Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta UMB

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Web: https://www.pdf.umb.sk/

Počet článkov autora: 5

Komplexnosť v edukácii a starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Komplexnosť je jedným z princípov edukácie a starostlivosti v školskom systéme. Obsahuje rozmanité, ale celostne organizované, odborne uskutočňované a koordinované činnosti rôznych profesionálov. Komplexné, profesionálne činnosti a služby v školách uspokojujú variabilitu výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov v súlade s dosahovaním vzdelávacích štandardov platných vzdelávacíchprogramov a podľa uznávaných metodík.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenstvo pedagogických zamestnancov v školách

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Jednou z povinností pedagogických zamestnancov v školách je „poskytovať dieťaťu, žiakovi, alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, ako aj pravidelne informovať dieťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú“ (zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z. z., § 5, písmeno j); školský zákon č. 254/2008, Z. z. § 144). Legislatívne ani metodicky však nie je konkretizované, aké poradenské činnosti z tejto povinnosti vyplývajú. Ide o také, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacími činnosťami pedagogických zamestnancov a ich profesijnými kompetenciami. Niektoré z nich sú ďalej vysvetlené. Týkajú sa pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Podstata tímov v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Medzi tímami, skupinami či kolektívmi na pracoviskách existujú rozdiely v určitých znakoch. Efektívne a vyspelé tímy stavajú na rovnováhe cieľov, úloh a možností ich dosiahnutia a na kompetenciách svojich členov. V školách môžu pôsobiť formálne i neformálne tímy a môžu byť prínosom pre deti, školu, učiteľov, rodičov aj verejnosť. Cieľom príspevku je vysvetliť podstatu tímov vo všeobecnosti a vymedziť dôležité znaky tímov v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Práva a povinnosti pedagógov v edukácii a v spolupráci podľa legislatívnych a etických pravidiel

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Rubrika: Právo Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Edukácia a spolupráca v škole je ponímaná aj realizovaná rôzne. Dôkazom sú teoretické štúdie, výskumné zistenia, aj bežné skúsenosti z praxe. Daný príspevok popisuje vedomie práv a povinností pedagogických aj odborných zamestnancov a etické pravidlá ich práce. Legislatíva v zásade chráni pedagógov pred neodborným zasahovaním do výkonu ich profesijných činností, chráni aj deti a ich zákonných zástupcov pred neprofesionálnym pôsobením pedagógov. Existuje mnoho aspektov edukácie a spolupráce, ktoré sa v nej nenachádzajú, ale vyplývajú z etickej dimenzie profesie, uznávaných hodnôt vzdelávania. Zvlášť kritické príspevky zverejňované na internete sú dôkazom toho, že rovnováha medzi právami a povinnosťami pedagógov, detí a zákonných zástupcov je niekedy narušená.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenské konzultácie pedagogických zamestnancov

Konzultácia je prostriedkom spájania viacerých zdrojov rozvoja a podpory dieťaťa/žiaka vo výchove a vzdelávaní v školách v záujme úspešnej spolupráce a výsledkov. Ide o pedagogickú službu súvisiacu s výchovno-vzdelávacím procesom zo strany tých, ktorý ho zabezpečujú – pedagogických a odborných zamestnancov. Konzultácia umožňuje konštruktívnu diskusiu, odovzdávanie informácií a vzájomné (po)radenie sa pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, zákonných zástupcov a iných špecialistov v prevencii aj riešení problémov detí/žiakov vo výchove a vzdelávaní. Podobne ako iné pedagogické procesy aj konzultácie sa v školskom prostredí uskutočňujú podľa určitých pravidiel. Určujú ich právne dokumenty, etické normy a pravidlá etikety.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk