Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Prof. rozvoj, atestácie

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rigorózna skúška N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyni, ktorá sa vracia po rodičovskej dovolenke, bol priznaný pred rodičovskou dovolenkou príplatok za profesijný rozvoj od 04/2019, ktorý by jej mal byť vyplácaný do 31. 8. 2026 za vykonanie rigoróznej skúšky. V 02/24 sa vracia do zamestn...

Platnosť funkčného vzdelávania N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa informovať ohľadom školskej legislatívy - funkčného vzdelávania. V predchádzajúcom období mám absolvované funkčné vzdelávanie a následne funkčné inovačné vzdelávanie (osvedčenie vydané 10. 12. 2015, 60 hodín + záverečná prezentáci...

Uznanie nároku príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pedagogickému zamestnancovi bol priznaný a aktuálne je ešte poberateľom kreditového príplatku vo výške 12 %, ktorý už v súlade s aktuálnou legislatívou, v zmysle § 32g zákona č. 533/2003 je považovaný ako príplatok za profesijný rozvoj a vypláca s...

Uznanie prvej atestácie podľa § 90 z. č. 138/2019 Z. z. N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa vykonávala pedagogickú činnosť v rokoch 1990 - 1998. Od 1. 9. 2020 bola prijatá do pracovného pomeru ako učiteľka, spĺňa kvalifikačné predpoklady. Je autorkou knihy, ktorá vyšla v roku 2004, patrí medzi schválené učebnice MŠVVaŠ SR. ...

Vzdelávanie v čase osobného voľna a náhradné voľno N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľka mi podpísala vzdelávanie, ktoré sa bude konať v čase môjho osobného voľna. Pracujem ako vychovávateľka, takže v pracovný týždeň robím dlhý a krátky týždeň. Vzdelávanie sa uskutoční v deň, keď nepracujem. Ja mám za to, že ak mám podpísan...

Platová trieda – nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Potrebovala by som poradiť ohľadom zaradenia do platovej triedy. Nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD bola od 1. mája dočasne preradená na pozíciu učiteľky 1. stupňa (z dôvodu dlhodobej PN učiteľky) do konca augusta. Od 1. septembra na základe dodat...

Inovačné vzdelávanie – príplatok N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Akú výšku percenta mám nárok na príplatok za inovačné vzdelávanie, keď som absolvovala v rokoch 2022-2023 päť inovačných vzdelávaní, každé bolo po 50 hodín. V minulosti som príplatok za kredity, profesijný rozvoj nemala priznané a vyplácané.

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

Príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec je na našej škole je od 1. 9. 2021, k dnešnému dňu má zamestnankyňa 2,5 ročnú pedagogickú prax. V roku 2010 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka. V roku 2012 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglické...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rodičovská dovolenka N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Učiteľka ukončila 25. augusta 2021 rozširujúce štúdium, za čo jej patrí 6 % príplatok za profesijný rozvoj. Požiadala si o priznanie príplatku za profesijný rozvoj v septembri 2021, teda má jej byť priznaný od 1. októbra 2021, ale momentálne je na...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ