Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Katedra pedagogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Web: http://pedagogika.weebly.com/

Počet článkov autora: 14


Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť

Každý deň sa stretávame s rôznymi emóciami, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. To, či im dokážeme podľahnúť, alebo ich korigujeme, určuje sila našej intelektuálnej odvahy. Intelektuálna odvaha je cnosť, ktorá sa prejavuje ako vedomie potreby čeliť...

Intelektuálna pokora a intelektuálna arogancia

Intelektuálna pokora je cnosť, ktorá nám pomáha lepšie oceniť naše kognitívne slepé miesta. Ide o uznanie, že veci v ktoré veríme, môžu byť v skutočnosti nesprávne. Niektorí si ju mylne zamieňajú za hanblivosť alebo nedostatok sebadôvery. Intelekt...

Intelektuálna cnosť "rozumnosť" a jej funkcia

Dôvera v rozum je založená na presvedčení, že našim vyšším záujmom a záujmom ľudstva bude najlepšie slúžiť tým, že dáme rozumu slobodnú voľbu. Slobodná voľba podľa Tomáša Akvinského znamená mať plnú zodpovednosť. Rozumnosť je nosnou intelektuálnou...

Intelektuálne a mravné cnosti

Už dlhšiu dobu si uvedomujeme trendy, ktoré neprospievajú ani spoločnosti, ani jedincovi. Vnímame krízu hodnôt, úpadok morálky, individualizmus, nespravodlivosť, egocentrizmus, podvody, klamstvá, manipulácie a pod. V posledných rokoch sa aj na Slo...

Autoregulácia – podstatný komponent kritického myslenia a podpory zdravého sebavedomia žiaka

Sebavedomie je jeden z komponentov, ktorý ovplyvňuje súčasné spoločenské dianie. Často sa stáva, že najmenej kvalifikovaní ľudia majú tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti a ich pocit „neomylnosti“ plodí rozhodnutia s fatálnymi dôsledkami pre c...

Múdrosť ako meta-cnosť v integrite kritického a morálneho myslenia

Múdrosť sa považuje za schopnosť, ktorou disponujú ľudia schopní robiť múdre a čestné rozhodnutia. Pri zvládaní prekážok sa vyžaduje intenzívne mentálne prežívanie, vyhľadávanie a spracovanie informácií, zvažovanie alternatív, pružné myslenie, čo ...

Egocentrizmus – bariéra v kritickom a morálnom uvažovaní

Jednou z hlavných prekážok kritického a morálneho myslenia je egocentrizmus. Jedinec má tendenciu zamerať svoje konanie a úmysly na svoju osobu. Je to vnútorná bariéra, pretože je určovaná vnútornými rozhodnutiami a pocitmi jednotlivca k problémom...

Rozvoj intelektuálneho charakteru ako nevyhnutná podmienka kritického myslenia

Koncept globalizácie výrazne zmenšil hranice nielen kultúry, ale aj morálky. Pregraduálna príprava na učiteľstvo by mala medzi prvými prispievať k stimulácii a budovaniu kritických morálnych postojov. Cieľom príspevku je predstaviť teoretické vých...

Možnosti stimulácie morálneho usudzovania cez kritické myslenie

Príspevok sa zameriava na podporu rozvoja kritického morálneho usudzovania, resp. kritického morálneho myslenia. Aj keď v slovenských pomeroch sa explicitne s touto integritou nestretávame, implicitne morálne uvažovanie aplikuje metódy kritickej a...

Odborno-didaktická pripravenosť absolventov učiteľstva na výkon povolania v praxi

Kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti manažovania vyučovacieho procesu sú odborno-didaktické kompetencie. Z kompetencií predstaven...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk