Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Plánovanie a realizácia profesijného rozvoja

Dátum: Rubrika: Ľudské zdroje

Rýchlosť zmien a explózia vedomostí si vyžadujú, aby sa ľudia učili počas celého života. Profesia učiteľa určite nepatrí medzi povolania, v ktorých by si človek vystačil s tým, čo získal počas vysokoškolského štúdia. Práca v škole nie je nikdy stabilná, čo sa týka programov a vzdelávacích hodnôt, každý rok sme konfrontovaní novými požiadavkami zo strany ministerstva školstva, sme vystavení meniacim sa podmienkam spoločnosti, rýchlo sa rozvíjajúcim technológiám, ale aj zvýšeným nárokom študentov. Učiteľ, ktorý chce zostať profesionálom vo svojom odbore, musí byť flexibilný a schopný na tieto zmeny reagovať.

Postavenie jazykovej školy v systéme výchovno-vzdelávacej sústavy

„Štátne“ jazykové školy sú v systéme výchovno-vzdelávacej sústavy zaradené ako záujmovo-vzdelávacie zariadenia poskytujúce študujúcim vzdelávanie v cudzích jazykoch, ktoré sa môže ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Jazykové vzdelanie môže poslucháč získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v jazykovej škole.

Pozn. autorky: Jazyková škola v Poprade patrí medzi 12 jazykových škôl v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči môžu štúdiom získať:

  • primárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním základného kurzu na úrovni jazykovej náročnosti A2 Spoločného európskeho referenčného rámca;
  • sekundárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním stredného kurzu na úrovni jazykovej náročnosti B2 a C1 Spoločného európskeho referenčného rámca;
  • postsekundárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním špecializovaného vzdelávacieho programu na úrovni B2, C1 – C2; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.

Jazykové školy sú zaradené do siete škôl, rešpektujú platnú legislatívu, fungujú na základe štátneho vzdelávacieho programu a musia si plniť svoje povinnosti voči štátu podobne ako základné školy či stredné školy. Na získanie oprávnenia musia splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré sú každé tri roky kontrolované štátnou inšpekciou. Jednou zo základných podmienok pre získanie oprávnenia je aj kvalifikovanosť vyučujúcich, a preto zabezpečenie kvalitného vzdelávania a profesijného rozvoja našich zamestnancov musí byť prioritou v rámci strategických cieľov. Na druhej strane cítia krivdu, že v mnohých prípadoch štát na nich zabúda a ostávajú na okraji záujmu štátu.

Pri plánovaní vzdelávania treba rešpektovať aj špecifiká jazykových škôl. Ide o:

  • vekové zloženie poslucháčov – vyučujúci musia byť metodicky pripravení zvládnuť široké spektrum metód, a tieto adekvátne prispôsobiť žiakom od 12 rokov, študentom stredných škôl, vysokých škôl, dospelým, ale aj seniorom,
  • zmena počtu poslucháčov v kurze počas školského roka, riziko rozpadu kurzu – k tomu, aby kurz fungoval počas celého roka, je dôležitý eminentný záujem nielen vedenia, ale aj vyučujúceho, ktorý chce, aby hodiny boli pútavé, efektívne a k tomu využíva vedomosti a zručnosti z absolvovaných aktivít,
  • dobrovoľnosť – študenti, ktorí k nám prichádzajú, majú rôznu motiváciu a majú vysoké nároky na vyučujúceho, očakávajú pridanú hodnotu, ktorú im škola poskytne,
  • financovanie – je zabezpečené z rozpočtu VÚC a školného, ktoré si platia študenti, čo opäť predpokladá záujem školy, aby mala čo najväčší počet žiakov, a tomu prispieva najmä šírenie dobrého mena zabezpečené kvalitnými vyučujúcimi,
  • testovanie a hodnotenie je v porovnaní so ZŠ, resp. SŠ prísnejšie – na získanie osvedčenia, resp. štátneho vysvedčenia musí študent dosiahnuť minimálne hranicu 70 %. Vyučujúci musia byť profesionáli, ktorí vedia študentov pripraviť od najnižšej úrovne ovládania cudzieho jazyka A1 až po tú najvyššiu úroveň C1 – C2, čo si vyžaduje dokonalé ovládanie cudzieho jazyka, poznanie rozličných testovacích úloh a ovládanie stratégií na ich riešenie.

Profesionálny rozvoj učiteľov je celoživotný a je jedným z kľúčových faktorov pri zlepšovaní kvality a relevantnosti vzdelávania a učenia.

Plánovanie vzdelávania a profesijného rozvoja zamestnancov jazykovej školy

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou rozvoja zamestnancov školy a v rámci stratégie rozvoja školy predstav

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály