti na hrách do nového vydania Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-5) Americkej psychiatrickej asociácie, ako aj do Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (ICD-11), vyvolali medzi odborníkmi aj u laickej verejnosti búrlivú diskusiu. Aké stanovisko by mali k tejto problematike zaujať učitelia a riaditelia škôl? V prvom rade treba správne definovať pojmy. V našom civilizačnom okruhu je za „závislosť“ označovaných viacero javov. Tieto javy treba poctivo terminologicky rozlíšiť a reagovať na každý samostatne.

Príspevky v diskusii: 0

Reálie generačnej priepasti v školstve

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V príspevku opíšeme kľúčové rozdiely, ktoré tvoria priepasť nepochopenia medzi generáciami učiteľov a žiakov. Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú a realitu, ktorú žijú. Iba tak sa nám podarí premostiť tzv. generačnú priepasť, ktorá nám v tom bráni. Nemôžeme očakávať, že metódy, ktoré fungovali počas posledného storočia, resp. počas posledných 50-tich rokov, budú fungovať rovnako efektívne aj dnes. Pedagógovia míňajú energiu, žiaci strácajú drahocenný čas a Slovensko konkurencieschopnosť oproti krajinám, kde je školstvo progresívne a prispôsobené dobe.

Príspevky v diskusii: 0

Program vyučovania šťastia

Dátum: Autor/i: Ing. Agnesa Setničková Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Zdravie je stav kompletného fyzického, duševného a sociálneho blaha, nielen neprítomnosť choroby a slabosti. Takto definovala zdravie Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1948. Podľa predpovedí WHO do roku 2020 pre nás nebudú fyzické choroby znamenať najväčšiu hrozbu, ale práve tie mentálne. Rastie počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Rapídne však rastie aj absencia pedagógov kvôli preťaženosti, vyčerpanosti a depresii. Aký je význam vyučovania šťastia? Ako prebieha realizácia programu?

Príspevky v diskusii: 0

Mediálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

Dátum: Autor/i: PhDr. Mário Dulovics, PhD. Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti u žiakov v podmienkach základných a stredných škôl považujeme za aktuálnu požiadavku, ktorá je vo veľkej miere podmienená akceleráciou vývoja informačných a komunikačných technológií a expanziou sociálnych médií. Rozvoj sociálnych sietí a takmer neobmedzený prístup ku všetkým druhom médií prináša potrebu zdôrazniť ich zmysluplné a zodpovedné využívanie a s nimi súvisiace riziká. V príspevku venujeme pozornosť analýze ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti mediálnej výchovy so zreteľom na prevenciu online rizikového právania.

Príspevky v diskusii: 0

Osobnosť tvorivo-humánneho učiteľa

Dátum: Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

V posledných rokoch prešlo slovenské školstvo mnohými zmenami. V oblasti regionálneho školstva sa v roku 2008 začala tzv. obsahová reforma, ktorá, podľa nás, priniesla síce zmeny, no zabehnutý systém vychýlila z fungujúcich výchovno-vzdelávacích postupov. Koncepčné reformy nepriniesli zásadné zvýšenie kvality a úrovne vzdelania. Celoslovenské merania výsledkov edukačného procesu, správy štátnej školskej inšpekcie a skúsenosti učiteľov signalizujú, že kvalita školstva na Slovensku stagnuje, dokonca klesá. Uvedomujeme si, že úroveň vedomostí a osobnostných kvalít žiakov je v značnej miere ovplyvňovaná osobnostnými kvalitami, mravným rozmerom, vedomosťami a pedagogickým taktom učiteľa, s ktorým žiaci prichádzajú do kontaktu.

Príspevky v diskusii: 0

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

V súčasnom období sa v našich ZŠ čoraz viac stretávame so žiakmi, ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia a správania. Uvedení žiaci musia byť vzdelávaní v ZŠ, z čoho vyplýva, že je nevyhnutné využívať špeciálne metódy a formy práce s nimi. Pre učiteľa je to mimoriadne náročné, nakoľko narúšajú edukačnú pohodu pri získavaní vedomostí a nie sú práve najpovzbudivejším výchovným vzorom pre ostatné deti. Na učiteľa, ktorý takéto dieťa alebo deti v triede má, sú kladené mimoriadne nároky a preto je nevyhnutné, aby aktualizoval poznatky o práci s danou anomáliou. Deti, ktoré majú poruchu pozornosti, žijú stále pod tlakom značne náročných situácií, ktoré vznikajú vplyvom prejavov ich poruchy. Stále bojujú o uznanie a úspech a zväčša tento boj nezvládajú. Denne sa stretávajú so situáciami, ktoré sú pre ostatné deti normálne, bežné, ale ony na ne nestačia, nezvládajú ich a navyše si to uvedomujú.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologický pohľad na problematiku videohier a sociálnych sietí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

V dnešnej dobe, keď masmédia, internet a sociálne siete spájajú celý svet, aj videohry napomáhajú komunikovať ľuďom z opačných koncov zemegule a fungujú ako sprostredkovateľ vzájomných interakcií. Téma videohier a aktivít na sociálnych sieťach je aktuálna nielen v osobnom a rodinnom živote súčasnej mládeže, ale v plnej miere je aj prostriedkom interakcie školskej dynamiky života. Prostredníctvom rôznych typov hier používatelia na sebe pracujú, navzájom na seba vplývajú, obohacujú si slovnú zásobu, zlepšujú a učia sa cudzie jazyky, spoznávajú a upevňujú nové frazeologizmy a vstupujú do mnohých sfér interakcie, ktorá má svoje klady aj zápory. Významným kladom videohier je, že sa môžu používať na vzdelávacie účely a prispievajú k rozvoju vedomostí a rôznych zručností, ktoré sú v 21. storočí nevyhnutné. Vzdelávanie, voľný čas a zábava sú neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Preto je potrebné zmysluplne využiť vnútornú motiváciu pre tieto aktivity na dosiahnutie edukácie a flexibility myslenia mladej generácie.

Príspevky v diskusii: 0

Globálne vzdelávanie a nové horizonty kurikula

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

V súčasnom svete veľkých rozdielov túžime existovať na planéte, ktorá má svoje limity. Snažíme sa neustále prispôsobovať systému plného rôznych problémov, zvyšujúceho sa bezprávia, nezmyselného plytvania, rozpadu hodnôt, podceňovania kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade znehodnocovania všetkého živého. Žijeme vo svete enormných odlišností medzi severom a juhom, kde sú tieto efekty ešte viac viditeľné. Treba sa preto zamerať na divergentný pohľad na vzdelávanie a uvedomiť si, že existuje veľa rôznych metód, ako sa učiť, poznávať svet, aj seba samého.

Príspevky v diskusii: 0

Špeciálnopedagogické poradenstvo (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík Zo seriálu: Špecialnopedagogické poradenstvo Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Cieľom centier špeciálnopedagogického poradenstva je poskytovanie komplexných odborných služieb podľa § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. tak, aby boli poskytnuté v správnom čase, na vysokej úrovni, interdisciplinárne a čo najbližšie k ich odberateľom – deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom a učiteľom. V príspevku sa venujeme predpokladom efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva.

Príspevky v diskusii: 0

Špeciálnopedagogické poradenstvo (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík Zo seriálu: Špecialnopedagogické poradenstvo Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Špeciálnopedagogické poradenstvo ako súčasť špeciálnej pedagogiky sa vyvinulo na základe potreby humanisticky orientovanej špeciálnej pedagogiky zabezpečiť odbornú podporu pre klientov so špeciálnymi edukačnými potrebami, ako aj pre ich rodičov a pedagógov a v neposlednom rade aj pre osvetu širokej verejnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Potenciál arteterapie a artefiletiky

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Pod termínom „úžitkové umenie“ chápeme samostatnú umeleckú oblasť, ktorá sa začala etablovať v 19. a 20. storočí (Šicková-Fabrici, 2006). Používa sa aj v súvislosti s arteterapiou a zdôrazňuje sa ním najmä účelovosť a funkčnosť umenia vzhľadom k splneniu stanovených terapeutických cieľov. Existujú koncepcie úžitkového umenia, ktoré ho chápu v zmysle aplikovanej tvorby z tzv. voľného umenia (maľba, sochárstvo, grafika) – tvorby, ktorá prináša praktický úžitok (Šicková-Fabrici, 2006). Arteterapiu chápeme ako metódu, prípadne systém práce s ľuďmi, ktorá využíva výtvarné umenie ako prostriedok k osobnému vyjadreniu sa. Na druhej strane je to disciplína, ktorá je veľmi úzko prepojená s artifiletikou. Používa podobné postupy ako arteterapia, ale v oblasti výchovy. Základným cieľom nie je socializovať, liečiť, reedukovať, ale v oblasti výchovy prispievať k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti a sebarealizácii.

Príspevky v diskusii: 0

Rozvojové projekty a grantové programy ako súčasť školského života

Dátum: Autor/i: Ing. Beáta Ľubová Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme aktivitám školy v neformálnom prostredí rozvojových projektov a grantových programov. Opíšeme grantové programy zamerané na mobilitu, ako aj možnosti uchádzania sa o podporu projektov z malých grantových programov v záujme rozvoja osobnostného potenciálu študentov.

Príspevky v diskusii: 0

Informačná gramotnosť v školstve

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

Informačná gramotnosť sa v súčasnosti považuje za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a pre efektívne fungovanie človeka v globálnej spoločnosti, ovládanej informáciami. Predstavuje súbor schopností, ktoré umožňujú človeku rozpoznať informačnú potrebu, nájsť, vyhodnotiť a efektívne využívať potrebné informácie k svojmu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju.

Príspevky v diskusii: 0

Videohry v kontexte vyučovacieho procesu

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Dnešná doba je jednoznačne dobou počítačov a internetu. Videohry, vedľajší produkt IT biznisu, sú integrálnou súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo vzdelávacom procese stretneme len sporadicky, ak vôbec. Prečo je tomu tak? A malo by to byť vôbec inak?

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti utváření pozitivního vztahu žáku k četbě (2.)

V tomto díle jsou představeny projekty rozvíjení čtenářství ve školní praxi. Začneme s představením projektu zaměřeného na mladší školní věk, poté zaměříme pozornost na žáky v prvních třídách a naposledy bude věnována pozornost projektům pro žáky staršího školního věku ‒ možné využít i pro středoškolské studenty na počátku studia.

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti utváření pozitivního vztahu žáku k četbě (1.)

V rámci připravovaného „seriálu“ představíme učitelům tři základní projekty k utváření pozitivních postojů k četbě, které mohou využít pro různé věkové skupiny. Mohou obsah projektů modifikovat dle potřeb a možností skupiny žáků, s nimiž pracují. Projekty rovněž umožňují využít principu vrstevnického tutoringu při rozvíjení vztahu k četbě, této problematice bude věnována samostatná část.

Príspevky v diskusii: 0

Kríza autority a súčasný učiteľ

Dátum: Autor/i: PhDr. Helena Hrubišková, PhD. Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

V mnohých sférach života spoločnosti sa v súčasnosti stretávame s prejavmi krízy autority. Škola je inštitúciou, kde tento stav významne ovplyvňuje plnenie jej základného poslania. Príspevok pripomína podstatu a význam autority, uvádza príčiny súčasného oslabovania autority typického pre západnú kultúru a predovšetkým sa sústreďuje na problém autority učiteľa. Prezentuje aj výsledky niekoľkých výskumov, ktoré zisťovali u žiakov a mládeže, kto je pre nich autoritou, ktoré vlastnosti učiteľa považujú za podmienku toho, aby sa stal autoritou a ktoré ju naopak znižujú.

Príspevky v diskusii: 0

Informačno-komunikačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese

Dátum: Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Správy ŠŠI o stave výchovy a vzdelávania v SR už viac rokov konštatujú, že napriek zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia škôl je najslabším článkom rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ich rozvíjanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej „IKT“). V článku pomenujeme kompetencie žiakov v tejto oblasti a poskytneme praktické návody, ako ich rozvíjať v rámci vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu. Poukážeme na niektoré najnovšie, resp. v školách menej používané prostriedky, spôsoby ich ovládania a využitia v rôznych fázach vyučovacích hodín.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy riešenia záťažových situácií, ktoré môžu byť východiskom prevencie v rovine mediácie konfliktov zo strany riaditeľa školy ako dôležitej autority.

Príspevky v diskusii: 0

Význam kvality tělesné výchovy na základních školách

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Tělesná výchova na základní škole představuje jeden z významných faktorů, které mohou pozitivně ovlivňovat postoj současných dětí k pohybovým aktivitám a ke sportu. Je proto důležité věnovat kvalitě tělesné výchovy na základní škole pečlivou pozornost. Vztah školy jako „autority“ k pohybové výchově je příkladem pro rodiče a jejich děti, kvalitní obsah a vhodně metodicky vedená hodina působí jako podstatný motivační a adherentní činitel při utváření vztahu žáků k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Príspevky v diskusii: 0

Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzdelávania sa ťažko napĺňa. Zvládnutie nevyhovujúcej situácie je v rukách šikovného riaditeľa. Samozrejme, za predpokladu, že pozná príčiny a vie si pripustiť dôsledky. V príspevku si opíšeme možné príčiny neriešeného napätia v pedagogickom tíme a upozorníme na dôsledky škodlivého vplyvu zhoršujúcej sa pracovnej atmosféry na učiteľov.

Príspevky v diskusii: 0

Riaditeľ školy ako mediátor riešenia konfliktov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov, ich mediácia, je ďalšou z oblastí manažovania školy, ktorú súčasný riaditeľ potrebuje zvládnuť ako dôležitú kompetenciu pre zlepšovanie kvality vzťahov. V článku sa budeme venovať potrebe mediácie konfliktov riaditeľom školy ako „mediátorom“ z hľadiska rôznych cieľových skupín. Uvedieme pravidlá navedenia rozumného dialógu s rodičom v konfliktnej situácii a upriamime pozornosť na vhodné riešenie názorových nezhôd v pedagogickom tíme ako základu prevencie pred uzavretou klímou v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Mediačný program v chronologickom slede

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Uvedomiť si mantinely ľudského správania, zachytiť prvé náznaky možných problémov v medziľudských vzťahoch a objaviť kvalitu práce vo vyváženom harmonickom pracovnom prostredí, pomáha riešiť program školskej a rovesníckej mediácie. V príspevku vysvetlíme najčastejšie dôvody pre zavedenie programu riešenia konfliktov cestou zmierovania do škôl, opíšeme si jednotlivé kroky mediačného programu v jeho chronologickom slede.

Príspevky v diskusii: 0

Nepodceňujme naliehavý pocit učiteľov o potrebách zmeny

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Čo je podmienkou ich úspešného zvládnutia? Na čom napĺňanie vízií školy stroskotáva? V príspevku sa budeme venovať nezdravej tendencii lídrov škôl zotrvávať v presvedčení sebauspokojovania, že princíp moci a úspešnosti presadzovania návrhov spočíva iba v hierarchii usporiadaných vzťahov. Opíšeme varovné signály vytvárajúce množstvo neproduktívnej agendy. Zdôrazníme silu pocitu naliehavosti k zmenám ako zdravého východiska z pretrvávajúcej krízy.

Príspevky v diskusii: 0

Správne zvolené rituály v školskom prostredí - zdroj istoty a bezpečia

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Poskytnúť žiakom priestor na samostatnosť, je rovnako dôležité, ako naučiť ich spoznávať, prijímať, vytvárať a akceptovať pravidlá skupiny, ktorá sa na určitý čas stáva ich súčasťou. V príspevku pomenujeme niektoré z rituálov uplatňovaných v domácom prostredí a opíšeme prijímanie rituálov v prostredí školy. Vysvetlíme význam pravidiel pre schopnosť samostatnosti vedúcej k zodpovednosti. Objasníme nutnosť prispôsobenia rituálov novým potrebám detí. Vrátime sa k dôležitému pozorovaniu žiakov učiteľom, ktoré predstavuje jednu z ciest pochopenia správania detí a je východiskom pre správne zvolenú metódu a formu pôsobenia pedagóga na žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Mediácia ako súťasť modernej kultúry školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia a rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je snaha po osobnej angažovanosti pri vytváraní pravidiel a komunikácia založená na osobnom prístupe. V príspevku si zhrnieme proces zavádzania mediácie do škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Strategické partnerstvo rodiny a školy - základné princípy získavania dôvery

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 3/2013 Ročník: 2013

Strategické partnerstvo rodiny a školy sa ukazuje byť nevyhnutnou súčasťou úspešného procesu vzdelávania žiakov. V príspevku opíšeme základné princípy získavania si rešpektu a dôvery rodičov k učiteľom. Poukážeme na potrebu zmeniť štýl komunikácie, pridať k formálnej rovine rozhovorov aj neformálne stretnutia tak, aby rodičia dokázali niesť spoluzodpovednosť za úspech formovania osobnosti dieťaťa aj v prostredí školy. Vysvetlíme nevyhnutnosť obojstrannej spätnej väzby pre pochopenie hraníc rozdielnych pohľadov rodičov a učiteľov na nové podnety v oblasti vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Dôležití dospelí vo vzájomných diskusiách

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 2/2013 Ročník: 2013

V jednom z predchádzajúcich čísel časopisu Manažment školy v praxi sme identifikovali rôzne skupiny rodičov, s ktorými učiteľ prichádza do kontaktu. Potreba pochopiť názory rodiča so zreteľom na situáciu, v ktorej sa nachádza, v ktorej robí rozhodnutia, a ktorá ovplyvňuje možnosť spolupráce s učiteľom, sa ukazuje byť pre zdravú komunikáciu zásadná. V príspevku sa zameriame na správanie rodičov z hľadiska procesu formovania názorov a s ohľadom na rozdielnu „štartovaciu pozíciu“ spolupráce s učiteľom v prostredí školy.

Príspevky v diskusii: 0

Školská samospráva ako forma participácie mládeže (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Marcela Bieliková Zo seriálu: Školská samospráva ako forma participácie mládeže Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

Občania každého veku by mali byť schopní prispievať svojimi postojmi a názormi k riešeniu problémov ovplyvňujúcich prostredie, v ktorom žijú. Je to prejav demokracie vyskytujúcej sa v spoločnosti na všetkých úrovniach, od parlamentnej až po miestnu komunitu, akou je obec či škola. Reálna občianska participácia mladých ľudí sa rozvíja spolu s uznaním oprávnenosti nárokov a uspokojením ich potrieb a záujmov. Žiaci stredných škôl majú možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom, prostredníctvom žiackych školských rád existujúcich na gymnáziách a stredných odborných školách.

Príspevky v diskusii: 0

Na zmeny treba reagovať - príležitosť pre učiteľa dnešnej školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

Úloha tradičných sprostredkovateľov výchovy a vzdelávania sa mení. Učiteľov, rodičov na tejto ceste dopĺňajú média, marketingové firmy a sociálne siete. Žiaci v čoraz väčšej miere robia kolektívne rozhodnutia. Množstvo informácií a zaručená viaczdrojová „pravda“ im komplikuje proces výberu, pochopenia a spracovania správy. Rôzne potreby prinášajú aj napätie medzi učiteľom a žiakom. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk