Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Výchovný poradca

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V príspevku sa venujeme kariérovej pozícii výchovného poradcu. Pripomenieme, ako kariérovú pozíciu definuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedieme, ako výchovné poradenstvo definuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priblížime kompetenčný profil výchovného poradcu podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca. Pedagogický alebo odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti súčasne s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického, resp. odborného zamestnanca.

Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický/odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický/odborný zamestnanec. Špecializované činnosti v kariérovej pozícii výchovný poradca môže vykonávať pedagogický zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje od pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii výchovný poradca nepretržite najmenej desať rokov.

Riaditeľ upraví vo vnútornom predpise štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená. Podobne riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci upraví vo vnútornom predpise štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností v zariadení sociálnej pomoci po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Podľa § 36 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách výchovný poradca, kariérový poradca a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradenstva a kariérového poradenstva.

zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 245/2008 Z. z.“) je definované, že výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

Taktiež sa výchovné poradenstvo poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b) školského zákona (t. j. špeciálne výchovné zariadenia), § 113 písm. c) školského zákona (t. j. školský internát) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

Podľa § 134 ods. 2 až ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona úlohou výchovn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk