Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i redakcia

Počet článkov autora: 87


Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019 N

Autor/i: redakcia

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov v zástupcovniach škôl a zároveň informujeme, že od 1. augusta 2018 bude možné v...

Financovanie vakcín N

Autor/i: redakcia

Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ na základe § 53 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor...

JAZYKOVÉ KURZY - Dohadovacie konanie, organizácia N

Autor/i: redakcia , PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole... N

Autor/i: redakcia

MŠVVaŠ SR pripravilo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v školstve. Úspech inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v rozhodujúcej miere závisí od podporných služieb a primeraného materiálno-technického zabezpečen...

Nové legislatívne predpisy s účinnosťou 2016 N

Autor/i: redakcia

S účinnosťou od 1. septembra 2016 nadobúdajú účinnosť aj nové legislatívne predpisy - zákon č. 216/2016 Z. z., zákon č. 217/2016 Z. z., vyhláška č. 231/2016 Z. z., vyhláška č. 232/2016 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z.

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022 N

Autor/i: redakcia

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zák...

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave N

Autor/i: redakcia

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený v NR SR.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk