Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Krízová intervencia v školách

Dátum: Rubrika: Duševné zdravie

Psychologickým imperatívom súčasnej doby sa stáva skutočnosť, pri ktorej agresivita začína byť vnímaná ako niečo bežné, ako fakt stávajúci sa. Pozitívne hodnoty sa vytrácajú, deti si osvojujú negatívne vzory. Deti sú zvyknuté na hostilnosť, vulgárnosť, hrubosť, agresívnosť dokonca namierenú aj voči sebe, ktorá mnohokrát končí tragicky. Nezvládanie emócií, kompenzácia tenzie, násilie sa tak stáva fenoménom, ktorý povzbudzuje mládež k negatívnej aktivite. Na zvládanie týchto skutočností má byť pripravená každá škola a v prípade akútnych problémov má vedieť implementovať prvky krízovej intervencie správnym spôsobom.

V súčasnej dobe sa agresivita v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi posúva do stále nižších vekových kategórií. Tradičná stredoeurópska morálka a spoločenská etiketa sa vytrácajú nielen z činov, ale aj z aktívneho komunikačného slovníka a nahrádza ich vulgárnosť prezentovaná vzormi reality show, krutých, násilníckych počítačových hier, agresívnych animovaných rozprávok. Príklady z nich si v prvom rade berie najcitlivejší recipient – dieťa, ktorému chýba kriticky postoj a pre ktoré sa hrubosť, hostilnosť vulgárnosť, agresívnosť a násilie stávajú samozrejmým. Táto negatívna symptomatika zasahuje do veku školopovinných detí, pričom mimoškolská diagnostika agresívnosti sa rozvíja závratným tempom.

Agresívnosť a hostilita

Agresiu možno chápať ako jednorázové alebo opakujúce sa vybitie a uvoľnenie energie. Vo svojej podstate môže predstavovať určitý spôsob návykového správania a má viacero významov. Môže ísť o:

  • negatívne atakové ubližovanie, poškodzovanie,
  • pozitívne ofenzívne správanie sa športovcov v zápasoch a hrách,
  • operatívne správanie, napr. v oblasti kreativity a presadzovania sa v šoubiznise.

Pri hľadaní odpovede, prečo sú ľudia rozdielni v agresivite, treba zdôrazniť fakt, že agresivita predstavuje multikauzálny jav a vychádza z interindividuálnych rozdielov.

Agresivitu v psychológii osobnosti vnímame ako osobnostnú črtu, ktorá charakterizuje sklon k útočnosti, je prejavom nepriateľského postoja, odporu, násilia.

Agresivitu však možno vnímať aj v pozitívnej rovine ako nadmernú snahu prezentovanú v podobe súťaživosti, expanzívnosti a sebapresadzovania. V negatívnom ponímaní ide o tendenciu k nepriateľskému, útočnému až deštruktívnemu konaniu voči objektu, k druhým osobám, zvieratám, veciam, skupinám, inštitúciám alebo voči sebe samému. Zahŕňa rôzne prejavy a formy od skrytých (napr. vo fantázii), cez verbálne a symbolické až po otvorenú agresiu (napadnutie, ničenie, zabíjanie).

Príčiny agresivity u človeka sú rôzne. Ide prevažne o multikauzálnosť spoločenskej a ekonomickej povahy. Z bezprostredných psychologických zdrojov možno menovať citovú frustráciu, nenaplnené ašpirácie, úzkosť, pocit menejcennosti, možný nedostatok až absencia psychickej a fyzickej relaxácie, ale tiež náhle a neočakávané ohrozenie a v neposlednej miere spoločenské vzory správania.

Pri vedeckom pohľade na agresivitu z biochemického hľadiska je dokázané, že prítomnosť niektorých látok v krvi môže ovplyvňovať senzitivitu voči agresívnej stimulácii a vyvolávať agresívne situácie. Agre­sívnymi môžu byť alkoholom alebo inými látkami intoxikovaní jedinci. Príkladom vplyvu biochemických procesov na agresiu je aj nízky obsah cukru v krvi. Agresivita môže byť vyvolaná aj patologickým zvýšením hladiny mužského hormónu testosterónu, ktorý bol signifikantne identifikovaný aj u páchateliek trestných činov ženského pohlavia. Pomer medzi zníženým metabolizmom serotonínu a jeho koncentrácie v mozgomiechovom moku prispieva k výraznejším prejavom agresívneho správania, ktorý je charakteristický pre mužov v mladšom veku a deviantne správajúcim sa jedincom. Na základe mnohých štúdií vedecky nie je vylúčené, že táto predispozícia súvisí do istej miery s dedičnosťou.

Agresivita najčastejšie býva výsledkom sociálneho učenia sa a vyplýva zo zámerne alebo nezámerne naučených foriem správania, zo situácie, kedy je za agresiu aktér odmenený, zo situácie, keď je za agresiu jedinec potrestaný a mení tak svoje správanie a zo situácie, keď jedinec chce trestať iných tým, že je agresívny sám k sebe.

Hostilita v psychológii predstavuje všeobecne negatívny, nepriateľský postoj voči ľuďom. Prejavuje sa precho

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály