Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2022

5/2022

Uplatňovanie stratégií v hĺbkovom vyučovaní

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V odborom časopise DIDAKTIKA (č. 2/2022) sme v článku „Hĺbkové vyučovanie a učenie“ opísali koncepciu hĺbkového vyučovania. Článok sme ukončili tým, že uvedená koncepcia vyučovania si vyžaduje zmen...

Pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti žiakov

Mgr. Stefánia Rebeka Koleňáková, PhD. Mgr. Radka Teleková

K neodmysliteľným zložkám súčasnej edukácie patrí realizovanie pedagogického diagnostikovania, ktoré uskutočňuje učiteľ spontánne alebo zámerne v každodennej interakcií so žiakmi. Jeho dominantným ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 10. 5. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022. ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Odvaha klásť otázky

„Ten, kto pozná všetky odpovede, nedostal všetky otázky.“ Konfucius

Prečo si to myslíš? V čom sa mýlim? Aký je tvoj názor? Ako by sme to mohli urobiť lepšie? Kde nájdeme vhodnejšie riešenie? Ako si na to prišiel? Mýlim sa? Je niečo, v čom robím chybu? Urobili by ste to inak? Aj tieto otázky patria do výbavy vedúceho zamestnanca. Obrusujú hrany spornej komunikácie. Otvárajú cestu k aktívnemu počúvaniu. Sú prvým krokom brainstormingu. Nebojme sa otázok, pýtajme sa a počkajme si na odpoveď.

Odpovede na Vaše otázky prinášame aj v časopise Manažment školy v praxi. V májovom čísle ponúkame stále aktuálne témy.

Článok Ericha Petláka o uplatňovaní stratégií v hĺbkovom vyučovaní voľne nadväzuje na príspevok uverejnený v Didaktike č. 2/2022 s názvom „Hĺbkové vyučovanie a učenie“, kde autor opísal koncepciu hĺbkového vyučovania. Ingrid Konečná Veverková v článku o digitalizácii účtovníctva v školách a školských zariadeniach upozorní na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022.

Pripravenosť dieťaťa na školské vzdelávanie je veľmi individuálna záležitosť. Identifikácia prekonceptov detí na konci predprimárneho vzdelávania poskytuje komplexnejší pohľad učiteľovi o deťoch v triede. V príspevku s názvom „Pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti žiakov“ tému rozoberajú Rebeka Štefánia Koleňáková a Radka Teleková.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk