Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Publikácie vo WK: Stratégia rozvoja kritického myslenia

Počet článkov autora: 18


Intelektuálna vytrvalosť a intelektuálna lenivosť

KULTIVÁCIA CHARAKTERU ČLOVEKA 21.STOROČIA Človek má jedinečnú schopnosť učiť sa, reflektovať spoznané, flexibilne sa prispôsobovať životným podmienkam a ovplyvňovať kvalitu svojho života. Je to neustály intelektuálny boj hlavne vtedy, keď je učen...

Intelektuálna integrita a pokrytectvo

Intelektuálna integrita je charakterová črta, aspekt osobnej integrity. Vyžaduje ochotu postaviť sa za svoje najlepšie úsudky pravdy tým, že jedinec bude konať v súlade s týmito úsudkami vtedy, keď to bude potrebné. Táto cnosť je typická pre toho,...

Intelektuálna autonómia a prispôsobivosť

Prirodzeným právom človeka je byť sám sebou aj napriek tomu, že je vystavený vplyvom kultúry, spoločnosti, rodiny, médií, osobných vzťahov. To, či dokáže rozlišovať a reflektovať medzi týmito rozmermi a vlastným spôsobom myslenia a správania, zále...

Intelektuálna empatia a jej protipóly

Naša spoločnosť sa ocitla v rasovo-ekonomickej diferenciácii. Dennodenne zápasíme s rôznymi interakciami spoločenského uvažovania, napr. odlišné názory, sociálne postavenie. Svetoví odborníci vysvetľujú, prečo je dôležité „vypočúvať“ naše vlastné ...

Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť

Každý deň sa stretávame s rôznymi emóciami, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. To, či im dokážeme podľahnúť, alebo ich korigujeme, určuje sila našej intelektuálnej odvahy. Intelektuálna odvaha je cnosť, ktorá sa prejavuje ako vedomie potreby čeliť...

Intelektuálna pokora a intelektuálna arogancia

Intelektuálna pokora je cnosť, ktorá nám pomáha lepšie oceniť naše kognitívne slepé miesta. Ide o uznanie, že veci v ktoré veríme, môžu byť v skutočnosti nesprávne. Niektorí si ju mylne zamieňajú za hanblivosť alebo nedostatok sebadôvery. Intelekt...

Intelektuálna cnosť "rozumnosť" a jej funkcia

Dôvera v rozum je založená na presvedčení, že našim vyšším záujmom a záujmom ľudstva bude najlepšie slúžiť tým, že dáme rozumu slobodnú voľbu. Slobodná voľba podľa Tomáša Akvinského znamená mať plnú zodpovednosť. Rozumnosť je nosnou intelektuálnou...

Intelektuálne a mravné cnosti

Už dlhšiu dobu si uvedomujeme trendy, ktoré neprospievajú ani spoločnosti, ani jedincovi. Vnímame krízu hodnôt, úpadok morálky, individualizmus, nespravodlivosť, egocentrizmus, podvody, klamstvá, manipulácie a pod. V posledných rokoch sa aj na Slo...

Autoregulácia – podstatný komponent kritického myslenia a podpory zdravého sebavedomia žiaka

Sebavedomie je jeden z komponentov, ktorý ovplyvňuje súčasné spoločenské dianie. Často sa stáva, že najmenej kvalifikovaní ľudia majú tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti a ich pocit „neomylnosti“ plodí rozhodnutia s fatálnymi dôsledkami pre c...

Múdrosť ako meta-cnosť v integrite kritického a morálneho myslenia

Múdrosť sa považuje za schopnosť, ktorou disponujú ľudia schopní robiť múdre a čestné rozhodnutia. Pri zvládaní prekážok sa vyžaduje intenzívne mentálne prežívanie, vyhľadávanie a spracovanie informácií, zvažovanie alternatív, pružné myslenie, čo ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk