Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2018

Vydanie 7-8/2018

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 72 EUR vrátane DPH, poštovného a balného.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník.  Zadané do tlače: 6. 8. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018

ISSN 1336-9849

Editoriál

Školstvo na Slovensku v ostatných mesiacoch prežíva rýchle zmeny najmä na úrovní diskusií, názorov, koncepcií, reforiem, programov. Mohlo by sa zdať, že ide o dosť dynamické a chaotické diskusie zo strany politikov, praktikov, vedcov, manažmentu školstva. Napriek tomu je tu nový Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku (ďalej „NPRVaV“), ktorý vláda na svojom rokovaní 27.6.2018 definitívne odobrila, prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021. Akčné plány obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády, niektoré údaje a opatrenia formulované v Správe o stave školstva od D. Čaploviča, využili sa niektoré myšlienky, návrhy obsiahnuté v dokumente „Učiace sa Slovensko“, najmä skúsenosti zo zavádzania inkluzívneho vzdelávania vo Fínsku. Je diskutabilné, či sa dá vytvoriť koncepčný materiál z tak rozličných spoločenských, koncepčných, kulturálne zameraných zdrojov. Aj preto nová ministerka školstva nenazýva program reformou školstva. Veľké reformy si vyžadujú najmä vyriešenie filozofického zamerania slovenského školstva pre budúcnosť. Vhodné je pripomenúť, že naše školstvo sa riadi najmä zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z., ktorý bol prvým novým školským zákonom po revolúcii v roku 1989. Uplynulo desať rokov platnosti tohto zákona. Bolo by vhodné ho nielen neustále novelizovať, ale vytvoriť nový školský zákon najmä na požiadavky meniaceho sa trhu práce a nových predstáv o kompetenciách človeka budúcnosti v čase informačnej, globalizačnej a hodnotovej revolúcie. NPRVaV venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Zaoberá sa aj otázkami financovanie zamestnancov v školstve a systémom riadenia. Všimnime si bližšie niektoré navrhované opatrenia. 

Miron Zelina

Pokračovanie

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk