Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2023

10/2023

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. Matej Drotár

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľom popri pracovnom pomere uzatvárať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vy...

Ako úzkosť ovplyvňuje pracovný výkon pedagógov

Mgr. Michal Šafránek

Príspevok sa zameriava na tému úzkosti v pedagogickej práci učiteľa a poskytuje prehľad typov a príznakov úzkosti, ktoré môžu ovplyvniť výkon učiteľa v rôznych oblastiach edukácie a rozhodovania. Č...

Obsah vydania

Sám sebe otázkou

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel. (02)58 10 20 10, office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 10. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Sám sebe otázkou

Vo svete, ktorý sa neustále mení a vyvíja, nie je dôležité len to, čo vieme, ale aj to, ako samých seba reflektujeme, aké otázky si kladieme. Myšlienka ­Augustína Aurélia nás privádza k tomu, že sa stále môžeme niečo nové naučiť, objaviť vlastné riešenia, svoj vlastný potenciál. Môžeme sa tak stať lepšími verziami samých seba. Súčasne je dôležité nepopierať svoju minulosť, pretože patrí k našej podstate, je cenným zrkadlom, do ktorého sa môžeme pozerať, aby sme pochopili, kým sme sa stali a kam môžem ísť.

V článkoch časopisu Manažment školy v praxi si otázky kladieme a minulosť reflektujeme.

Michal Šafránek sa zameriava na tému úzkosti v pedagogickej práci učiteľa. Poskytuje prehľad typov a príznakov úzkosti, ktoré môžu ovplyvniť výkon učiteľa v rôznych oblastiach edukácie a rozhodovania. V článku pripomína, že úzkostná reakcia je kontrolným mechanizmom organizmu a nezáleží na tom, o aký typ ohrozenia ide.

Sebareflexia a jej aplikácia v práci učiteľa analyzuje proces, metódy a prostriedky, ktoré učitelia môžu využiť na dosiahnutie hlbšieho reflexívneho myslenia. Príspevok Gabriely Sivákovej ponúka šesť základných princípov, ktoré by mali byť dodržiavané pri uplatňovaní sebareflexie v práci učiteľa.

Jana Stúpalová sa venuje komunikácii s rodičmi detí v materskej škole. V článku píše: „Dôležitým signálom spolupráce je, keď sa rodič pýta, keď prejavuje záujem, keď vyslovuje aj očakávania a ponúka návrhy riešenia situácie.“

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk