Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Právne a etické otázky diagnostikovania a hodnotenia žiakov

Dátum: Rubrika: Právo

V príspevku sa zaoberáme právnymi a etickými otázkami diagnostikovania a hodnotenia detí a žiakov v školskom systéme. Vysvetľujeme obmedzenia práva na informácie a slobodu prejavu spolu s právom na informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch pre dieťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu. Vysvetľujeme, ktoré údaje sú považované za osobné údaje v diagnostikovaní a hodnotení a zdôrazňujeme dôležitosť objektivity a spravodlivosti v procese hodnotenia.

Právne predpisy a etický poriadok platné v školskom systéme usmerňujú prácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov k zodpovednému plneniu pracovných povinností a kompetentnému vykonávaniu profesijných činností. Ich rešpektovanie je zároveň prevenciou problémov aj v oblasti diagnostikovania a hodnotenia detí a žiakov.

Aké sú obmedzenia práva na informácie a slobodu prejavu v školskom systéme?

Podľa článku 26 zákona č. 460/1992 Zb.1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky zaručené právo na informácie a slobodu prejavu. Majú právo „vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu“. Jeho uplatňovanie nemôže podliehať cenzúre, ale možno ho obmedziť zákonom, „ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti“.

Obmedzenie práva na informácie a slobodu prejavu v školskom systéme vymedzujú zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Tab. 1: Obmedzenie ústavného práva na informácie a slobodu prejavu v školskom systéme

Oblasť
zákon č. 245/2008 Z. z.
Ochrana práv a slobôd iných
„zákaz poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti (§ 372 Trestného zákona) alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona) alebo k ďalším formám intolerancie a zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní“ [§ 3 písm. q), t) školského zákona]
Dieťa/žiak má povinnosť „neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia“ [§ 144 ods. 4 písm. a), b), g), h)].
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný „dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom; informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania“ [§ 144 ods. 7 písm. b), d)].

Ochrana
verejného zdravia a mravnosti

Dieťa/žiak má „konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi“ [§ 144 ods. 4 písm. f), h)].

„v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnos

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály