Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 4/2024

4/2024

Blokové vyučovanie a jeho realizácia v edukácii

PaedDr. Dušana Bieleszová prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Do začiatku reformy vzdelávania na všetkých školách nás delia dva školské roky. Je to obdobie, ktoré poskytuje možnosť opravy niektorých nedostatkov, na ktoré poukazujú viacerí odborníci, ale aj uč...

Intelektuálna vytrvalosť a intelektuálna lenivosť

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

KULTIVÁCIA CHARAKTERU ČLOVEKA 21.STOROČIA Človek má jedinečnú schopnosť učiť sa, reflektovať spoznané, flexibilne sa prispôsobovať životným podmienkam a ovplyvňovať kvalitu svojho života. Je to ne...

Obsah vydania

Pravidlá v tíme

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Odborný redaktor: PaedDr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 8. 7. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1338-2845

Editoriál

V snahe o vynikajúcu kvalitu a efektivitu pracovných procesov v školskom prostredí je dôležité aj nastavenie pravidiel. Pravidlá nám poskytujú pevný základ a štruktúru pre každodenné činnosti. Keď si uvedomíme, aký dôležitý vplyv má dodržiavanie pravidiel na vytvorenie zdravého pracovného prostredia, zistíme, že nejde len o slepé plnenie predpisov. Ide skôr o vytvorenie mostu vzájomného porozumenia a rešpektu, ktorý nám umožňuje voľnejšie dýchať, ale aj napĺňať spoločné ciele. Dodržiavaním pravidiel sa podporuje kultúra vzájomného uznania práce a pochopenia hodnoty spolupráce, čo výrazne prispieva k odstráneniu potenciálnych konfliktov a nedorozumení.

V 4. čísle časopisu Didaktika sa venujeme aj témam, ktoré nám pomôžu nastaviť pravidlá v tíme a napĺňať tak nové ciele prichádzajúce so zmenami.

Do začiatku reformy vzdelávania na všetkých školách nám chýbajú dva školské roky. Mimoriadny význam sa v nej pripisuje vyučovaniu, pri ktorom by sa mali uplatňovať metódy, formy a koncepty, v ktorých sa dôraz kladie aj na širšie využívanie blokového a projektového vyučovania. Erich Petlák a Dušana Bieleszová sa bližšie pozreli na tému blokového vyučovania.

„Ľudia, ktorí sú intelektuálne vytrvalí, sa držia pevných racionálnych zásad aj napriek iracionálnej opozícii ostatných a majú realistické povedomie, že je potrebné bojovať s chaosom a náročnými otázkami, aby dosiahli potrebné porozumenie alebo vhľad,“ píše v príspevku o intelektuálnej vytrvalosti a lenivosti Martina Kosturková.

Gabriela Zábušková v príspevku „Obsah výchovy mimo vyučovania“ charakterizuje tematické oblasti z hľadiska obsahových komponentov. Pokračovanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk