Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Problémy a výzvy vychovávateľov v školskom internáte

Dátum: Rubrika: Výskum, prieskum, spätná väzba

Príspevok sa zaoberá témou problémových aspektov vychovávateľov v školskom internáte. Autorka vyzdvihuje, že problematika aktuálnych výziev v práci vychovávateľa v školskom internáte je veľmi aktuálna a dôležitá, pretože vychovávatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní mladých ľudí. Príspevok popisuje skutočnosti, ktorým čelia vychovávatelia vo výchovno-vzdelávacom zariadení – školskom internáte.

Článok si možno stiahnuť v časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom.

„Chyby prvej výchovy nás sprevádzajú cez celý život, preto najprednejšia stráž ľudského pokolenia je v kolíske.“ J. A. Komenský

Citát, ktorý uvádzame, vystihuje dôležitosť výchovy pri formovaní mladého človeka. S tým úzko súvisí potreba venovať dostatočné množstvo času v prospech výchovy. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrávajú okrem rodiny aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ako sú aj školské internáty. Pre začínajúcich vychovávateľov, ktorí vstupujú do takéhoto prostredia, môže byť táto cesta plná výziev, ktorým budú musieť čeliť.

Samotné výzvy a ťažkosti, s ktorými sa vo svojej profesii stretnú, môžu mať vplyv nielen na ich profesijný rozvoj, ale aj na kvalitu samotného pôsobenia, ktoré poskytujú svojim zverencom. Vychovávatelia sa vo svojej praxi okrem rôznych problémov a ťažkostí z vonkajšieho okolia, stretávajú aj s rozličnými typmi správania detí a z toho vyplývajúcich problémov. To, čo v súčasnosti rezonuje v spoločnosti, a nehovoríme len o učiteľoch, ale tiež o vychovávateľoch, je, že sa vytráca úcta a vážnosť tohto povolania. Práca vychovávateľa je komplexná, od odovzdávania vedomostí cez budovanie vzťahov.

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia – školský internát

Činnosť školských výchovno-vzdelávacích zariadení prebieha v čase mimo vyučovania v škole alebo mimo školy. Má nadväzovať na proces vyučovania v škole a na jeho výsledky vo vedomostiach žiakov (Kratochvílová, 2010).

Výchova vo voľnom čase prebieha v Slovenskej republike na inštitucionálnej úrovni v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a je centrálne riadená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Tieto zariadenia sú pevnou a dôležitou súčasťou našej školskej sústavy. Legislatívne podliehajú pod zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“).

Zákon ustanovuje (§ 113 zákona č. 245/2008 Z. z.) tieto školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:

  • školský klub detí,
  • centrum voľného času,
  • školský internát.

V súčasnom – platnom znení školského zákona už pod školské výchovno-vzdelávacie zariadenia nepatria:

  • školské strediská záujmovej činnosti, ktoré sa transformovali pod centrá voľného času;
  • škola v prírode, ktorá prešla podľa § 137 zákona č. 245/2008 Z. z. pod školské účelové zariadenia;
  • školské hospodárstvo – stredisko odbornej praxe.

Keďže sa v príspevku zameriavame na identifikáciu výziev vychovávateľov v školských internátoch, rozoberieme len na vymedzenie tohto výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Školský internát vznikol zmenou názvu z Domova mládeže, prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. Pred nadobudnutím tejto právnej normy bol používaný názov Domov mládeže, ktorému predchádzal pojem Školský domov (pre základné školy) alebo Študentský domov (pre stredné školy).

Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Školský internát môže poskytovať deťom a žiakom ubytovanie a stravovanie aj v čase pracovného voľna a pracovného pokoja; môže poskytovať ubytovanie a stravovanie aj v čase školských prázdnin. Je typom výchovného zariadenia, v ktorom výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia. Vychovávatelia majú zastúpiť, nahradiť činnosť rodičov v čase pobytu žiakov na internáte (Kratochvílová, 2010).

Organizačne sa deti a žiaci členia do výchovných skupín podobne, ako je to v škole v triednom systéme. Výchovno-vzdelávacia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk