Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2021

9/2021

Online výučba v školách - rozhovor s doc. PhDr. Zorou Hudíkovou, PhD.

Mgr. Eva Koprena, PhD.

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. - psychologička, pedagogička, koučka mediálnej prezentácie a efektívnej komunikácie, trénerka mäkkých manažérskych zručností - rámci svojho odborného pôsobenia sa zao...

Spracovanie správ škôl a školských zariadení

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V článku upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl ...

Obsah vydania

Dve cesty

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 9. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1336-9849

Editoriál

Dve cesty

Dve cesty sa delili, ja išiel som tou, kde ich išlo menej predo mnou a potom bolo všetko iné. Robert Frost

Robert Frost, americký básnik, dramatik a vysokoškolský pedagóg, štvornásobný nositeľ Pulitzerovej ceny v básni Nezvolená cesta nás nabáda k odvahe, ale aj k múdremu zvažovaniu možností, ak stojíme na rázcestí. Akú cestu je dobré si zvoliť? Treba kráčať po vychodenom chodníku? Treba nabrať odvahu a začať vytvárať novú cestu, cestu zmeny? Naše rozhodnutie môže ovplyvniť náš život a v prípade vedúcich zamestnancov aj život ľudí v tíme, žiakov v škole. Aj pri tvorbe príspevkov septembrového čísla Manažmentu školy v praxi sme sa inšpirovali voľbou. Veríme, že správnou.

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku „Spracovanie správ škôl a školských zariadení“ pozrela na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

V legislatívnych témach pokračuje aj Ľuboš Černý, ktorý v príspevku „Legislatívne zmeny ovplyvňujúce regionálne školstvo“ sa venuje zmenám, ktoré ovplyvnia regionálne školstvo od 1. januára 2022. Zmeny sa dotýkajú viacerých právnych predpisov. Hlavnou zmenou bude vznik nového miestneho úradu v štátnej správe školstve.

Hedviga Burínová sa v článku na pokračovanie venuje prokrastinácii a práci s časom. V prvej časti príspevku popisuje prokrastináciu, upozorní na jej nevýhody, ale aj výhody. Venuje sa časovému manažmentu z pohľadu vedúceho zamestnanca. 

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizuje aj na stredných školách. Vlasta Kottesová nám v sérii príspevkov k tejto téme ponúkne odporúčania na základe dlhodobých skúseností z praxe. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk