Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Štatistika

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 - riadny termín

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 6/2017 Ročník: 2017

Výber z výsledkov

Celkovo 39 670 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. V dňoch 14. – 17. marca 2017 sa konal riadny termín maturitnej skúšky pre 39 587 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 4. – 6. apríla 2017, sa zúčastnilo 83 žiakov. Na testovaní sa zúčastnilo aj 1 592 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov

Bezpečnosť školského prostredia a prevenciu negatívnych javov sledovala ŠŠI v 134 ZŠ, z ktorých 3 boli súkromné, 9 cirkevných, 18 s vyučovacím jazykom maďarským, 2 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe aktuálnych zistení z informačného dotazníka, z rozhovorov a z analýzy pedagogickej dokumentácie.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o zabezpečení a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, ako nadväzovať kontakty, či udržiavať priateľské vzťahy. Na druhej strane táto inštitúcia je aj miestom, kde dochádza  k agresívnemu správaniu a ubližovaniu. Výskyt takéhoto správania negatívne ovplyvňuje nielen žiakov, učiteľov, ale i celú klímu v škole. V súčasnosti sa stretávame oveľa častejšie s problémom šikanovania a kyberšikanovnia ako novým fenoménom. Môžeme konštatovať, že s využívaním nových informačno-komunikačných technológii prichádza aj nová možnosť pre agresorov. V príspevku sa budeme venovať najmä kyberšikanovaniu a jeho formám a následne možnostiam školského sociálneho pracovníka pri eliminácii tohto negatívneho javu.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

Príspevky v diskusii: 0

Stav výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v šk. roku 2013/2014

Štátna školská inšpekcia uskutočnila tematické inšpekcie v 24 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ), čo predstavuje 92 % všetkých ŠVZ v SR. Obsahom inšpekcie bolo plnenie úlohy 4.5 z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, monitoring z hľadiska dodržiavania detských a ľudských práv. Zameriaval sa na zlepšenie kvality života detí, výchovu a vzdelávanie, zaobchádzanie a starostlivosť o ne.

Príspevky v diskusii: 0

Finančná gramotnosť v základných školácj v SR z pohľadu ŠŠI

Dátum: Autor/i: PaedDr. Mária Kubovičová Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Finančná gramotnosť je v ňom definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

Príspevky v diskusii: 0

Sťažnosti vybavované Štátnou školskou inšpekciou

V období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bolo do centrálnej evidencie kancelárie hlavného školského inšpektora doručených 480 podaní, z toho 452 smerovalo voči školám a školským zariadeniam. Z uvedeného počtu bolo 319 klasifikovaných ako sťažnosť, z nich prešetrených bolo 135. Činnosť súvisiaca s prešetrovaním a vybavovaním všetkých sťažností si vyžiadala spolu cca 3 600 hodín.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v šk. roku 2012/2013 (2.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v oblastiach osídlených prevažne obyvateľstvom marginalizovanej rómskej komunity a navštevovali ich len rómski žiaci a v 36 subjektoch žiakov zo SZP – rómskych žiakov neevidovali.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školkom roku 2012/2013 (1.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v oblastiach osídlených prevažne obyvateľstvom marginalizovanej rómskej komunity a navštevovali ich len rómski žiaci a v 36 subjektoch žiakov zo SZP – rómskych žiakov neevidovali. 

Príspevky v diskusii: 0

Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom na gymnáziu v školskom roku 2012/2013 v SR

Súlad školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“) so štátnym vzdelávacím programom (ďalej „ŠVP“) kontrolovala školská inšpekcia na 23 gymnáziách (G), z toho boli 2 súkromné, 5 cirkevných, 1 G bolo s vyučovacím jazykom maďarským. Na 3 G boli v bilingválnom štúdiu vyučovacie jazyky ruský, španielsky, francúzsky, na 1 cirkevnom G vyučovací jazyk anglický a nemecký.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencia negatívnych javov v správaní žiakov v ZŠ v šk. roku 2012/2013

Úloha bola sledovaná v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“), z nich bolo 6 cirkevných, 3 súkromné, 6 škôl bolo s vyučovacím jazykom maďarským, 4 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe zistení z dotazníkov zadávaných riaditeľovi školy, žiakom školy (2 877 respondentov 5. až 8. ročníka plnoorganizovaných škôl, z nich bolo 1 439 chlapcov, 1 438 dievčat) a členom žiackej školskej rady (ustanovená v 27 školách – 213 respondentov), z rozhovorov a z dokumentácie školy.

Príspevky v diskusii: 0

Kontrola zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z maturitnej skúšky na gymnáziách a stredných odborných školách

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2012/2013 vykonala na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania kontrolu zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov (OH) z externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) v 28 stredných školách, z toho na 4 gymnáziách (G) v Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v 24 stredných odborných školách (SOŠ) v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Z celkového počtu škôl bolo 7 súkromných, 1 škola bola cirkevná a 9 bolo s vyučovacím jazykom národnostných menšín – s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (2.)

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

 

Príspevky v diskusii: 0

Imidž vzdelávacej inštitúcie

Každá inštitúcia, podnik, organizácia bez ohľadu na formu vlastníctva, veľkosť, oblasť a činnosť, ktorou sa zaoberá, má svoj imidž, ktorý neustále dotvára, formuje a usiluje sa o to, aby bol pozitívne priaznivý a kvalitatívne lepší. Týka sa to samozrejme aj škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré tiež budujú svoj imidž, ktorý ovplyvňujú viaceré faktory.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy v ZŠ

Správa Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI“) o Stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole (ďalej „ZŠ“) poskytuje verejnosti a najmä pedagogickým zamestnancom ZŠ komplexné informácie o výsledkoch školskej inšpekcie, o zistených pozitívach a nedostatkoch so zámerom pozitívne vplývať na kvalitatívne zlepšenie procesu výchovy a vzdelávania a efektívnejšiu riadiacu prácu školských manažmentov.

Príspevky v diskusii: 0

Ako rozumieť štatistickým analýza?

Dátum: Autor/i: PaedDr. Kristína Sotáková, PhD. Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

Cieľom článku je vysvetliť niektoré štatistické pojmy, s ktorými manažment školy pracuje pri externej, ale aj internej evaluácii školy. Chceme načrtnúť koncept klasickej testovej teórie, t. j. dať do súvisu vybrané štatistické pojmy s minimálnym použitím matematických vzorcov, s ktorými sa pracuje. Spomínaná klasická testová teória sa uplatňuje vo výsledkoch národných meraní NÚCEM (T9, EČMS) a používa sa aj pri zostavovaní každoročnej hodnotiacej správy školy. Riaditeľovi školy, ktorý štatistické analýzy rôznych inštitúcií nielen spracúva, ale aj tvorí, chceme poskytnúť širší náhľad na ich interpretáciu.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2011/2012

Štátna školská inšpekcia zameriava svoju činnosť na objektívne zisťovanie informácií o stave a úrovni kvality výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v školách a školských zariadeniach. Úlohu zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom inšpekcií, ktorých dlhodobou súčasťou bolo aj zisťovanie stavu a úrovne výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ich cieľom bolo v sledovaných školách monitorovať dodržiavanie rovnoprávnosti prístupu k výchove a k vzdelávaniu žiakov zo SZP, vytváranie individuálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese a odhaľovať skryté formy diskriminácie a segregácie žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2011/2012

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii ju hlavný školský inšpektor predkladá ministrovi školstva SR do konca novembra 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Kontrola zhody originálov a kópiá odpoveďových hárkov z Testovania 9/2012 vo vybraných základných školách v SR

Štátna školská inšpekcia (ďalej „ŠŠI“) v školskom roku 2012/2013 vykonala na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v 7 základných školách tematické inšpekcie zamerané na kontrolu zhody originálov a kópii odpoveďových hárkov (ďalej „OH“) z testovania 9/2012 (ďalej „T9-2012“). Všetky kontrolované subjekty boli štátne základné školy (ďalej „ZŠ“) s vyučovacím jazykom slovenským. V aktuálnom školskom roku ich navštevovalo spolu 416 žiakov 9. ročníka ZŠ, z nich sa testovania zúčastnilo 408 (98 %). Testovaní žiaci boli rozdelení do 34 skupín (priemer 12 žiakov/skupina).

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk