Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

redakcia

Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy

Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatky k Rámcovém...

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019

Autor/i: redakcia

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov v zástupcovniach škôl a zároveň informujeme, že od 1. augusta 2018 bude možné v...

Financovanie vakcín

Autor/i: redakcia

Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ na základe § 53 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor...

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Kvalifikácia - NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Autor/i: redakcia, -

Otázka: Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať učiteľ náboženskej výchovy tohto predmetu v školách? 

Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole...

Autor/i: redakcia

MŠVVaŠ SR pripravilo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v školstve. Úspech inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v rozhodujúcej miere závisí od podporných služieb a primeraného materiálno-technického zabezpečen...

Nové legislatívne predpisy s účinnosťou 2016

Autor/i: redakcia

S účinnosťou od 1. septembra 2016 nadobúdajú účinnosť aj nové legislatívne predpisy - zákon č. 216/2016 Z. z., zákon č. 217/2016 Z. z., vyhláška č. 231/2016 Z. z., vyhláška č. 232/2016 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Autor/i: redakcia

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený v NR SR.

Novela Zákonníka práce - zákon č. 63/2018 Z.z.

Autor/i: redakcia

V Zbierke zákonov pod č. 63/2018 Z.z. vyšla novela Zákonníka práce, ktorá rieši zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodn...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk