Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti žiakov

Dátum: Autor/i: Mgr. Stefánia Rebeka Koleňáková, PhD. , Mgr. Radka Teleková Rubrika: Diagnostika

K neodmysliteľným zložkám súčasnej edukácie patrí realizovanie pedagogického diagnostikovania, ktoré uskutočňuje učiteľ spontánne alebo zámerne v každodennej interakcií so žiakmi. Jeho dominantným prínosom a zámerom je komplexné poznávanie žiaka ako individuálnej osobnosti, a tiež v širších súvislostiach najmä rodinného prostredia. Výsledky a dosiahnuté zistenia z pedagogickej činnosti učiteľa predstavujú fundament zabezpečenia individuálne vyhovujúcich edukačných podmienok pre každé dieťa vo vyučovacom procese.

Pripravenosť dieťaťa na školské vzdelávanie je veľmi individuálna. Identifikácia prekonceptov detí na konci predprimárneho vzdelávania poskytuje komplexnejší pohľad učiteľovi o deťoch v triede. Ďalšia konzultácia a spolupráca s učiteľmi z primárneho vzdelávania by mohla tento prechod na primárne vzdelávanie a celkovú adaptáciu dieťaťa na školské prostredie zjednodušiť a zefektívniť i edukačný proces.

Pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti

Pre potreby výchovno-vzdelávacích činností v škole by mal budúci, resp. začínajúci školák disponovať dostatočnou úrovňou vedomostí, zručností a schopností. Ich formovanie je konkretizované v predprimárnom vzdelávaní, rodinnom prostredí aj v každodenných spoločenských interakciách dieťaťa. V danej súvislosti venujeme ďalej pozornosť diagnostikovaniu školskej pripravenosti. Slezáková a Borbélyová (2013) ju uvádzajú do kontextu prechodu dieťaťa z materskej školy do základnej školy a adaptácie na začiatku školskej dochádzky, keďže podľa nich predstavuje výstup predprimárneho vzdelávania, determinant zabezpečujúci plynulý prechod dieťaťa z predprimárneho do primárneho vzdelávania a determinant úspešnej adaptácie.

K posudzovaným oblastiam školskej pripravenosti patrí úroveň grafomotoriky, reči, sluchového a zrakového vnímania, vnímania priestoru a času, matematických predstáv, pozornosti, sociálnych zručností a sebaobslužných činností (Bednářová, Šmardová, 2012).

V pedagogickom diagnostikovaní školskej pripravenosti odporúčame učiteľom zamerať sa nielen na jednotlivé jej prvky uvádzané vyššie, ale tiež na:

  • charakteristiky školského prostredia (veľkosť triedy, materiálne vybavenie, podnetnosť prostredia),
  • vplyv rodinného prostredia, pripravenosť rodičov na rolu rodiča školopovinného dieťaťa, podmienky na domácu prípravu (Scott-Littlea kol., 2006).

Školská pripravenosť predstavuje predpoklad na formálne vzdelávanie v škole, dôležitý faktor ovplyvňujúci učenie a školské výsledky žiaka.V záujme zvýšenia školskej pripravenosti budúcich školákov by súčasťou edukačnej praxe v závere predprimárneho vzdelávanie malo byť zvyšovanie školskej motivácie, aby sa dieťa chcelo stať žiakom, chcelo veľa vedieť a splniť očakávania dospelých. Zároveň je nevyhnutné formovať predstavy o škole a učebnej činnosti, o sociálnych javoch a normách správania, komunikácie. Práca s najstaršou vekovou skupinou detí v materskej škole vyžaduje zvyšovanie ich samostatnosti, vytváranie základov elementárnych zručností v činnosti, napr. plánovanie, sebahodnotenie (Slezáková, Tirpáková, 2006).

Pred vstupom do 1. ročníka základnej školy dieťa narába s individuálnou sústavou predstáv o škole na rozličnej úrovni. Jeho náhľad sa stáva východiskom pre formovanie obrazu o očakávanej role školáka, čo predpokladá vytváranie vzťahu ku škole. Existujúci súbor predstáv a očakávaní reprezentuje prekoncepty detí o škole v súvislostiach. Deti v prechodnom období intuitívne opúšťajú rolu predškoláka a postupne si zvnútorňujú pozíciu školáka. Ide o prvú, spoločensky povinnú rolu podmienenú komplexom správania. Na začiatku školskej dochádzky je potrebná tvorba optimálnych podmienok pre žiaka, čo mu umožní vhodne využívať vlastný potenciál.

K dominantným ukazovateľom patrí:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály