Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Sústava škôl a školských zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová Rubrika: Manažment

Príspevok prináša pohľad na sústavu škôl a školských zariadení v zmysle prijatého zákona 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poukazuje na postup a prepojenosť zriadenia či zrušenia školy/školského zariadenia s zaradením resp. vyradením školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení.

Sústavu škôl tvoria školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „školský zákon“), a to prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania.

Do sústavy škôl radíme tieto školy:

  • materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, škola predeti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná umelecká škola a jazyková škola.

Školy využívajú možnosť spájania materských, základných alebo stredných škôl, napr.: základnej školy s materskou školou, kedy vystupujú ako jedna právnická osoba.

Ministerstvo spravuje zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. Škola alebo školské zariadenie zaradené do siete má právo vykonávať výchovu a vzdelávanie a má právo na zabezpečenie financovania.

Každá škola, resp. školské zariadenie je v sieti identifikovaná názvom a adresou školy, resp. školského zariadenia a zriaďovateľa (ak je zriaďovateľom fyzická osoba- meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu), ďalej je uvedený zoznam študijných odborov a učebných odborov, termín začatia činnosti školy resp. školského zariadenia, príp. elokovaného pracoviska, výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.

Zaradenie, vyradenie a zmeny v sieti škôl a školských zariadení

Zaradenie, vyradenie a zmeny v sieti škôl a školských zariadení sú upravené v § 16 až v § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003Z.z.“).

Zaraďovanie do siete

Zriaďovateľ predloží žiadosť o zaradenie školy, resp. školského zariadenia do siete ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka.

Žiadosť obsahuje náležitosti definované zákonom:

  • identifikácia zriaďovateľa (právnická osoba: názov, adresa a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právna forma; fyzická osoba: meno a priezvisko, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a rodné číslo);
  • identifikácia školy, resp. školského zariadenia (názov a adresa, predpokladaný počet všetkých detí/ žiakov, predpokladaný počet všetkých tried, vyučovací jazyk, školský vzdelávací p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály