Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Katedra pedagogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Web: http://pedagogika.weebly.com/

Počet článkov autora: 8


Egocentrizmus – bariéra v kritickom a morálnom uvažovaní

Jednou z hlavných prekážok kritického a morálneho myslenia je egocentrizmus. Jedinec má tendenciu zamerať svoje konanie a úmysly na svoju osobu. Je to vnútorná bariéra, pretože je určovaná vnútornými rozhodnutiami a pocitmi jednotlivca k problémom...

Rozvoj intelektuálneho charakteru ako nevyhnutná podmienka kritického myslenia

Koncept globalizácie výrazne zmenšil hranice nielen kultúry, ale aj morálky. Pregraduálna príprava na učiteľstvo by mala medzi prvými prispievať k stimulácii a budovaniu kritických morálnych postojov. Cieľom príspevku je predstaviť teoretické vých...

Možnosti stimulácie morálneho usudzovania cez kritické myslenie

Príspevok sa zameriava na podporu rozvoja kritického morálneho usudzovania, resp. kritického morálneho myslenia. Aj keď v slovenských pomeroch sa explicitne s touto integritou nestretávame, implicitne morálne uvažovanie aplikuje metódy kritickej a...

Odborno-didaktická pripravenosť absolventov učiteľstva na výkon povolania v praxi

Kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti manažovania vyučovacieho procesu sú odborno-didaktické kompetencie. Z kompetencií predstaven...

Posilnenie kritického myslenia edukantov prostredníctvom písania odborných esejí podľa modelu Jany Schaffer

Medzinárodné dokumenty ako Dublinské deskriptory, výzvy World Economic Forum a pod., apelujú na to, aby sa školy stali intelektuálnymi centrami, kde informácie sú východiskom myslenia a nie jeho výsledkom. Jedným z hlavných výsledkov školského vzd...

Rozvoj schopnosti tvoriť otázky – súčasť výchovy ku kritickému mysleniu

Základnou výbavou absolventa stredoškolského štúdia by mala byť schopnosť kriticky myslieť, s ktorou je bezprostredne spätá problematika kladenia otázok. Štúdia reaguje na opakujúci sa trend výsledkov slovenských 15-ročných žiakov v medzinárodných...

Stratégia E-U-R na hodinách SLJ v 1. ročníku stredných škôl

Komunikačný model vyučovania a učenia E-U-R je jednou zo stratégií, pomocou ktorej sa vyučovanie dá realizovať v praxi tak, aby sa čo najviac priblížilo situáciám spontánneho učenia sa. Cieľom príspevku je predstaviť model vyučovania, využiteľný n...

Stav kritického myslenia žiakov stredných škôl

Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za dôležitú kľúčovú kompetenciu 21. storočia, pretože je nevyhnutnou súčasťou v dnešnej informačnej spoločnosti. Keďže v našich podmienkach absentujú empirické výskumy o stave kritického myslenia našej populá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk