Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Dotazníky

Dotazníky

Zvládanie stresových situácií žiakmi strednej školy

Aké situácie alebo udalosti vo vašom živote vám najčastejšie spôsobujú stres? Ktoré z nasledujúcich faktorov by ste považovali za najväčšie rizikové faktory pre vaše zdravie a pohodu vo vzťahu k stresu? Aké formy podpory alebo intervenčných opatre...

Sociálna izolácia v pedagogickom tíme

Ako často sa cítite sociálne izolovaní v rámci pedagogického tímu? Ktoré faktory podľa vás prispievajú k pocitom sociálnej izolácie v pedagogickom tíme? Ak by ste mali navrhnúť jedno opatrenie na zlepšenie tímovej solidarity a sociálnej pohody v p...

Skúsenosti študentov strednej školy so šikanou v triede

Aké formy šikany ste zažili vo vašej triede? Ako často sa vo vašej triede vyskytuje šikanovanie? Ak by ste zažili šikanu vo vašej triede, aká by bola vaša reakcia?

Komunikácia volených zástupcov rady školy s členmi školskej komunity

Aký spôsob komunikácie uprednostňujete pri interakcii s volenými zástupcami rady školy? Aké formy komunikácie by ste preferovali pri komunikácii s volenými zástupcami rady školy? Aké konkrétne kroky by ste od volených zástupcov rady školy očakával...

Identifikovanie rizikových oblastí v škole študentami strednej školy

Aké sú najčastejšie miesta, kde dochádza k prejavom šikany vo vašej škole? Aké faktory podľa vás prispievajú k vzniku šikany vo vašej škole? Ako reagujú učitelia na prejavy šikany, ktoré sa vyskytujú vo vašej škole?

Hodnotenie kvalít riaditeľa školy (výber odpovedí)

Chcete spoznať, ako vnímajú vaše kvality pedagogickí a odborní zamestnanci? Chcete získať užitočnú spätnú väzbu a zlepšiť svoje schopnosti vedenia tímu? Chcete zlepšiť kultúru spolupráce? Východiskom môže byť prieskumný dotazník hodnotenia vašich ...

Pedagogická rada – efektivita jej fungovania (výber odpovedí a voľné odpovede)

Aká je vaša pedagogická rada? Čo si o nej myslia samotní jej členovia? Vedia riešiť problémy? Aká je úroveň ich spolupráce a komunikácie?

Hodnotenie zástupkyne/zástupcu riaditeľa/riaditeľky pedagogickými zamestnancami (výber odpovedí a voľné odpovede)

Ako hodnotia zamestnanci správanie zástupkyne/zástupcu riaditeľa/riaditeľky školy? Ktoré charakterové vlastnosti prispievajú k pozitívnej klíme? Autor: Mgr. Zdenka Kyselicová

Prejavy mobbingu v tíme zamestnancov (výber odpovedí a voľné odpovede)

Aká je úroveň komunikácie v tíme? Cítia sa niektorí naši zamestnanci izolovaní? Máme v tíme mobbing? Ako si zamestnanci dôverujú?

Webová stránka školy ako zdroj informovania rodičov (výber odpovedí a voľné odpovede)

Je webová stránka školy pre rodičov prehľadná? Získajú informácie, ktoré potrebujú? Čo im na nej chýba?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk