Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Jazykové kurzy

Jazykový kurz pre deti cudzincov - dohadovacie konanie N

Autor/i: -

V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej sprá...

Prevod známok z vysvedčenia v cudzine N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V tomto školskom roku sme prijali do ôsmeho ročníka žiaka, ktorý je občanom Ukrajiny. Máme doklady o štúdiu, vrátane vysvedčení. Akým spôsobom máme  známky na ukrajinskom vysvedčení zo siedmeho ročníka previesť na známky zodpovedajúce našej stupni...

JAZYKOVÉ KURZY - Dohadovacie konanie, organizácia N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

JAZYKOVÉ KURZY - Skúsenosti z organizovania jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyjadrenie k organizačnému a finančnému zabezpečeniu jazykového kurzu slovenského jazyka poskytla Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice.

JAZYKOVÉ KURZY - Doplnenie úväzku učiteľa slovenského jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľ školy doplniť úväzok učiteľa slovenského jazyka, ktorý bude vzdelávať detí/žiakov v rámci jazykového kurzu štátneho jazyka o vyučovacie hodiny v rámci Učebného plánu pre základný a rozširujúci kurz štátneho  jazyka pre deti cudzincov?

JAZYKOVÉ KURZY - Personálne zabezpečenie jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Povinné personálne zabezpečenie jazykového kurzu tkvie v zabezpečení kvalifikovaného učiteľa SJ. Učiteľ je rozhodujúcim činiteľom realizácie základného a rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka. Dôležitá je jeho jazyková dispozícia, ktorá s...

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/21 rodič k nám do školy chce dať zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP? Ako ich hodnotiť, vzdelávať? Matka má záujem, aby do 4. ročníka v málotriednej ško...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Zníženie úväzku upratovačke A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí. O tento čas, keďže sú tam 4 učiteľky a detí je menej ako minulé školské roky, navrhujem jej úväzok znížiť. V súčasnosti táto pomoc potrebná nie je. Zamestnankyňa nesúhlasí a ani zástupca zamestnancov za OZ. Ako mám v takomto prípade postupovať?