Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Jazykové kurzy

JAZYKOVÉ KURZY - Dohoda o pracovnej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Škola uzatvára s učiteľom jazykového kurzu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V súlade s § 223 Zákonníka práce ide o dohodu o pracovnej činnosti.

JAZYKOVÉ KURZY - Dohadovacie konanie, organizácia N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

JAZYKOVÉ KURZY - Skúsenosti z organizovania jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyjadrenie k organizačnému a finančnému zabezpečeniu jazykového kurzu slovenského jazyka poskytla Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice.

JAZYKOVÉ KURZY - Doplnenie úväzku učiteľa slovenského jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľ školy doplniť úväzok učiteľa slovenského jazyka, ktorý bude vzdelávať detí/žiakov v rámci jazykového kurzu štátneho jazyka o vyučovacie hodiny v rámci Učebného plánu pre základný a rozširujúci kurz štátneho  jazyka pre deti cudzincov?

JAZYKOVÉ KURZY - Personálne zabezpečenie jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Povinné personálne zabezpečenie jazykového kurzu tkvie v zabezpečení kvalifikovaného učiteľa SJ. Učiteľ je rozhodujúcim činiteľom realizácie základného a rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka. Dôležitá je jeho jazyková dispozícia, ktorá s...

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/21 rodič k nám do školy chce dať zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP? Ako ich hodnotiť, vzdelávať? Matka má záujem, aby do 4. ročníka v málotriednej ško...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ