Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Informujeme

Doklady o získanom vzdelaní

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Vydávanie vysvedčení a ostatných dokladov o získanom vzdelaní sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Chráňme deti pred násilím (2.) - Škola ako súčasť Národnej stratégie ochrany detí pred násilím

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Zo seriálu: Chráňme deti pred násilím Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V školskej politike sa práva dieťaťa a ochrana detí pred násilím vyskytuje v rôznych podobách. Je súčasťou metodík, rezortných predpisov, smerníc, vyhlášok, školského zákona a ďalších zákonov. Dieťa trávi v rovesníckych skupinách v škole podstatnú časť denného času. To, že si téma násilia v školách zaslúži mimoriadnu pozornosť, naznačujú aj zistenia Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý pred dvomi rokmi zverejnil výsledky reprezentatívneho výskumu „Prevalencia násilia páchaného na deťoch 8. a 9. ročníkov“.

Príspevky v diskusii: 0

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Dátum: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Riešime zápisy/prestupy žiakov rozvedených rodičov do/z iných škôl. Žiadame súhlas rodičov, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Bez súhlasu oboch rodičov odmietame dieťa zapísať. Následne jeden z rodičov prinesie potvrdenie o trvalom pobyte  a prichádza s argumentom, že k trvalému pobytu netreba súhlas druhého rodiča).

Príspevky v diskusii: 0

Významné zistenia PISA 2018

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národný ústav certifikovaných meraní zverejnili výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov všetkých typov škôl sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou bola čitateľská gramotnosť. Na Slovensku bolo testovaných 6 770 15-ročných žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: PaedDr. Veronika Vrabcová Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Postoj spoločnosti k jedincom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) sa vyvíjal. Rovnako idea inklúzie nie je v dejinách ľudstva nová. Celosvetovému trendu inkluzie predchádzal prístup integračný, integračnému separačný, separačnému segregačný a segregačnému prístup exkluzívny.

Príspevky v diskusii: 0

Poskytovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa

Dátum: Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa v novom ustanovení § 152b upravujú podrobnosti týkajúce sa príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Novela sa týka zavedenia športových poukazov pre deti zamestnancov do 18 rokov a nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Príspevky v diskusii: 0

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Príspevky v diskusii: 0

Kategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Ponúkame prehľad kategórií a kariérových pozícií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a činnosti definované na kariérovej pozícii triedneho učiteľa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

Príspevky v diskusii: 0

Talent, odborná príprava a kariérny rozvoj

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Európska komisia v novembri 2018 zorganizovala tretí Európsky týždeň odborných zručností, ktorého cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy ľudí pre praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce. Pod heslom „Objav svoj talent“ mali tisíce mladých ľudí v celej Európe príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach odbornej prípravy a kariérneho rozvoja počas viac ako tisícky podujatí, ktoré sa konali v celej Európe až do decembra 2018.

Príspevky v diskusii: 0

Zaradenie pedagogických asistentov do platových tried

Dátum: Autor/i: Mgr. Slávka Adamove Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Pracovná situácia

Príspevky v diskusii: 0

Dotácie na školské obedy pre žiakov

Dátum: Autor/i: Mgr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálnu novelu zákona, ktorou sa navrhuje poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – školské obedy pre žiakov zadarmo.

Príspevky v diskusii: 0

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Práca s mládežou pokrýva široké spektrum aktivít sociálneho, kultúrneho, vzdelávacieho alebo politického charakteru. Vytvára potenciál pre využívanie inovatívnych spôsobov výchovy a vzdelávania mládeže. V oblasti práce s mládežou existuje niekoľko programov, ktoré sa odlišujú orientáciou, zámerom a metodikou. Vzájomným prienikom ich implementácie je potreba prípravy pedagogických a odborných pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Jedným z významných programov je aj Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Príspevky v diskusii: 0

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie býva často označované aj ako GDPR (General Data Protection Regulation).

Príspevky v diskusii: 0

Krst knihy Školská a rovesnícka mediácia a prvá žiacka konferencia rovesníckych mediátorov

Dátum: Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

16. novembra 2017 na žiackej konferencii rovesníckych mediátorov piatich škôl Slovenska, sa okrem prezentovania príspevkov rovesníckych mediátorov základných škôl a aktivít rovesníckych mediátorov strednej školy, uskutočnil aj krst knihy vydavateľstva Wolters Kluwer, autorky Dušany Bieleszovej – Školská a rovesnícka mediácia – riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých

Dátum: Autor/i: Mgr. Adriana Gorduličová Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Spojená škola internátna Kremnica zorganizovala odborný seminár pod názvom „Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých“, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2017. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, v zastúpení doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.

Príspevky v diskusii: 0

Zamestnávanie študentov

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Problematika zamestnávania študentov najmä v období letných prázdnin je často diskutovanou témou, s ktorou sa zamestnávatelia obracajú na Národný inšpektorát práce.

Príspevky v diskusii: 0

Národnostné školstvo

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Rozvoj národnostného školstva je jednou zo súčasných priorít školstva v Slovenskej republike. Na základe Programového vyhlásenia vlády si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu stanovilo na rok 2016 a ďalšie roky konkrétne úlohy na podporu národnostného školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Individuálne vzdelávanie

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Školská legislatíva na Slovensku umožňuje inštitút individuálneho vzdelávania. Možnosti jeho realizácie vymedzuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Education at a Glance 2016: Vybrané údaje o Slovensku

Dátum: Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

OECD zverejnila publikáciu Education at a Glance, v ktorej každoročne prezentuje medzinárodné porovnanie ukazovateľov týkajúcich sa vzdelávania. Porovnáva 35 krajín OECD a 11 partnerských krajín. Ide o široký súbor rozličných indikátorov, ktoré sa zaoberajú výstupmi školského systému, ľudskými a finančnými zdrojmi investovanými do vzdelávania, participáciou a prístupom k vzdelávaniu, ako aj vzdelávacím prostredím a organizáciou škôl. Údaje za Slovensko dodávajú pracovníci Centra vedecko-technických informácií SR. 

Príspevky v diskusii: 0

Reedukačné centrum

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Reedukačné centrum patrí medzi špeciálne výchovné zariadenia (spolu s diagnostickým centrom a liečebno-výchovným sanatóriom). Činnosť reedukačného centra upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vyhláška č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Novela školského zákona je účinná od 1. septembra 2016

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Zoznam konkrétnych úloh MŠVVaŠ SR pre rok 2016

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Napĺňanie programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť regionáleho školstva

Príspevky v diskusii: 0

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1(1.)

Štúdia prezentuje teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni školy. Najvýraznejšia zmena v hodnotení vzdelávacích výsledkov žiaka oproti súčasnej praxi spočíva v tom, že sa orientuje nielen na dosahovanie očakávaných výstupov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ale súčasne s tým aj na kvalitu utvárania kľúčových kompetencií, ktoré majú nadpredmetový charakter. Tento obrat si vyžaduje opierať sa o nové špecifické spôsoby hodnotenia, ktoré napomáhajú žiakom v procesoch ich utvárania. Zámerom štúdie je na príkladoch hodnotenia jazykových (komunikačných) a prírodovedných kompetencií objasniť postavenie a využitie rozvíjajúceho hodnotenia s charakteristikami kriteriálneho, autentického a autonómneho hodnotenia v procese reflexívnej výučby na primárnom stupni vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

Metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie definuje základné pojmy, práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu, problematiku školskej integrácie, výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komplexný materiál rozoberá tému toho, ako sa žiak stáva začleneným žiakom so ŠVVP v triede základnej školy, rozoberá problematiku špeciálnych tried v základnej škole, ako aj hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov. Venuje sa aj téme sociálneho poradenstva a prevencie (ssiba.sk).

Výber dôležitých zmien v roku 2015 (z materiálu ŠSI). 

Príspevky v diskusii: 0

Týždeň modrého gombíka

Dátum: Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Týždeň modrého gombíka je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Symbolom zbierky je gombík,  ktorý spája dve strany – dva svety. Náš svet a svet, v ktorom žijú deti odkázané na našu pomoc. Zbierka je venovaná vždy inej oblasti a krajine, v ktorej deti čelia obrovským a často existenčným problémom. UNICEF sa pomocou nej snaží prispieť k riešeniu týchto problémov a dáva nám možnosť zanechať stopu pomoci tam, kde sa možno v živote z rôznych dôvodov osobne nedostaneme.

Príspevky v diskusii: 0

Týždeň modrého gombíka

Dátum: Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

UNICEF už po 11. raz organizuje verejnú zbierku na pomoc deťom, ktoré to potrebujú najviac. Týždeň modrého gombíka (18. - 22. máj 2015) tentokrát zameriava pozornosť na tých najzraniteľnejších v Nepále, ktorým otriaslo ničivé zemetrasenie. Ďalšia časť vyzbieraných finančných prostriedkov poputuje do krajín postihnutých vojnovými konfliktami, ako sú napríklad Jemen, Ukrajina a Sýria. 

Príspevky v diskusii: 0

Založte debatný klub aj na vašej škole

Dátum: Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Slovenská debatná asociácia (ďalej „SDA“) je občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje vzdelávaniu mladých ľudí a učiteľov pomocou debatných aktivít a metodiky. V roku 2014 mala asociácia asi 1 000 členov v 50-tich debatných kluboch. V roku 2012 získala cenu Nadácie Orange za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Škola priateľská k deťom

Dátum: Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Detský fond UNICEF je na Slovensku od roku 1993 zastúpený samostatným národným výborom: slovenskou mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF.

 

Príspevky v diskusii: 0

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem mal svojich sladkých sedemnásť

Dátum: Autor/i: Ing. Gabriela Horecká Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 25. a 26. novembra v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave, oslávil už 17 rokov. Súbežne s veľtrhom sa uskutočnil aj 23. ročník výstavy JUVYR, zameranej na prezentáciu remeselných zručnosti mladých ľudí. Hlavným organizačným a odborným garantom podujatí je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Záštitu nad akciou prevzal vtedajší minister školstva SR Peter Pellegrini.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk