Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Informujeme

Doklady o získanom vzdelaní

Vydávanie vysvedčení a ostatných dokladov o získanom vzdelaní sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Právna subjektivita ZUŠ

Potrebujeme pre základnú umeleckú školu zriadiť právnu subjektivitu, aby mohla mať elokované pracovisko. Základná umelecká škola je zaradená do siete škôl. Čo všetko k tomu potrebujeme? Ako dlho trvá takýto proces?

TÉMA: Voľby do rady školy

V téme - Voľby do rady školy ponúkame odpovede na dve otázky: Pri voľbe do rady školy za pedagogických zamestnancov je voličom za zástupcov pedagogických zamestnancov aj odborný zamestnanec sociálny pedagóg?  Vo voľbách do rady školy bola za rodi...

Slovné hodnotenie v novelizovanom školskom zákone

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z...

Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19

Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdelávacom systéme, poukazuje aj na viacero nerovností a znevýhodnení, ktoré sú mimo školské prostredie omnoho viditeľnejšie a zreteľnejšie.

Vzdelávanie ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska v Programovom vyhlásení vlády

Dôraz sa bude klásť na budovanie odborných vedomostí, zručností, kompetencií absolventov, rozvoj schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, prevziať zodpovednosť, kriticky myslieť, využívať technológie, odolávať konšpiráciám, dezinfor...

Téma: Rada školy a členstvo v rade školy

Účasť pedagogického zamestnanca na PN, OČR na voľbách do rady školy,  Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Kontrola súladu štatútu rady školy s legislatívou,  Kontrol...

Chráňme deti pred násilím (2.) - Škola ako súčasť Národnej stratégie ochrany detí pred násilím

V školskej politike sa práva dieťaťa a ochrana detí pred násilím vyskytuje v rôznych podobách. Je súčasťou metodík, rezortných predpisov, smerníc, vyhlášok, školského zákona a ďalších zákonov. Dieťa trávi v rovesníckych skupinách v škole podstatnú...

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Riešime zápisy/prestupy žiakov rozvedených rodičov do/z iných škôl. Žiadame súhlas rodičov, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Bez súhlasu oboch rodičov odmietame dieťa zapísať. Následne jeden z rodičov prinesie potvrdenie o trvalom pobyte  a pri...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály