Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 4/2023

4/2023

Rastové myslenie a jeho význam v edukácii

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V príspevku sa venujeme rastovému mysleniu – Growth Mindset, ktoré je mimoriadne významné pre edukáciu. Voľne nadväzujeme na príspevok k téme mäkkých zručností, ktorý sme uverejnili v Didaktike č. ...

Vyučovanie elementárneho čítania a písania

Mgr. Patrícia Tomečková

Prvý ročník základnej školy je dôležitým medzníkom v živote každého človeka. Z detí sa stávajú žiaci, ktorí majú motiváciu naučiť sa čítať a písať a hru postupne nahrádza učenie. V posledných rokoc...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19. Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 20. 7. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1338-2845

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Editoriál

Chyby ako kľúč k úspechu

Chyby sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Poskytujú nám príležitosť rásť a rozvíjať sa. Pomáhajú nám stať sa odolnejšími, schopnejšími vytvoriť si nadhľad, odstup, učia nás sebaovládaniu. Prostredníctvom chýb získavame cenné skúsenosti, učíme sa rôznymi cestami napĺňať naše sny a dosahovať svoje ciele. V konečnom dôsledku sú chyby prítomné na našej ceste k úspechu. Pripomínať si cestu plnú prekážok v pozícii vedúceho metodického orgánu školy, nám pomáha ostať pri zemi, a to najmä vtedy, keď vidíme aj chyby svojich kolegov. Zamyslieť sa nad plnením výziev, ktoré sa bez chýb nezaobídu, nám môže pomôcť aj letné čítanie časopisu Didaktika.

Čo je fixné a čo je rastové myslenie? V príspevku „Rastové myslenie a jeho význam v edukácii“ sa Erich Petlák venuje téme Growth Mindset. Voľne v ňom nadväzuje na príspevok k téme mäkkých zručností, ktorý sme uverejnili v Didaktike č. 3/2023.

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Kompetenčnému profilu tejto špecializovanej činnosti sa venuje Zdenka Matulová ­Juríková. Prevedie nás definovaním požadovaných vedomostí, spôsobilostí a preukázaním kompetencií v troch oblastiach: žiak, výchovno-poradenský proces a profesijný rozvoj.

Naučiť sa čítať a písať je cieľom 1. ročníka základnej školy, avšak už dlhší čas prevláda trend tzv. kognitívnej heterogenity. V triede sú konfrontovaní žiaci, ktorí čítať vedia, s tými, ktorí čítať nevedia. Ako pracovať s kognitívnou heterogenitou prvákov v oblasti čítania? Tému rozoberie Patrícia Tomečková.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk