Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

Počet článkov autora: 12

Možnosti školy v oblasti nešpecifickej prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 6/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa zaoberáme možnosťami školy v oblasti nešpecifickej prevencie. Vážnym problémom pri realizovaní školskej prevencie je nedostatok času na realizovanie aktivít špecifickej prevencie. Nešpecifická prevencia je časovo nenáročnejšia a môžu ju realizovať všetci učitelia. Pozornosť venujeme školskej socializácii, výchove k prosociálnosti, pozitívnej klíme, efektívnemu riešeniu konfliktov, opodstatnenosti disciplíny a zásadnému školskému dokumentu – školskému poriadku.

Príspevky v diskusii: 0

Pozitívna klíma tried ako faktor prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

U žiakov základných a stredných škôl dochádza k nárastu problémového správania od drobných prehreškov v správaní (napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku) až po závažné sociálno-patologické javy (napr. páchanie trestnej činnosti, drogové a iné závislosti). Neraz sa toto správanie dotýka priamo školského prostredia. Ako príklad možno uviesť šikanovanie. Veľkým problémom a často aj príčinou problémového správania sú narušené sociálne vzťahy v triedach.

Príspevky v diskusii: 0

Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme rozlíšeniu pojmov rizikové správanie a problémové správanie. Poukážeme na nové trendy vo vývine detí a mládeže. Ponúkame závery obsahovej analýzy plánov preventívnych aktivít základných a stredných škôl na príslušný školský rok, resp. plánov práce koordinátora prevencie, ktoré by mali vychádzať zo strategických dokumentov Slovenskej republiky či Európskej únie. Upozorníme na najväčšie nedostatky posudzovaných plánov a navrhneme niektoré odporúčania v rovine prevencie problémového správania žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa mení. Žiak môže byť aktívnym konateľom nevhodného správania, ale aj jeho obeťou. Sexuálne správanie je vo všetkých kultúrach podriaďované všeobecne uznávaným mravným a právnym normám. Vo vzťahu k definovaniu normality sexuálneho správania nachádzame rozpory a nejasnosti v rozdielnosti posudzovania sexuálnych prejavov z aspektov kultúrne špecifických. Pri vymedzovaní normálneho sexuálneho správania možno uplatniť rôzne kritériá, napr. axiologické, sociálne, štatistické, právne, kultúrne a iné.

Príspevky v diskusii: 0

Problémové a rizikové správanie žiakov

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Nárast sociálnopatologických javov na Slovensku u dospelých sa prejavil aj v náraste problémového správania žiakov základných a stredných škôl. Ide o široké spektrum nevhodného správania od drobných prehreškov až po závažné sociálnopatologické javy. Prvé problémy v správaní sa začínajú objavovať a prejavovať u žiakov čoraz nižších vekových kategórií. Napriek skutočnosti, že niektoré údaje naznačujú pokles problémového správania žiakov (napr. Štatistika kriminality SR, Európska školská štúdia o alkohole a iných drogách – ESPAD), nemožno situáciu hodnotiť pozitívne.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ ako obeť kybernetických útokov žiakov

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Príspevok sa venuje téme moderných technológií, ktoré, okrem množstva výhod, prinášajú aj riziká, ako napr. kybernetické útoky voči učiteľom. V článku analyzujeme príčiny kybernetických útokov, aj ich typické formy, popíšeme výskum realizovaný medzi koordinátormi prevencie a policajtmi a upozorníme na vhodné príklady preventívnych aktivít, ktorými možno kybernetickým útokom žiakov voči učiteľom predchádzať.

Príspevky v diskusii: 0

Mobbing, bossing a staffing v prostredí školy

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života, vyskytujú sa aj v pracovnom prostredí a teda aj v škole. Aj keď ľudia konflikty vnímajú negatívne, konflikty, osobitne na pracovisku, môžu mať pozitívne stránky, napr. vyjasnia sa postoje, zvýši sa zaangažovanosť, dokonca môžu zvýšiť výkon. Ak sa konflikty riešia, môžu spôsobiť konštruktívne zmeny. Konflikty sa nevyhýbajú ani pedagogickým a odborným zamestnancom škôl. Ak sa však neriešia, môžu na pracovisku prerásť do vážnejších problémov ako sú mobbing, bossing a staffing.

Príspevky v diskusii: 0

Koordinátor prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

V dôsledku spoločensko-ekonomického vývoja sme na Slovensku zaznamenali nárast sociálnopatologických javov, ktoré sa v spoločnosti prejavili aj v náraste problémového a rizikového správania u žiakov základných a stredných škôl. Prvé problémy v správaní žiakov sa začínajú objavovať u čoraz nižších vekových kategórií. Tento nárast sa odzrkadľuje aj v každodennej práci učiteľov. Škola, predovšetkým základná, plní viaceré funkcie, je dominantným výchovným a socializačným činiteľom a zohráva nezastupiteľnú úlohu aj pri prevencii.

Príspevky v diskusii: 0

Disciplína - efektívny faktor prevencie problémového správania žiaka

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Na základných a stredných školách možno v čoraz väčšej miere vnímať nárast problémového správania žiakov a pokles autority učiteľov. V príspevku sa venujeme príčinám, ktoré vyvolávajú nežiaduce vzorce správania (nepodnetné rodinné prostredie, pokles morálky spoločnosti, vplyv médií, nových technológií). Predstavujeme závery výskumov, najčastejšie výchovné problémy, tresty a opíšeme disciplínu ako jeden z efektívnych faktorov prevencie problémového správania.

Príspevky v diskusii: 0

Agresívne správanie žiakov voči učiteľom

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Nárast sociálno-patologických javov na Slovensku u dospelých v transformačnom období sa prejavil aj v náraste problémového správania detí a mládeže. V základných a stredných školách narastá agresívne správanie, vrátane šikanovania a kyberšikanovania. V súčasnej školskej praxi nie je ojedinelé ani agresívne správanie žiakov voči učiteľom.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk