Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hodnotenie žiakov

Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka.

Sumatívne a formatívne hodnotenie N

Autor/i: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. , PaedDr. Andrea Lešková, PhD. , RNDr. Ivana Sotáková, PhD.

Školské hodnotenie slúži na posudzovanie výkonu žiaka podľa určitého kritéria a je neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Hodnotenie má vplyv na žiaka, jeho výkon, budúce učenie sa, správanie a môže vplývať na vlastnosti osobnosti žiaka.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Príkaz ministra č. 40/2021 N

Autor/i: -

Príkaz nadobúda účinnosť 15. októbra 2021. Metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predložiť riadit...

Neúčasť žiaka na komisionálnych skúškach N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ak žiak študujúci v zahraničí nepríde na komisionálne preskúšanie v deviatom ročníku, môže ešte pokračovať na danej škole tak, že bude 9. ročník opakovať? Ak áno, ako sa postupuje v takom prípade. Ak nie, aké možnosti má jeho zákonný zástupca?

Komisionálna skúška v inej škole N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás vykonať,...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ