Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2013

2/2013

Zmeny v školstve po novelách zákona o financovaní základných a stredných škôl

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Koncom roka 2012 bol významným spôsobom novelizovaný zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. V príspevku sa budeme venovať novelám toh...

Dôležití dospelí vo vzájomných diskusiách

PaedDr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

V jednom z predchádzajúcich čísel časopisu Manažment školy v praxi sme identifikovali rôzne skupiny rodičov, s ktorými učiteľ prichádza do kontaktu. Potreba pochopiť názory rodiča so zreteľom na si...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk