Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Štatistika

Prognóza vývoja materských škôl a základných škôl do roku 2025

Závery kvantitatívnej prognózy materských a základných škôl

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 - riadny termín

Výber z výsledkov Celkovo 39 670 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. V dňoch 14. – 17. marca 2017 sa konal riadny termín maturitnej skúšky ...

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov

Bezpečnosť školského prostredia a prevenciu negatívnych javov sledovala ŠŠI v 134 ZŠ, z ktorých 3 boli súkromné, 9 cirkevných, 18 s vyučovacím jazykom maďarským, 2 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Vy...

Správa o zabezpečení a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, a...

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzde...

Stav výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v šk. roku 2013/2014

Štátna školská inšpekcia uskutočnila tematické inšpekcie v 24 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ), čo predstavuje 92 % všetkých ŠVZ v SR. Obsahom inšpekcie bolo plnenie úlohy 4.5 z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, monito...

Finančná gramotnosť v základných školácj v SR z pohľadu ŠŠI

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Finančná gramotnosť je v ňom definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenos...

Sťažnosti vybavované Štátnou školskou inšpekciou

V období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bolo do centrálnej evidencie kancelárie hlavného školského inšpektora doručených 480 podaní, z toho 452 smerovalo voči školám a školským zariadeniam. Z uvedeného počtu bolo 319 klasifikovaných ako sťažnosť, z ...

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v šk. roku 2012/2013 (2.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v ...

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školkom roku 2012/2013 (1.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály