Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Obecná východiska inkluze

Publikované: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potřeb ostatních;úplně změnit diskriminující chování a cítění vůči těm, kteří neměli v životě tolik štěstí nebo jsou jakýmkoli způsobem omezeni a znevýhodněni (Lang, Berberichová,1998).

Potřeba podpory vytrvalosti

V práci učitele má při aktivním zapojení dětí do nějaké činnosti klíčové postavení posilování hlubšího porozumění dětí. Z povahy některých úkolů by mělo vyplývat, že děti dostanou jasnou zpětnou vazbu o úspěšnosti svých snah.Potřeba strukturovaných úkolů-Je spousta forem, jak redukovat výkony požadované na dítěti. Dítě nestihne stejné množství práce ve stejném čase jako ostatní, takže učitel pozmění očekávaný výsledek nebo poskytne větší množství času.Je-li podíl dítěte na práci skupiny omezen jeho schopnostmi, skupina si přerozdělí úkoly, aby se přizpůsobila speciálním potřebám nebo dovednostem svého člena.

Preference učebního typu

Diagnostika učebního stylu žáka musí být součástí práce pedagoga. Na tomto základě může plánovat individualizované a diferenciované postupy práce s dítětem. Jedním z faktorů, jak učinit cokoliv přitažlivým, je rozmanitost. Pokud děti mají možnost volit si různé učební situace, je pro ně snadnější uvědomovat si samy sebe jako žáky.

Potřeba dostatečné komunikace v učebních situacích

Učitelé někdy využívají spolužáků jako instruktorů. Žáci stejného věku někdy lépe rozumějí vzdělávacímu problému spolužáka než učitel.Učení s kamarádem dítě prožívá obvykle jako daleko méně ohrožující situaci, než když musí o svých nedostatcích mluvit s učitelem. Samozřejmě záleží na dobré atmosféře ve třídě, na rozvinutí pozitivních vztahů mezi žáky se podílejí nejenom učitelé, ale i další osoby.

Využití rodičovské autority

Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou často velmi angažovaní a osobně zainteresovaní na vzdělávání svých dětí. Budou se ptát učitele na víc věcí a budou ho častěji navštěvovat.Potřebují podporu a porozumění. Podporu potřebují ale i učitelé. Společně přitom mohou dosáhnout překvapivě dobrých výsledků. Vše je o vzájemné spolupráci, naslouchání a porozumění.

Potřeba přiměřených požadavků ze strany pedagoga

Je důležité, aby učitelé žáky dobře znali, a aby také věděli, jaké jsou jejich dovednosti, znalosti, zájmy a názory i jaké mají předchozí zkušenosti. S pomocí metod, kterými žáky sledují, pak učitelé hodnotí, jak jsou jimi učiněná rozhodnutí vhodná pro jednotlivé žáky.Zpětná vazba, kterou těmto dětem učitel nebo jejich spolužáci poskytují, jim může napomoci zlepšovat výkon.

Spolupráce mezi žáky jsou významné nejen tím, že pak děti získávají ohromné množství sociálních zkušeností a mohou si procvičovat širokou škálu sociálních dovedností, ale i učení kladoucí důraz na spolupráci dětí má velký význam pro zvládnutí obsahu tradičního učiva. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mají mnohem větší význam možnosti projít si co největším množstvím sociálních a učebních situací, aby rozvinuli svůj potenciál.

Alternativní uspořádání vyučovacího času dává všem žákům možnost pracovat bez časového stresu, umožňuje jim plně se soustředit na obsah probíraného učiva.

Jestliže mají žáci dosahovat úspěchů, musí požadavky na ně kladené brát v úvahu jejich zájmy, zkušenosti a dosavadní výsledky. Je však také nezbytné zvážit celkovou politiku školy, která může jednotlivým učitelům při jejich snahách zdokonalovat svou výukovou praxi napomáhat.

Viac v príspevku Markéty Švamberk Šauerovej - Inkluze v prostředí škol (1.)Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - doplnené termíny N

Publikované:

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD), dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie PŠD, dieťa so ŠVVP. 

Prehľad dôležitých termínov v máji N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci máj. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci máj. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v apríli N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci apríl. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v marci N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci marec. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov vo februári N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci feburár. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci február. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.