Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2023

3/2023

Vytvorenie organizačnej štruktúry

Ing. Tomáš Galandák

Jedným z problémov vedenia škôl po nástupe do funkcie je, že nie sú ujasnené pozície a kompetencie zamestnancov. Organizačná štruktúra školy zabezpečuje efektívne riadenie a koordináciu všetkých či...

Krízová intervencia v školách

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychologickým imperatívom súčasnej doby sa stáva skutočnosť, pri ktorej agresivita začína byť vnímaná ako niečo bežné, ako fakt stávajúci sa. Pozitívne hodnoty sa vytrácajú, deti si osvojujú negat...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 10. 3. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISS N 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Kritické myslenie a príklady dobrej praxe

„Kritické myslenie nie je o tom, aby sme sa nedotkli citlivých tém alebo zrušili naše predpoklady. Je to o schopnosti vidieť svet taký, aký naozaj je, zbaviť sa našich vlastných predsudkov a otvárať sa novým možnostiam.“ Katherine Ramsland

Kritické myslenie nám umožňuje analyzovať a posudzovať príklady dobrej praxe a rozhodnúť sa v súlade s potrebami spoločnosti, ale aj v zhode s našou vlastnou výbavou osobnosti. Zároveň nám umožňuje zhodnotiť účinnosť a efektívnosť postupov, príp. existenciu lepších riešení. Kritické myslenia nám ponúka námety z rôznych príkladov dobrej praxe tak, aby sme ich kombináciou dosiahli najlepšie výsledky pre našu školu, školské zariadenie. Príklady dobrej praxe ako inšpiráciu prinášame aj v 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

„Formovanie sebapoňatia a rozvoj sebaúčinnosti“ je názov príspevku Lucie Paškovej, ktorá dodáva, že jedným zo spôsobov ako ovplyvniť vnímanú sebaúčinnosť žiaka, je redukovať množstvo stresových reakcií. A práve škola je miestom, kde sa vyvíjajúca osobnosť môže učiť efektívnym stratégiám riešenia náročných životných situácií, aj efektívnemu a konštruktívnemu hodnoteniu seba samého v reálnych, modelových situáciách alebo jednoduchou imitáciou správania učiteľa.

Rýchlosť zmien a explózia vedomostí si vyžadujú, aby sa ľudia učili počas celého života. Profesia učiteľa určite nepatrí medzi povolania, v ktorých by si človek vystačil s tým, čo získal počas vysokoškolského štúdia. Učiteľ, ktorý chce zostať profesionálom vo svojom odbore, musí byť flexibilný a schopný na tieto zmeny reagovať. Píše v príspevku o plánovaní a realizácii profesijného rozvoja Renáta Lavková.

Krízová intervencia predstavuje reakciu školy alebo učiteľa v triede na krízové situácie, ktoré sa udejú a tie zasahujú do myslenia, vnímania, prežívania jedincov, ktoré s ohľadom na individuálne osobitosti jedincov môžu byť diametrálne odlišné. Téme sa venuje Tatiana Soroková. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk